Navigácia

SJL | ANJ | NEJ | M | CH | INF | F | G | B | D | OBN | ETV | NBV | SEE | T | HUV | VUM | TSV

ISCED 2

SJL

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

5.ročník

Charakteristika predmetu

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme vzdelávania významné postavenie. Vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Slovenčina má dlhú históriu. Pre väčšinu obyvateľov Slovenskej republiky je národným jazykom. Kvalitné poznanie a praktické ovládanie zákonitostí slovenského jazyka podmieňuje pohotovú, funkčne primeranú a kultivovanú komunikáciu jeho nositeľov. Jazyk je nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa  vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného  preferovania rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým aj praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch. s ohľadom na ich špecifické potreby. Najväčší dôraz sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, čitateľskú gramotnosť, prácu s informáciami, schopnosť argumentovať a pod. Piaty ročník je  premostením od zvládnutia písomných návykov a zručností, základných pravopisných a výslovnostných noriem k získavaniu základných poznatkov o jazyku a jazykovede, k postupnému osvojovaniu si jazykovej kompetencie. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov.

Ciele

Cieľom vzdelávania SJL je rozvíjanie komunikačnej spôsobilosti žiakov – zážitkový model vyučovania. Žiaci by mali zvládnuť úroveň rečových zručností v príslušnom jazyku v oblasti hovorovej alebo odbornej primerane z hľadiska jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave.

 

Cieľové kompetencie – jazyková zložka:

1.1.Poznávacie a rečové kompetencie

1.1.1Verejná prezentácia textu, verejný prejav

1)   Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a správne uplatňovať suprasegmentálne javy.

2)   Pri ústnom prejave primerane uplatňovať mimojazykové prostriedky.

3)   Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne).

1.2.1Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti

1)   Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.

2)   Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.

3)   Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov.

4)   Usporiadať známe javy do tried a systémov.

5)   Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty.

6)   Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.

 

1.3.1Analytické a syntetické zručnosti

1)   Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém.

2)   Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text.

3)  Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a slohových útvarov/žánrov.

1.4.1Tvorivé zručnosti

1) Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného slohového útvaru/žánru, 

     slohového postupu, jazykového štýlu.

2)   Ústne prezentovať vlastný text.

3)   Napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh).

4)   Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo.

5)   Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.

 

1.5.1Informačné zručnosti

1)   Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty.

2)   Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu.

 

1.6.1Komunikačné zručnosti

1)   Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu.

2)   Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu.

3)   Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.

 

Cieľové kompetencie – literárna zložka

Poznávacie a čitateľské kompetencie:

Technika čítania a verejná prezentácia textu

1)  Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť.

2)  Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu.

3) Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. Modulovať hlas podľa zmyslu textu.

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti

1)  Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.    

2)  Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.

3)  Usporiadať známe javy do tried a systémov.

4)  Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou (jednoduchý transfer).

Analytické a interpretačné zručnosti

1)  Prerozprávať obsah prečítaného diela.

2)  Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty.

3)  Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová.

4)  Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela.

5)  Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku  prečítaného diela, vrátane lyrickej básne.

6)  Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam diela.

7)  Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi.

Tvorivé zručnosti

1)  Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť).

2)  Ilustrovať umelecký text.

3)  Napísať kratší prozaický útvar (bájka, rozprávka), básnický text, scenár.

4)  Inscenovať kratší dramatický text.

Informačné zručnosti

1)  Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici.

2)  Pracovať s knižným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe.

3)  Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu.

4)  Budovať si vlastnú knižnicu.

 

Počet hodín: 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne (Prehľad tematických celkov s časovou dotáciou

Gramatika /3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne/ + Sloh

 1. Opakovanie učiva zo 4. ročníka                  7 hodín          
 2. Zvuková stránka jazyka  a pravopis            16 hodín       
 3. Významová/lexikálna rovina                      10 hodín        
 4. Tvarová/morfologická rovina                     33 hodín        
 5. Syntaktická rovina jazyka                            5 hodín         
 6. Opakovanie učiva z 5. ročníka                    4 hodín          

 

                                                                  Spolu: 75 hodín 

   

     1.  Opakovanie učiva zo 4. ročníka

Téma: Spoznajme sa, Dôležité otázky, Slnko a príroda, Jozef Murgaš, Rozprávajme zážitky, Ako sa učiť. Vieme počúvať?,  Kontrolný diktát – opakovanie zo IV. ročníka, Vstupný test, Kontrolný diktát

Prierezové témy: OSR

Cieľ: Zopakovať a precvičiť učivo zo 4. ročníka ZŠ.

Obsah: hlásky, slabiky, slová, delenie hlások: samohlásky (krátke – dlhé), dvojhlásky, spoluhlásky (tvrdé, mäkké, obojaké), slabikotvorné l, ĺ, r, ŕ, výslovnosť slabík de, te, ne, le, di, ti, ni, li, vety podľa obsahu, podstatné mená (všeobecné – vlastné), prídavné mená, slovesá, časovanie, gramatické kategórie slovies

Výstup: Žiak má zopakované a utvrdené učivo zo 4. ročníka. Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti. Žiak ovláda pravidlá aktívneho počúvania. Žiak vie vyhľadať vo veku primeranom texte explicitne i implicitne vyjadrené informácie: vie vyhľadať kľúčové slová, dokáže rozlíšiť hlavné a vedľajšie postavy, dokáže charakterizovať správanie postáv na základe explicitných informácií, vie stručne opísať prostredie, v ktorom sa príbeh odohráva, vie s pomocou učiteľa jednoducho pomenovať tému prečítaného textu, vie vyjadriť na základe subjektívnych pocitov svoje estetické zážitky z prečítaného textu. Žiak vie dokončiť s pomocou učiteľa začatý príbeh.

 

 

     2.  Zvuková stránka jazyka a pravopis

Téma: Spodobovanie hlások, Pravopis, Splývavá výslovnosť, Pravopis po obojakých spoluhláskach, Rytmické krátenie, Interpunkčné znamienka, Suprasegmentálne javy (melódia vety, prestávka, sila hlasu, prízvuk, dôraz), Opakovanie

Prierezové témy: OSR, MDV

Cieľ: Prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych prejavov, ústnych i písaných. Cvičiť žiakov v pravopisnej norme a učiť ich správne vyslovovať a ústne realizovať text aj s uplatnením suprasegmentálnych javov.

Obsah: dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka, bodkočiarka, výslovnosť, splývavá výslovnosť, výslovnosť a výskyt ä, spodobovanie, znelé – neznelé – znelé nepárové (zvučné) spoluhlásky, obojaké spoluhlásky, melódia, prestávka, sila hlasu, dôraz, prízvuk, pravidlo o rytmickom krátení.

Výstup: Žiak vie po predchádzajúcej príprave a s pomocou učiteľa pri čítaní dodržať správnu melódiu. Žiak vie vysvetliť pojmy: znelé, neznelé, znelé nepárové (zvučné) spoluhlásky, splývavá výslovnosť, spodobovanie. Žiak vie správne dodržiavať pravidlá spodobovania na základe osvojeného učiva o znelosti spoluhlások. Žiak vie správne vyslovovať slová, v ktorých nastáva spodobovanie. Ovláda vybrané slová. Vie vytvoriť dialógy podľa obrázkov. Žiak vie reprodukovať definície pojmov: prestávka, sila hlasu, dôraz, hlavný slovný prízvuk. Žiak vie vo svojej výpovedi uplatňovať prestávku. Žiak si po usmernení učiteľom zlepší artikuláciu a vo svojej výpovedi uplatňuje primeranú silu hlasu. Dokáže správne používať pauzu, prízvuk, melódiu, prestávku, silu hlasu, dôraz pri čítanom prejave a komunikácii.

 

    3.  Významová/ lexikálna rovina

Téma: Spisovný jazyk a nárečie, Význam slova (jednovýznamové a viacvýznamové slová), Homonymá, Synonymá, Antonymá, Tvorenie slov odvodzovaním - predponou, Tvorenie slov s opačným významom, Rozširujeme si slovnú zásobu – prirovnania, porekadlá, príslovia, pranostiky, Práca so slovníkmi, Opakovanie

Prierezové témy: MDV, OSR, MKV, RV, TPP

Cieľ: Rozvíjať si slovnú zásobu, vedieť správne tvoriť nové slová a vedieť správne používať gramatické javy a jazykové funkcie. Rozlišovať spisovné slová od nárečových slov v texte. Správať sa empaticky a používať jazyk pozitívnym a sociálne zodpovedným spôsobom. Oboznámiť sa s ustálenými slovnými spojeniami, pochopiť význam frazeologickej jednotky. Vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie. Používať jazykové príručky a slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty.

Obsah: odvodené slová, slovotvorná predpona, spisovný jazyk – nárečia, jednovýznamové a viacvýznamové slová, synonymá, antonymá, homonymá, slovníky (pravopisný, synonymický, frazeologický, výkladový), ustálené slovné spojenie (frazeologizmus, príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie)

Výstup: Žiak vie rozlíšiť spisovné a nárečové slová, slovné spojenia, výrazy. Žiak vie reprodukovať definície pojmov spisovný jazyk a nárečie. Žiak vie s pomocou učiteľa aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, lexikológie, morfológie, syntaxe: žiak rozozná spisovnú slovnú zásobu od nárečia. Vie deliť a charakterizovať slová podľa významu a podľa počtu významu. Vie definovať homonymá, synonymá, antonymá a vie ich správne používať pri komunikácii. Vie správne utvoriť podstatné mená od slovies a naopak. Vie vyhľadať v slovníku frazeologickú jednotku a vysvetliť ju vlastnými slovami. Dokáže správne používať spisovné slová v písomnom i ústnom prejave. Vie pracovať so slovníkmi, dokáže si v nich vyhľadať potrebné informácie.

 

     4.  Tvarová/ morfologická rovina

Téma: Podstatné mená, Skloňovanie podstatných mien, Podstatné mená mužského rodu (životnosť/neživotnosť), Vzory podstatných mien mužského rodu (chlap, hrdina, dub, stroj), Vzory podstatných mien ženského rodu (žena, ulica, dlaň, kosť), Dvojtvary G pl. ženského rodu, Vzory podstatných mien stredného rodu (mesto, srdce, vysvedčenie, dievča), Výnimky z rytmického krátenia pri podstatných menách, Pravopis podstatných mien, Opakovanie, Kontrolný diktát – podstatné mená, Akostné prídavné mená, Stupňovanie akostných prídavných mien, Skloňovanie prídavných mien – vzor pekný, Vzor cudzí,  Pravopis prídavných mien, Opakovanie, Kontrolný diktát – prídavné mená, Slovesá, Činnostné a stavové slovesá, Gramatické kategórie slovies: slovesný čas, Opakovanie slovies, Kontrolný diktát – slovesá

Prierezové témy: OSR, ENV, FG

Cieľ: Ovládať delenie slovných druhov. Vedieť vyhľadať slovný druh vo vete a správne ho určiť. Vedieť skloňovať podstatné mená, určovať gramatické kategórie. Poznať výnimky z rytmického krátenia. Vedieť definovať prídavné mená. Ovládať stupňovanie prídavných mien a vedieť to používať správne vo svojom prejave. Vedieť správne uplatňovať gramatické javy pri písaní slovies. Správne vedieť používať slovesné formy pri tykaní a vykaní. Vedieť identifikovať predložky v texte.

Obsah: skloňovanie, pád – pádové otázky, podstatné mená (životnosť/ neživotnosť), rod (mužský, ženský, stredný), číslo (singulár, plurál), pád (nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál), vzor (muž. rod: chlap, hrdina, dub, stroj, žen. rod: žena, ulica, dlaň, kosť, stred. rod: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča), prídavné mená – akostné,  gramatické kategórie prídavných mien: rod, číslo, pád, vzor: pekný, cudzí, slovesá: tykanie/vykanie, činnostné a stavové slovesá, časovanie, osoba: 1., 2., 3., číslo, čas (minulý, prítomný, budúci), neurčitok, sloveso byť, predložky, väzba s pádom.

Výstup: Žiak rozdeľuje slovné druhy na plnovýznamové a neplnovýznamové. Žiak vie roztriediť podstatné mená podľa gramatického rodu. Vie skloňovať a určovať gramatické kategórie pri podstatných menách. Vie správne skloňovať podstatné mená v ústnej a písomnej podobe. Pozná dvojtvary G sg. A G pl. Pozná výnimky z rytmického krátenia. Vie vysvetliť platnosť rytmického zákona. Žiak vie definovať vzory podstatných mien: chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, dievča, vysvedčenie . Žiak vie argumentovať a aplikovať svoje znalosti o skloňovaní podstatných mien mužského rodu, ženského rodu a stredného rodu. Žiak vie definovať prídavné mená, vysvetľuje ich plnovýznamovosť a vie uviesť príklady. Vie pomenovať vlastnosti osôb, zvierat, vecí. Vie stupňovať prídavné mená, vyhľadať v texte akostné prídavné mená, skloňovať prídavné mená podľa vzorov pekný a cudzí. Ovláda ich pravopis. Žiak chápe dôležitosť zhody medzi podstatnými menami a prídavnými menami pre porozumenie textu. Vie vysvetliť významovosť slovies. Žiak vie vyhľadať a pomenovať slovesá v texte.  Žiak vie vyčasovať sloveso byť a použiť ho vo vetách. Má osvojený pravopis pri slovesách, vie časovať a určovať gramatické kategórie. Vie správne používať predložku s pádom z, zo/s, so. Má precvičený pravopis slovies a predložiek.

 

     5. Syntaktická rovina jazyka

Téma: Vety podľa obsahu (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia, zvolacia), Jednoduchá veta, Slovosled vo vete, Opakovanie

Prierezové témy: DV, MDV

Cieľ: Vedieť správne tvoriť vety, uplatňovať slovosled a vytvárať jednoduché vety v jazykovom prejave.

Obsah: veta, jednoduchá veta, vety podľa obsahu (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia, zvolacia), slovosled.

Výstup: Žiak vie samostatne tvoriť jednoduché holé a rozvité vety. Žiak vie rozlíšiť želaciu a zvolaciu vetu. Žiak vie vytvoriť krátky príbeh s jednoduchými vetami a správnym slovosledom.

   

 6. Opakovanie učiva z 5. ročníka

Téma: Upevňujeme si pravopis

Cieľ: Zopakovať učivo z 5. ročníka.

Prierezové témy: OSR

Obsah: zvuková rovina a pravopis, významová/lexikálna rovina, tvarová/morfologická rovina, syntaktická/skladobná rovina.

Výstup: Žiak vie uplatniť poznatky nadobudnuté na hodinách slovenského jazyka.

 

Počet kontrolných diktátov: 4

Zameranie:

vstupný diktát – opakovanie zo IV. ročníka

podstatné mená

prídavné mená

slovesá

 

Sloh

Prehľad tematických celkov:

 

1. Ústna komunikácia                               2 hodiny

2. Písomná komunikácia                           3 hodiny

3. Informačný slohový postup                   5 hodín

4. Ako sa učiť                                         4 hodiny

5. Opisný slohový postup                         5 hodín

6. Rozprávací slohový postup                   5 hodín

 

                                            Spolu:       24 hodín                                                  

    

1. Ústna komunikácia

Téma: Interview, Diskusia

Prierezové témy: OSR, MDV, MKV

Cieľ: Vytvoriť písomnú verziu interview na zadanú alebo voľnú tému. Poznať typy interview. Overiť hypotézu v diskusii, vysloviť argumenty a protiargumenty.

Obsah: interview – cielený rozhovor, zatvorené a otvorené otázky, typy interview, diskusia, názor, argument, ospravedlnenie – ústne, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadriť súhlas/nesúhlas

Výstup: Žiak vie uskutočniť interview na zadanú alebo voľnú tému. Vie vytvoriť písomnú verziu interview. Vie aplikovať teoretické vedomosti o formálnej úprave. Vie zvoliť vhodný spoločenský tón. Vie začať a ukončiť komunikáciu so známymi ľuďmi. Pozná teoreticky typy interview. Žiak vie vecne argumentovať. Vie vytvoriť z textu na základe čiastkových informácií hypotézu o jeho závere a svoju hypotézu overiť v diskusii. Vie zhodnotiť obsahovú stránku prijatého prehovoru a vysloviť protiargumenty.

 

     2. Písomná komunikácia

Téma: Pozdrav, pohľadnica, adresa, Súkromný list

Prierezové témy: OSR, MKV

Cieľ: Naučiť sa tvoriť pozdrav, napísať súkromný list. Poznať štruktúru listu.

Obsah: pohľadnica, pozdrav – vianočné pozdravy a pohľadnice, súkromný list ako útvar

Výstup: Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy pohľadnica a súkromný list. Vie vytvoriť text pohľadnice v súlade s cieľom komunikácie. Vie napísať adresu odosielateľa na pohľadnicu. Pozná štruktúru listov, úvodné a záverečné formulky. Vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému súkromný list. Ovláda písanie zámen s veľkými písmenami v korešpondencii.

 

     3. Informačný slohový postup

Téma: SMS, E-mail, Správa, Oznámenie, Pozvánka, Vizitka, Plagát, Inzerát, Reklama

Prierezové témy: TPP, MDV, OSR, MKV

Cieľ: Napísať stručnú SMS, poslať e-mail s prílohou. Vedieť rozlíšiť správu od oznámenia. Vytvoriť pozvánku na zadanú tému, vlastnú vizitku, plagát. Vedieť napísať inzerát. Vytvoriť pútavú reklamu.

Obsah: SMS, MMS, internet, e-mail, útvary správa a oznámenie, novinová správa, definícia, štruktúra, charakter, účel, spracovanie – pozvánka, vizitka, plagát, inzerát, reklama, druhy reklám

Výstup: Žiak vie napísať stručnú SMS. Ovláda a vie zostaviť pravidlá posielania správneho e-mailu, ovláda bezpečnostné pravidlá používania internetu. Vie napísať a odoslať e-mail i s prílohou. Žiak vie rozlíšiť a vysvetliť pojem správa. Vie vytvoriť na zadanú tému alebo ľubovoľnú tému správu, oznámenie, dokáže rozlíšiť správu a oznámenie. Pozná novinovú správu. Žiak vie vytvoriť pozvánku na zadanú tému. Vie vytvoriť vlastnú vizitku. Vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojem plagát. Vie vytvoriť na zadanú alebo ľubovoľnú tému plagát. Žiak ovláda termín, vie žáner identifikovať, vie napísať inzerát. Pozná typológiu reklamy, s pomocou učiteľa zvládne vytvoriť reklamu.

                                                                                                                                  

    4. Ako sa učiť

Téma: Vieme počúvať?, Čítate radi?, Vieme čítať piktogramy, mapy, grafy?, Vieme rozlíšiť vecný a umelecký text?, Vieme, čo je v texte dôležité?, Vieme rozlíšiť tému a hlavnú myšlienku?

Prierezové témy: OSR, OŽZ, MKV, MDV

Cieľ: Ovládať pravidlá aktívneho počúvania, zásady učenia sa, pravidlá správneho čítania. Poznať pravidlá na zlepšovanie pamäti. Vysvetliť termín piktogram, poznať jeho funkciu. Získať informácie z grafu a mapy. Rozlíšiť vecné a umelecké texty. Vytvoriť poznámky a konspekt. Rozlíšiť tému od hlavnej myšlienky.

Obsah: psychohygiena učenia, piktogram, mapa, graf, čitateľská gramotnosť, vecný text, umelecký text, poznámky, konspekt, téma, hlavná myšlienka

Výstup: Žiak ovláda pravidlá aktívneho počúvania, zásady učenia sa, pravidlá správneho čítania a vie o pravidlách na zlepšovanie pamäti. Žiak vie vysvetliť termín piktogram, pozná jeho funkciu, pozná význam známych piktogramov. Vie získať informácie z grafu a mapy. Žiak dokáže rozlíšiť a identifikovať vecné a umelecké texty. Žiak vie v texte vyhľadať fakty a spojiť čiastkové informácie do komplexnej informácie. Systematicky si tvorí poznámky, zaznamenáva si kľúčové slová. Vie v rozličných informačných zdrojoch vyhľadať informácie. Žiak dokáže v literárnom diele rozlíšiť tému od hlavnej myšlienky, ktoré tvoria obsah diela.

 

     5. Opisný slohový postup

Téma: Opisný slohový postup, Opisujeme živočíchy, Opisujeme obrázok/ilustráciu, Opisujeme osobu, Opis pracovnej činnosti

Prierezové témy: RV, OSR

Cieľ: Poznať znaky a prostriedky opisného slohového postupu. Napísať jednoduchý statický opis a zostaviť dynamický opis.

Obsah: znaky a prostriedky opisného slohového postupu, statický opis, dynamický opis

Výstup: Žiak má osvojené znaky a prostriedky opisného slohového postupu. Dokáže rozlíšiť rozprávanie a opis. Vie napísať krátky jednoduchý statický opis. Ovláda štruktúru textu: úvod, jadro, záver. Chápe význam prídavných mien v opise ilustrácie/obrázku. Vie vytvoriť osnovu opisu, koncept, čistopis, dodržiava odseky. Dokáže stručne opísať živočícha podľa osnovy, aplikuje vedomosti o opisnom slohovom postupe, podstatných a prídavných menách. Žiak vie rozlíšiť dynamický opis, pozná prostriedky dynamického opisu, vie zostaviť opis pracovného postupu – recept, výroba predmetu.

 

    

5. Rozprávací slohový postup

Téma: Jednoduché rozprávanie – osnova, jednoduché rozprávanie – časová postupnosť, Príbeh a opis patria k sebe, Školská slohová práca

Prierezové témy: OSR, MKV, TPP

Cieľ: Poznať hlavné znaky rozprávacieho slohového postupu, precvičovať kompozíciu rozprávania, napísať príbeh. Poznávať časovú postupnosť príbehu, nacvičovať tvorenie osnovy.

Obsah: rozprávací slohový postup, osnova, časová postupnosť, členenie rozprávania, školská slohová práca – rozprávanie s prvkami opisu, analýza a oprava slohovej práce

Výstup: Žiak vie definovať rozprávací slohový postup, dokáže porovnať opisný a rozprávací slohový postup. Vie zaradiť ukážku k OSP a RSP. Vie zostaviť osnovu, dokáže písomne zostaviť rozprávanie s prvkami opisu a ústne prezentovať svoje rozprávanie.

 

Predmet: Literatúra

Počet hodín: /2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne/

 

Prehľad tematických celkov:

1. Pozvánka do knižnice                        4 hodiny

2. Ľudové piesne                                    8 hodín

3. Rozprávky                                        22 hodín

4. Poézia nonsensu                                 3 hodiny

5. Povesti                                              11 hodín

6. Legendy                                             6 hodín

7. Dramatické umenie                            3 hodiny  

8. Komiks                                               4 hodiny

9. Encyklopédia                                     2 hodiny

10. Opakovanie učiva z lit. výchovy     3 hodiny

 

                                                Spolu:  66 hodín

 

     1. Pozvánka do knižnice

Téma: Kniha – učiteľ, priateľ, zdroj informácií i hra, fantázia, Kniha – história vzniku, typy kníh, Knižnice

Prierezové témy: RV, OSR, DV, MDV, MKV

Cieľ: Porovnať knihu a internet ako zdroj informácií. Rozoznať rôzne druhy kníh. Vedieť sa orientovať v knižnici.

Obsah: termíny kniha, literatúra, autor, spisovateľ, umelecký text, správna technika čítania, čitateľ, od papyrusových zvitkových kníh po kníhtlač, najväčšie knižnice, Slovenská národná knižnica

Výstup: Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi autorom a spisovateľom, rozdiel medzi umeleckým textom a textom v dennej tlači. Dokáže porovnať knihu a internet ako zdroj informácií – uvedomuje si pozitíva i negatíva. Žiak rozozná rôzne druhy kníh, vie informovať o vynáleze kníhtlače. Žiak pozná systém školskej a mestskej knižnice. Vie v knižnici vybrať knihu podľa katalógu i tematického zatriedenia. Vie vymenovať knižničné služby, pozná typy knižníc.

   

    2. Ľudové piesne

Téma: Pracovné piesne, Ľúbostné piesne, Vojenské a zbojnícke piesne, Obradové piesne,  Zľudovená pieseň, Zberatelia ľudových piesní, Piesne regiónu, Opakovanie tematického celku

Prierezové témy: MKV, MDV, ENV, OSR, RV, TPP

Cieľ: Vedieť zaradiť ukážku (neznámu alebo z učebnice) k literárnemu žánru (ľudová, zľudovená pieseň).

Obsah: folklór a folklórne tradície nášho ľudu, pieseň – definícia, ľudová pieseň, typológia piesne, pracovné piesne, charakter ľúbostných piesní, pozadie vzniku vojenských a zbojníckych piesní, regrútske piesne, obrady v živote našich predkov, výstavbové a štylistické prostriedky piesne: verš, strofa, refrén, rým, rytmus, zdrobnenina, prirovnanie, personifikácia, varianty piesní, terím zľudovená pieseň, autori, regionálne piesne Záhoria, projekt Sme súčasní zberatelia

Výstup: Žiak vie rozlíšiť druhy ľudových piesní na základe ich obsahu. Vie vysvetliť vznik a význam ľudových piesní ako súčasť kultúrneho dedičstva národa. Vie vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, rytmus. Vie vyhľadať verš, strofu v básni. Vie rozlíšiť rytmus v básni. Vie určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú. Vie rozlíšiť personifikáciu v texte a aj ju vytvoriť. Žiak vie vymenovať dôležité obrady v živote našich predkov, pozná niekoľko obradových piesní. Dokáže vysvetliť termín zľudovená pieseň, pozná mená autorov piesní. Vie vymenovať mená zberateľov ľudových piesní. Pozná dielo Jána Kollára. Žiak si osvojí názvy niekoľkých piesní regiónu. Dokáže vypracovať projekt na tému ľudová pieseň.

 

     3. Rozprávky

Téma: Pavol Dobšinský,  Slovenské ľudové rozprávky (Veterný kráľ, Sitno, Zemský poklad, Ženský vtip, Kubove príhody), Ľudové rozprávky iných národov (Rozprávky Tisíc a jedna noc, Deväťdesiatdeväť bratov a stý Ruža, O červenej sliepočke, Vták Hrom), Autorské rozprávky (Slimák a ružový ker, Pamodaj šťastia, Nepodpísaná rozprávka, Rozprávka psia, Čarodejnice,  Štikútko, Alica v krajine zázrakov)

Prierezové témy: OSR, MKV, ENV, OŽZ, RV, MDV

Cieľ: Charakterizovať znaky rozprávky ako žánru umeleckej literatúry. Vedieť vyhľadať v texte personifikáciu. Vedieť vysvetliť ako vzniká personifikácia.

Obsah: život a dielo Dobšinského, rozprávka: znaky, typológia, termíny gradácia, magické číslo, fantastická, zvieracia a realistická rozprávka, ľudová rozprávka, reprodukcia, analýza textu, znaky rozprávky, technika správneho dialogizovaného čítania, kompozícia rozprávky: hlavná a vedľajšia postava, odsek, dialóg a monológ, téma rozprávky, arabská rozprávka a kultúra iných národov, humor, nonsens a poučenie v slovenskej ľudovej rozprávke, inonárodný charakter rozprávok, život a dielo Andersena, autorská rozprávka, veršovaná rozprávka, moderná rozprávka s prvkami nonsensu, Rozprávky uja Klobásu, profil autora, nonsensová výstavba v texte

Výstup: Žiak vie vysvetliť pôvod rozprávky. Vie charakterizovať ľudovú rozprávku ako súčasť ľudovej slovesnosti. Vie rozlíšiť ľudovú rozprávku od autorskej. Vie vymenovať zberateľov a autorov rozprávok. Vie vysvetliť význam činnosti zberateľov rozprávok vo vytváraní ľudských a národných hodnôt. Vie vyhľadať v texte hlavné znaky rozprávky. Vie vysvetliť  ich úlohu vo fantastickej rozprávke. Vie  zdôvodniť úlohu fantázie a fantastických javov, magických čísel a predmetov. Vie rozlíšiť fantastické a realistické rozprávky. Žiak dokáže vyhľadať v texte rozprávky malé útvary ľudovej slovesnosti, pozná rozdiel medzi žánrami. Vie vymenovať niekoľko príkladov. Žiak vie vymenovať názvy rozprávok iných národov. Žiak pozná terminológiu humor, poučenie, nonsens, vie ich vyhľadať v texte rozprávky. Vie vysvetliť funkciu nadpisu. Vie vyhľadať a posúdiť súvislosti medzi nadpisom a textom. Vie vysvetliť členenie textu na odseky. Vie vyhľadať kľúčové slová v odseku. Vie zdôvodniť, prečo sa literárne dielo člení na kapitoly. Žiak pozná charakter Andersenovej rozprávky, vie vymenovať najznámejšie Andersenove rozprávky, ovláda ich reprodukciu. Žiak vie vymenovať najvýznamnejšie diela Feldeka, pozná a vie na konkrétnom texte vysvetliť pojem moderná rozprávka. Pozná význam diela Čapka. Žiak dokáže posúdiť rozdiel medzi fantastickou a modernou rozprávkou, čarodejnica a škriatok v obidvoch typoch rozprávky.

 

     4. Poézia nonsensu

Téma: Nonsens, autori nonsensu, Ako sa Kubo stratil, Starodávna povedačka, Óda na kľúčovú dierku

Prierezové témy: MKV, OSR

Cieľ:Vyvsetliť, ako vzniká nonsens. Vymenovať spisovateľov nonsensu.

Obsah: termín nonsens, princípy nonsensu, hra, nonsens v slovenskej a svetovej literatúre: Válek, Hevier, Janovic, Moravčík, Žáry, Caroll, Rodari, autorský štýl jednotlivých spisovateľov

Výstup: Žiak vie vysvetliť pôvod nonsensu v ľudovej slovesnosti. Vie na konkrétnej ukážke vysvetliť, ako vzniká nonsens. Vie vymenovať mená spisovateľov nonsensu. Vie vysvetliť znaky nonsensu v texte (v poézii a v próze). Vie vysvetliť nonsens ako štylizáciu textu.

    

     5. Povesti

Téma:Povesť, Zakopaný meč pod Zoborom, Matej kráľ a bača, Jozef Horák: Detvan a Jánošíkov poklad, Alojz Medňanský: Čertova brázda, Mária Ďuríčková: Kôň so zelenou hrivou, Anton Habovštiak: Tri zlaté ruže, Regionálne povesti, Projekt povesť

Prierezové témy: ENV, OSR, RV, TPP

Cieľ: Vymenovať hlavné znaky epickej ľudovej slovesnosti, porovnať rozprávku s povesťou.

Obsah: znaky povesti, typ miestnej, historickej a heraldickej povesti, základné znaky jednotlivých typov povestí, kompozícia povesti, technika správneho čítania, veľkomoravská tradícia, osobnosť Svätopluka, život a dielo M. Ďuríčkovej

Výstup: Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi povesťou a rozprávkou. Vie priradiť povesti k jednotlivým druhom. Vie rozlíšiť ľudové a autorské povesti. Vie rozlíšiť, čo je realistické a čo fantastické. Vie sformulovať hlavnú myšlienku povesti. Vie podrobne repodukovať regionálnu povesť. Vie vymenovať autorov národných povestí. Žiak pozná základné údaje o tvorbe M. Ďuríčkovej.

    

     6. Legendy

Téma: Legendy, Konštatntín a Metod, Kliment: Život Konštantína, Jacopo de Voragine: Legenda o sv. Jurajovi, Mataj, Legendy – Biblia, Život Krista,  Selma Lagerlofová

Prierezové témy: MKV,OSR

Cieľ: Poznať znaky legendy, základné fakty o živote Konštantína a Metoda. Poznať literárne spracovanie biblických príbehov.

Obsah: patróni Európy, životopis, kultúrna a misijná činnosť, legenda – znaky a žánrové vymedzenie legendy, legendické prvky v texte Život Konštantína, legenda ako príbeh zoi života svätých, ľudová legenda, autorská legenda – umelecké spracovanie témy, Biblia – Starý a Nový zákon, život a zázraky Krista, Lagerlofová – prvá žena – nositeľka Nobelovej ceny

Výstup: Žiak pozná základné fakty o živote a misii Konštantína a Metoda, má informácie o hlaholike. Vie odlíšiť legendu od rozprávky a od povesti. Vie rozlíšiť legendy podľa pôvodu. Pozná základné fakty i mýty o živote a činnosti Krista. Ovláda členenie Biblie. Pozná základné životopisné údaje Selmy Lagerlofovej. Vie vysvetliť termín Nobelova cena.     

 

     7. Dramatické umenie

Téma: Bábková hra: Krása Nevídaná, Filmová rozprávka: Perinbaba, Animovaný film Zbojník Jurko

Prierezové témy: MDV, OSR, MKV

Cieľ: Vedieť charakterizovať dramatické dielo. Vysvetliť špecifické znaky filmovej rozprávky, bábkovej hry a animovaného filmu.

Obsah: bábková hra, inscenácia bábkovej hry,  bábky, najznámejšie bábkové divadlá na Slovensku, tvorcovia divadelnej hry,  scenár, scenárista, herci, dramaturg, režisér, výtvarníci, hudobný skladateľ, filmová a televízna rozprávka, zvukové efekty, filmová podoba literaárneho textu, filmová rozprávka ako žáner, literárny scenár, filmová rozprávka Perinbaba Juraja Jakubiska, Viktor Kubal a jeho tvorba 

Výstup: Žiak vie vysvetliť pojmy viažuce sa k bábkovej hre. Vie vysvetliť úlohu bábkoherca. Vie vysvetliť pojem animácia, rozdiel medzi bábkami. Pozná úlohu osôb, ktoré sa podieľajú na inscenácii. Vie vysvetliť rozdiel medzi prozaickým textom a jeho zdramatizovanou podobou. Pozná tvorbu Viktora Kubala, zakladateľa slovenského kresleného filmu.

 

     8. Komiks

Téma: Komiks, Jozef Schek: Jožinko, O tatranskom zlatom kamzíkovi, Walt Disney: Tom a Jerry, Vlastný komiks

Prierezové témy: OSR, MDV, MKV, TPP

Cieľ: Charakterizovať komiks ako osobitnú formu epického diela, vymenovať typické znaky komiksu.

Obsah: termín komiks, najznámejšie komiksy, prepojenie slovného a výtvarného umenia, pôvod komiksu, vtip a humor v komikse, slovenskí autori komiksu, Walt Disney ako najznámejší tvorca komiksu, súvislosť komiksu s animovanými filmami Disneyho

Výstup: Žiak vie vysvetliť komiks ako žáner s epickým dejom. Vie sformulovať hlavnú myšlienku komiksu. Vie vytvoriť komiks transformáciou príbehu do priamej reči v bublinách. Vie uviesť mená známych domácich aj svetových autorov komiksu.

 

     9. Encyklopédia

Téma: Encyklopédie, Internetové encyklopédie

Prierezové témy: MKV, OSR, ENV, OŽZ, MDV

Cieľ: Vedieť vysvetliť pojem encyklopédia a náučná literatúra. Vedieť vyhľadať potrebné informácie v encyklopédiách.

Obsah: definícia, typy, najznámejšie encyklopédie, systém vyhľadávania, odlišnosti od umeleckej literatúry, odlišnosti od náučných textov sprostredkovaných učebnicou, úloha hesla v encyklopédii – porovnanie s nadpisom v iných literárnych dielach, usporiadanie hesiel v encyklopédii, encyklopédia na internete, Wikipedia – charakter, princípy, klady i zápory

Výstup: Žiak ovláda termín encyklopédia, pozná najznámejšie encyklopédie, vie vyhľadávať informácie. Vie vysvetliť, ako sú zoradené informácie v encyklopédii. Vie vyčleniť hlavné informácie v texte. Vie vybrať vhodné informácie z najväčšej encyklopédie na svete – na internete Wikipedia – pri riešení konkrétnej úlohy.

 

     10. Opakovanie učiva z literárnej výchovy

Téma: Opakovanie učiva z 5. ročníka

Prierezové témy: OSR

Cieľ: Zopakovať učivo z 5. ročníka.

Obsah: ľudové piesne, krátke útvary ľudovej slovesnosti, rozprávky, poézia nonsensu, povesti, legendy, dramatické umenie, komiks, encyklopédia

Výstup: Žiak dokáže uplatniť vedomosti nadobudnuté na hodinách literárnej výchovy.

 

Učebné zdroje:

učebnice: Slovenský jazyk  pre 5. ročník ZŠ (Krajčovičová a kol., Bratislava 2009), Zbierka úloh a cvičení pre 5. ročník, Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ (Krajčovičová Jarmila – Krajčovičová Jela, Prievidza 2010), doplnkové čítanie (podľa výberu)

pomôcky: mapa, kalendár, DVD-prehrávač, slovníky, encyklopédie, CD, ilustrácie, časopis, noviny, spolupráca so školskou a mestskou knižnicou

 

DNOTENIE PREDMETU

Hodnotenie predmetu:

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 ­ nedostatočný.

Percentuálna úspešnosť:

100% ­ 93% výborný

92% ­ 82% chválitebný

81% ­ 61% dobrý

60% ­ 40% dostatočný

39% ­ 0% nedostatočný

Vo výchovno­vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie:

priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,

celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete.

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku.

Podklady na hodnotenie výchovno­vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

 sústavné diagnostické pozorovanie žiaka,

 sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

 rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy,

 analýza výsledkov rôznych činností žiaka,

 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú:

známka za ústnu odpoveď,

známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy, projekt

známky z kontrolných diktátov, slohových prác

posúdenie prejavov žiaka, aktivity

 

Kritériá hodnotenia diktátov podľa stupnice:

    0-1chyba–1                                         
    2-3chyby–2
    4-7chýb - 3
    8-10chýb–4
    11 – viac -5

Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz. (Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 chyba) Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa nezarátavajú do chýb.

 

Rozsah slov v diktátoch:

5. ročník: 50-60 plnovýznamových slov

 

Slohové práce hodnotiť podľa týchto kritérií:

1. Vonkajšia forma (max. 4 body)

Celková úprava

Čitateľnosť:  Zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržanie diakritických znamienok. Každé písmeno musí byť jasne identifikovateľné tak, aby nemohlo prísť k jeho zámene za iné písmeno.

Zreteľné grafické členenie odsekov:  Na začiatku každého odseku treba začať písať asi 1,5 – 2 cm od začiatku daného riadka.

Prepísanie práce z konceptu do čistopisu: Práca musí byť za daný časový limit kompletne prepísaná z konceptu do čistopisu; v inom prípade sa nemôže prideliť maximálny počet bodov za vonkajšiu formu. Pre potreby hodnotenia vnútornej formy a celkového dojmu sa však pokračuje v hodnotení práce v koncepte na tom mieste, kde sa končí neúplný čistopis.

Čistota textu: Bez škrtania. V čistopise žiaci nemajú škrtať, v nevyhnutnom prípade majú dať chybne napísané slovo do okrúhlych zátvoriek a prečiarknuť ho vodorovnou čiarou.

Dodržiavanie okrajov: Dodržiavanie okrajov: vnútorných aj vonkajších; v prípade potreby slová na konci riadkov rozdeľovať.

Dodržanie predpísaného rozsahu: Ak žiaci napíšu menej alebo viacej ako je predpísaný rozsah, t.j. zákonite nezískajú maximálny počet bodov za vonkajšiu formu.

 

2.Vnútorná forma (max. 20 bodov)

Obsah (max. 4 body)

Dodržanie témy: Práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, v názve.

Myšlienkové vyústenie: Zakončenie práce, záver. Rozprávanie – príbeh s pointou. Úvaha – primeranosť vyjadrovania sa veku žiakov. Výklad – vysvetlenie problému.

 

Kompozícia (max. 4 body)

Uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu: Dodržanie žánrovej formy.

Vnútorná stavba, členenie textu: Členenie do myšlienkových celkov – odsekov, vyváženosť jednotlivých častí. Rozprávanie – zápletka, zauzľovanie deja, vyvrcholenie deja, nečakaný obrat v deji, rozuzlenie; jednoduché rozprávanie – úvod, jadro, záver; časový sled; pásmo rozprávača, pásmo postáv.

Nadväznosť a logickosť textu: Úvaha – citáty, umelecké prostriedky, vlastné myšlienky a hodnotenie problému. Výklad – vyváženosť argumentácie a sprievodných vysvetlení.

 

Jazyk (max. 4 body)

Správne využitie slovných druhov: Slovné druhy typické pre daný slohový postup a útvar/žáner.

Morfologická správnosť jazykových prostriedkov: Správne väzby slovies, správne pádové koncovky a pod.

Syntaktická správnosť jazykových prostriedkov: Správne postavenia prívlastkov, slovosled a pod.

Rôznorodosť, variabilnosť: Rôznorodé syntaktické prostriedky i slovné druhy. Neopakovanie slov. Šírka slovnej zásoby. Rozprávanie – použitie častíc, citosloviec. Úvaha – umelecké prostriedky. Výklad – vedeckosť jazyka, pravdivosť uvedených faktov. Opis – primeranosť jazyka – prirovnania, neutrálnosť.

 

Pravopis (max. 4 body)

4 body: 0-4 chyby

3 body: 5-8 chýb

2 body: 9-12 chýb

1 bod: 13-16 chýb

0 bodov: 17 a viac chýb

Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz. (Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 chyba) Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby

majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa nezarátavajú do chýb.

 

Štýl (max. 4 body)

Správna štylizácia viet: Zrozumiteľnosť textu ako celku.

Tvorivosť: Tvorivá lexika.

Pútavosť: Podanie zaujímavou, nezvyčajnou formou, ktorá vyvoláva v čitateľovi zvedavosť.

 

Celkový dojem (max. 4 body)

Celkové vyznenie práce po jej prvom prečítaní.

Práca by nemala obsahovať: Nelogické názory, protispoločenské postoje, protihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia, iné.

 

 

Hodnotenie školských slohových písomných prác: známka vyjadruje hodnotenie dodržania slohového útvaru, slohového postupu, štylizácie, pravopisu, estetickej úpravy textu.

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. Hodnotenie bude rešpektovať žiakove vedomosti a schopnosti, kreativitu, prácu s informáciami, samostatnosť, úspešnosť, spoluprácu.

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka, ktoré sú v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotí sa schopnosť používať osvojené vedomosti,  zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách.

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra je obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom (ústnom) prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov.

            Klasifikované sú diktáty, žiaci vypracujú kontrolné slohové práce, písať budú vstupnú, polročnú a výstupnú písomku a štvrťročné previerky. Krátka písomka sa bude písať po skončení tematických celkov, päťminútovky počas preberania tematických celkov.

           

Prierezové témy (používané skratky):

ENV – environmentálna výchova

DV – dopravná výchova

MDV – mediálna výchova

MKV – multikultúrna výchova

OŽZ – ochrana života a zdravia

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj

TPP – tvorba projektu a prezentačné zručnosti

RV – regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

FG – finančná gramotnosť

 

Metódy a formy práce pri vyučovaní predmetu:

Gramatika: motivačný rozhovor, metóda otázok a odpovedí, písomné cvičenia, diagnostikovanie vedomostí, písomné opakovanie – test, vysvetľovanie, precvičovanie vedomostí a pravopisných spôsobilostí, akustická demonštrácia, hodnotenie, hra, práca so slovníkom.

Sloh: rozhovor, nácvik praktických činností, vysvetľovanie, opis, pozorovanie, nácvik praktických písomností, práca s časopisom, práca s novinami, pozorovanie textov, samostatná práca žiakov.

Literatúra: rozhovor, samostatná práca s knihou, problémové vyučovanie, dramatizácia, ústne a písomné opakovanie, hodnotenie, vysvetľovanie, rozprávanie, projekt, obrazová demonštrácia, vysvetľovanie DÚ – ilustrovanie jednotlivých bodov osnovy, veršovaná rozprávka, akustická demonštrácia, filmová projekcia – Sokoliar Tomáš, beseda, manipulácia s predmetmi (prúty), demonštrácia ilustrácie, práca s kalendárom, hra.

Formy: základnou formou je vyučovacia hodina, doplňujúce môžu byť exkurzie, besedy

 

DOPLNKOVÉ UČEBNÉ ZDROJE: IKT, internet, schémy, DVD, slovníky ­ Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník cudzích slov, Malý synonymický slovník, Malý frazeologický slovník, noviny, časopisy, ilustrácie, karikatúry, encyklopédie, umelecké texty – básne, úryvky, knižnica – školská, mestská, literárne a hudobné ukážky CD, vlastná tvorba, projekty, fotografie spisovateľov, Encyklopédia slovenských a svetových spisovateľov

 

6.ročník

Časová dotácia: 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Prehľad tematických celkov s časovou dotáciou

Gramatika /3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne/ + Sloh

Jazykové javy

1. Opakovanie učiva z 5. ročníka 11 hodín

2. Zvuková stránka jazyka a pravopis 3 hodiny

3. Lexikológia 12 hodín

4. Morfológia 35 hodín

5. Syntax 6 hodín

7. Opakovanie učiva zo 6. ročníka 11 hodín

Slohové javy

1. Zhovárame sa a diskutujeme 4 hodiny

2. Opis 8 hodín

3. Rozprávanie 6 hodín

4. Projekt 3 hodiny

Spolu: 99 hodín

Jazykové javy

1. Opakovanie učiva z 5. ročníka

Téma: Zvuková stránka jazyka a pravopis, Slovná zásoba, Tvaroslovie, Skladba, Vstupný test,

Vstupný diktát

Prierezové témy: OSR, TPP

Cieľ: Zopakovať a precvičiť učivo z 5. ročníka ZŠ.

Obsah: aktivizácia a fixácia vedomostí, zásady dobrého počúvania, nepozorné počúvanie,

interview, graf, písanie pohľadníc, vybrané slová, jednovýznamové a viacvýznamové slová,

synonymá, antonymá, príslovia, porekadlá, pranostiky, vlastné podstatné mená a ich pravopis,

prídavné mená, stupňovanie prídavných mien, pravopis, gramatické kategórie podstatných

a prídavných mien, slovesá, gramatické kategórie slovies, vety podľa zámeru hovoriaceho,

melódia viet

Výstup: Žiak má zopakované učivo 5. ročníka.

2. Zvuková stránka jazyka a pravopis

Téma: Priama reč, Interpunkčné znamienka – úvodzovky, čiarka, Opakovanie

Prierezové témy: OSR

Cieľ: Prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej

kultúry, ich verbálnych prejavov, ústnych i písaných.

Obsah: definícia priamej reči, úvodzovky, uvádzacia veta, písanie čiarky za oslovením

Výstup: Žiak vie zásady písania úvodzoviek v priamej reči pri rôznej typológii priamej reči. Žiak

ovláda písanie čiarok vo vetách s citoslovcami.

3. Lexikológia

Téma: Slovníky, Neutrálne a citovo zafarbené slová, Tvorenie slov odvodzovaním – predponami,

Tvorenie slov odvodzovaním – príponami, Tvorenie slov skladaním, Opakovanie, Diktát -

tvorenie slov

Prierezové témy: OSR, MDV

Cieľ: Pestovať u žiakov vedomie výrazového bohatstva slovenského jazyka. Rozlišovať pri

komunikácii slová vhodné na verejné dorozumievanie a slová vhodné na dorozumievanie

v súkromí. Preveriť úroveň pravopisu zložených podstatných mien, odvodených slov.

Obsah: KSSJ, PSP, SSS, SSSJ, MFS, expresívne slová, kladné a záporné citové zafarbenie, slová

bez citového zafarbenia, odvodzovanie, základové slovo, odvodené slovo, slovotvorná predpona,

slovotvorná prípona, slovotvorný základ, skladanie, zložené slová

Výstup: Žiak vie správne vybrať jazykovednú príručku na overenie významu slov, pozná typy

slovníkov, samostatne pracuje so slovníkmi, rozširuje si individuálnu slovnú zásobu. Pozná

rozdiel medzi neutrálnymi a citovo zafarbenými slovami. Dokáže odlíšiť kladné a záporné

expresívne slová. Žiak pozná predpony a prípony a dokáže nimi utvoriť nové odvodené slová.

Pozná ďalší spôsob tvorenia slov – skladanie a vie utvoriť zložené slová.

4. Morfológia

Téma: Podstatné mená, Konkrétne a abstraktné podstatné mená, Prídavné mená – vzťahové,

Privlastňovacie prídavné mená, Vzor otcov, Vzor matkin, Vzor páví, Opakovanie, Diktát –

privlastňovacie prídavné mená, Zámená – osobné a privlastňovacie, Predložky – väzba s pádom,

Vokalizácia predložiek, Opakovanie slovies, Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá,

Zvratné a nezvratné slovesá, Slovesný spôsob, Jednoduchý a zložený slovesný tvar, Opakovanie,

Diktát – slovesá, Príslovky, Stupňovanie prísloviek, Citoslovcia, Opakovanie

Prierezové témy: OSR, MKV, DV, MDV

Cieľ: Naučiť žiakov hľadať vzťahy vo vnútri jazykového systému. Zopakovať a preveriť

vedomosti žiakov z tvaroslovia.

Obsah: skloňovanie podstatných mien, vzory, gramatické kategórie, konkrétne a abstraktné

podstatné mená, oslovenie, použitie vokatívu, vzťahové prídavné mená, ich skloňovanie, vzory

pekný a cudzí, členenie privlastňovacích prídavných mien na individuálne a druhové, vzor otcov,

matkin pre individuálne privlastňovacie prídavné mená, vzor páví pre druhové privlastňovacie

prídavné mená, privlastňovacie prídavné mená, vymedzenie osobných a privlastňovacích zámen,

ich skloňovanie, zopakovanie definície predložiek, väzba s pádom, vokalizácia niektorých

predložiek, vymedzenie slovies - zopakovanie, sloveso pri vykaní, delenie slovies: zvratné/

nezvratné, plnovýznamové/ neplnovýznamové, gramatická kategória slovesný spôsob:

oznamovací, rozkazovací, podmieňovací, jednoduchý a zložený slovesný tvar, druhy prísloviek:

miesta, spôsobu, času a príčiny, stupňovanie prísloviek, definícia citosloviec, pravopis citosloviec

Výstup: Žiak vie charakterizovať a odlíšiť konkrétne a abstraktné podstatné mená, skloňovať

abstraktné podstatné mená podľa vzorov. Žiak pozná význam oslovenia v rozhovore. Je

oboznámený s vokatívom. Vie identifikovať vzťahové a privlastňovacie prídavné mená

a vysvetliť ich funkciu v texte. Vie správne skloňovať vzťahové a privlastňovacie prídavné mená

a určovať ich gramatické kategórie a vzory. Ovláda zásady pravopisu v príponách vzorov

prídavných mien. Žiak dokáže identifikovať osobné a privlastňovacie zámená, pozná ich

skloňovanie. Žiak vie rozoznať zvratné a nezvratné slovesá, plnovýznamové a neplnovýznamové

slovesá, rozoznávať jednoduchý a zložený slovesný tvar. Žiak vie identifikovať oznamovací,

rozkazovací a podmieňovací spôsob slovesa a chápe jeho funkciu v texte. Pozná správny tvar

slovesa pri vykaní. Vie rozlíšiť druhy prísloviek, vie vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek

v texte. Žiak vie správne používať predložkové spojenie, prakticky využiť vokalizáciu predložiek.

Žiak vie identifikovať citoslovcia, zaradiť ich k neohybným slovný druhom, pozná ich pravopis.

5. Syntax

Téma: Vyjadrený a nevyjadrený podmet, Slovesný prísudok, Slovesno-menný prísudok,

Prisudzovací sklad, zhoda, Dvojčlenná veta, Opakovanie

Prierezové témy: TPP, MKV, MDV

Cieľ: Spoznať hlavné vetné členy (podmet a prísudok), prisudzovací sklad a dvojčlennú vetu.

Obsah: hlavné vetné členy podmet a prísudok, vymedzenie pojmu podmet, vyjadrenie

podmetu, vymedzenie pojmu prísudok, slovesný a slovesno-menný prísudok, prisudzovací sklad

spojenie podmetu a prísudku, zhoda medzi podmetom a prísudkom, dvojčlenná veta

Výstup: Žiak vie identifikovať podmet a prísudok ako hlavné vetné členy. Vie, čím môžu byť

vyjadrené. Dokáže odlíšiť vyjadrený a nevyjadrený podmet, slovesný a slovesno-menný prísudok.

Pozná termín prisudzovací sklad. Dokáže uviesť príklady na typy podmetu a prísudku. Dokáže

vypísať z vety prisudzovací sklad. Vie identifikovať dvojčlennú vetu.

6. Opakovanie učiva zo 6. ročníka

Téma: Upevňujeme si pravopis, Fixácia a systematizácia jednotlivých tematických celkov,

Výstupný diktát

Prierezové témy: OSR, TPP

Cieľ: Zopakovať učivo zo 6. ročníka.

Obsah: zvuková rovina a pravopis, významová/lexikálna rovina, tvarová/morfologická rovina,

syntaktická/skladobná rovina jazyka

Výstup: Žiak vie uplatniť poznatky nadobudnuté na hodinách slovenského jazyka.

Počet kontrolných diktátov: 4 + 1

Zameranie:

vstupný diktát – opakovanie z V. ročníka (neklasifikovaný)

tvorenie slov

privlastňovacie prídavné mená

slovesá

záverečný diktát

Slohové javy

1. Zhovárame sa a diskutujeme

Téma: Rozhovor, Argument, protiargument, Opakovanie

Prierezové témy: OSR, MDV

Cieľ: Utvrdzovať pravidlá pri ústnej komunikácii. Vysvetliť význam neslovnej komunikácie.

Obsah: dialóg, replika, neslovná komunikácia – mimika, gestikulácia, postoj, vzdialenosť medzi

hovoriacimi, argument, časti argumentu, protiargument, moderátor – jeho úlohy

Výstup: Žiak dokáže viesť rozhovor, pričom využíva aj neslovnú komunikátu – mimiku,

gestikuláciu, postoj a držanie tela, vzdialenosť medzi hovoriacimi. Žiak vie vysvetliť svoj názor a

presvedčiť iných o jeho správnosti, zdôvodňuje svoj názor argumentmi. Ak nesúhlasí s názorom

iných, vie použiť protiargument.

2. Opis

Téma: Statický opis, Charakteristika, I. školská slohová práca – statický opis, Dynamický opis

Prierezové témy: OSR, ENV, RV, MKV, TPP

Cieľ: Charakterizovať opisný slohový postup. Vytvoriť písomný statický opis živočícha a

rastliny. Príprava na písomnú prácu – statický opis predmetu. Vedieť odlíšiť statický a dynamický

opis. Precvičovať opis pracovnej činnosti. Porovnať dynamický opis a rozprávanie, vedieť ich

rozlíšiť.

Obsah: definícia statického opisu predmetu, vypočítavanie vlastností, uplatnenie podstatných

a prídavných mien, definícia charakteristiky, vonkajšia a vnútorná charakteristika, slohová práca –

statický opis, analýza a oprava slohovej práce, definícia dynamického opisu, opis pracovného

postupu

Výstup: Žiak vie vysvetliť pojem statický opis, dokáže identifikovať opisný slohový postup

a opis, uvedomuje si rozdiel medzi rozprávaním a opisom. Žiak vie vysvetliť pojem

charakteristika, dokáže odlíšiť vonkajšiu a vnútornú charakteristiku, pozná rozdiel medzi

statickým opisom a charakteristikou. Dokáže napísať statický opis. Žiak dokáže napísať primerane

zložitý, spisovný, myšlienkovo celistvý útvar opisného slohového postupu. Pozná korektorské

značky, pracuje so slovníkmi – PSP, MSS. Žiak dokáže odlíšiť statický opis od dynamického

opisu, vie vytvoriť dynamický opis.

3. Rozprávanie

Téma: Ja-rozprávanie, On-rozprávanie, Píšeme rozprávanie, II. školská slohová práca –

rozprávanie s využitím priamej reči

Prierezové témy: OSR, TPP

Cieľ: Prehĺbiť vedomosti a zručnosti žiakov o rozprávaní, rozprávacom slohovom postupe.

Utvrdzovať kompozíciu rozprávania. Vedieť tvoriť vhodný nadpis. Napísať rozprávanie

s využitím priamej reči.

Obsah: stavba príbehu: úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie, rozprávanie v 1. osobe

sg., rozprávanie v 3. osobe sg., slohová práca – rozprávanie s využitím priamej reči, analýza

a oprava slohovej práce

Výstup: Žiak pozná stavbu príbehu – časti vnútornej kompozície rozprávania. Dokáže vytvoriť

rozprávanie v 1. osobe sg. Žiak dokáže vytvoriť rozprávanie v 3. osobe. Žiak dokáže napísať

primerane zložitý, spisovný, myšlienkovo celistvý útvar rozprávacieho slohového postupu. Pozná

korektorské značky, pracuje so slovníkmi – PSP, MSS.

4. Projekt

Téma: Projekt

Prierezové témy: TPP, OSR

Cieľ: Definovať projekt, vytvoriť projekt na zadanú tému.

Obsah: vymedzenie pojmu projekt, plán, prezentácia výsledkov

Výstup: Žiak vie pripraviť, spracovať a prezentovať projekt na zadanú tému.

Literatúra /2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne/

Prehľad tematických celkov:

1. Opakovanie 2 hodiny

2. Ľudová slovesnosť 5 hodín

Poézia

3. Básne 4 hodiny

4. Piesne 4 hodiny

5. Balady 9 hodín

Rozprávanie vo veršoch i v próze

6. Bájky 9 hodín

7. Báje 11 hodín

8. Zo života detí 7 hodín

9. Dobrodružná literatúra 3 hodiny

10. Detektívna literatúra 6 hodín

Dráma

11. Dramatické umenie 4 hodiny

12. Opakovanie učiva z lit. výchovy 2 hodiny

Spolu: 66 hodín

1. Opakovanie

Téma: Opakovanie učiva z 5. ročníka

Prierezové témy: OSR

Cieľ: Zopakovať a upevniť vedomosti z 5. ročníka. Oboznámiť s učebnou látkou 6. ročníka.

Obsah: vedomosti z literatúry 5. ročníka, literárna výchova 6. ročníka

Výstup: Žiak má zopakované učivo 5. ročníka a je oboznámený s učivom literárnej výchovy v 6.

ročníku.

2. Ľudová slovesnosť

Téma: Príslovia, Porekadlá, Pranostiky, Hádanky, Anekdoty

Prierezové témy: OSR, ENV

Cieľ: Definovať pojmy príslovie, porekadlo, pranostika, hádanka, anekdota.

Obsah: rozšírenie vedomostí z 5. ročníka, rozlíšenie prísloví a porekadiel, významová analýza

krátkych prozaických textov

Výstup: Žiak vie uviesť príklady na krátke útvary ľudovej slovesnosti. Dokáže odlíšiť porekadlo

od príslovia.

3. Básne

Téma: Samo Chalupka: Turčín Poničan, Milan Rúfus: Popoluškine šaty, Ján Smrek: Oči,

Umelecký prednes

Prierezové témy: RV, OSR

Cieľ: Vedieť definovať lyriku ako literárny druh. Prehlbovať interpretačné schopnosti žiakov.

Poznať základné biografické a bibliografické údaje o daných spisovateľoch.

Obsah: poézia, báseň, rým, rytmus, strofa, básnické umelecké prostriedky, metafora

Výstup: Žiak dokáže definovať lyriku. Žiak pozná a vie charakterizovať pojmy prirovnanie,

metafora, epiteton, personifikácia. Má prehĺbené interpretačné schopnosti. Vie aplikovať pojem

lyrika na konkrétnych literárnych textoch. Pozná základné biografické a bibliografické údaje

o daných spisovateľoch.

4. Piesne

Téma: Daniel Hevier: Pieseň pre tvoje uši, Ľuboš Zeman: V dolinách, Jana Kirschner: Pokoj

v duši, Kamil Peteraj: Horehronie

Prierezové témy: MDV, OSR, RV

Cieľ: Ovládať podstatu detskej populárnej piesne. Poznať, vedieť určiť a použiť striedavý rým.

Obsah: populárna pieseň, refrén, hudobné ukážky detských populárnych piesní, evergreen,

striedavý rým

Výstup: Žiak ovláda podstatu detskej populárnej piesne, vie sa zorientovať v najnovšej hudobnej

tvorbe pre deti. Pozná, vie určiť a použiť striedavý rým. Vie identifikovať v texte umelecké

prostriedky a vysvetliť ich.

5. Balady

Téma: Ľudová balada, Kačička divoká, Išli hudci horou, Umelá balada, Ján Botto: Lucijný

stolček, Ľudmila Podjavorinská: Čakanka, Pavol Országh Hviezdoslav: Zuzanka Hraškovie,

Umelecký prednes, Upevňovanie vedomostí z poézie

Prierezové témy: OŽZ, OSR

Cieľ: Poznať hlavné znaky balady, ovládať delenie balád, vedieť ju zaradiť k literárnemu druhu.

Poznať základné biografické a bibliografické údaje o daných spisovateľoch.

Obsah: vyvodenie pojmu balada, hlavné znaky balady, pojem ľudová balada, pojem epiteton,

porovnanie znakov balady a rozprávky, sociálna balada, umelá balada, vyvodenie pojmu

dialogizácia

Výstup: Žiak vie vysvetliť pojem balada, vie identifikovať text ako baladu. Žiak pozná hlavné

znaky balady, vie nájsť spoločné a odlišné znaky s rozprávkou, ovláda delenie balád, vie ju

zaradiť k literárnemu druhu. Pozná základné biografické a bibliografické údaje o daných

spisovateľoch. Tiež dokáže primerane interpretovať časť textu balady. Pozná pojem dialogizácia

balady.

6. Bájky

Téma: Charakteristika bájky, Ezop: O vtákoch, zvieratách a netopierovi, O vrane a krčahu

s vodou, O nenásytnej líške, Jonáš Záborský: Tulipán a fialka, Netopieri, Daniel Naborowski:

Líška a lasica, Ivan Andrejevič Krylov: Vrana a líška, Peter Petiška: Havran a líška, Doplnkové

čítanie, Upevňovanie vedomostí, vlastná tvorba

Prierezové témy: MKV, OŽZ, OSR, TPP

Cieľ: Poznať hlavné znaky bájky, vedieť pracovať s textom podľa pokynov, rozvíjať analytické

a kreatívne zručnosti žiakov. Poznať základné biografické a bibliografické údaje o daných

spisovateľoch.

Obsah: vyvodenie pojmu bájka, využitie humoru, satira, personifikácia, pojem alegória/inotaj,

mravné ponaučenie, analýza významu bájok v minulosti a dnes

Výstup: Žiak vie charakterizovať bájku a zaradiť ju k literárnemu druhu, pozná najstaršie bájky

a bájkarov. Pozná a vie použiť pojmy humor, satira, alegória. Vie sformulovať mravné

ponaučenie. Dokáže pracovať s textom podľa pokynov. Vie identifikovať v texte umelecké

prostriedky a vysvetliť ich. Pozná základné biografické a bibliografické údaje o daných

spisovateľoch.

7. Báje

Téma: Báj – charakteristika báje, Kozmické vajce, Deti boha Slnka, Zrodenie sveta, Daidalos

a Ikaros, Tatranská Kikimora, Zdenka Laciková: Zakliata Kráľova hoľa, Anton Marec: tatranské

plesá, Jozef Cíger Hronský: Prečo je Váh divá rieka, Upevňovanie vedomostí

Prierezové témy: MKV, OSR, ENV

Cieľ: Charakterizovať pojem báj, bájoslovie, hlavné a vedľajšie postavy, rozlíšiť kladné a záporné

literárne postavy.

Obsah: vyvodenie pojmu báj, poznávanie bájí rôznych národov, pojmy úvod, zápletka,

vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie, koncepcia hlavných a vedľajších postáv, záporných a kladných

postáv, literárna postava, hlavná literárna postava, vedľajšia literárna postava, biografické údaje o

autoroch

Výstup: Žiak vie získať informácie z rôznych zdrojov o pojme báj. Vie rozlíšiť pojmy boh

a hrdina. Vníma dejovú kompozíciu, pozná niektorých bohov gréckej mytológie. Vie vyhľadať

hlavné a vedľajšie postavy, rozdeliť postavy na kladné a záporné. Vie prezentovať umelecký

prednes.

8. Zo života detí

Téma: Mark Twain: Princ a bedár, Martin Rázus: Maroško, Jaroslav Rezník: Oči plné oblohy,

Katarína Gillerová: Môj mladší brat a ja, Marta Hlušíková: Bojujeme u riaditeľa, Doplnkové

čítanie, Upevňovanie vedomostí

Prierezové témy: OSR, MKV, TPP

Cieľ: Poznať literárne pojmy: vnútorná kompozícia literárneho diela, poviedka, slangové slová.

Prehlbovať analytické a čitateľské zručnosti žiakov. Poznať základné biografické a bibliografické

údaje o daných spisovateľoch.

Obsah: umelecká literatúra v próze, rozprávač – ja-forma, on-forma, vnútorná kompozícia

literárneho diela – úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie, poviedka, slangové slová,

umelecké prostriedky v próze, čitateľská gramotnosť

Výstup: Žiak vie rozprávať o prečítanom texte so zameraním na dej, postavy, rozprávača, ja a onformu

rozprávania. Vie určiť kladné vlastnosti hrdinov, určiť časti kompozície textu. Pozná

základné biografické a bibliografické údaje o daných spisovateľoch. Vie pracovať s textom podľa

pokynov. Žiak má prehĺbené analytické a čitateľské schopnosti, plynulé čítanie, moduláciu hlasu.

9. Dobrodružná literatúra

Téma: Rudo Moric: Prefíkané vrany, James Oliver Curwood: Kočovníci severu, Dick King-

Smith: Ja a moja príšera

Prierezové témy: MKV, ENV, RV

Cieľ: Prehlbovanie zručností pri práci s textom. Vedieť primerane interpretovať umelecký text.

Poznať základné biografické a bibliografické údaje o daných spisovateľoch. Vedieť sa orientovať

v knižnici, poznať knižné novinky.

Obsah: pojem dobrodružná literatúra, znaky dobrodružnej literatúry, pojem rozprávač, on-forma,

ja-forma rozprávania, interpretácia umeleckého textu, knižnica, knižné novinky

Výstup: Žiak vie vysvetliť pojem dobrodružná literatúra, sformulovať hlavnú myšlienku diela.

Vie identifikovať v texte rozprávača, vie transformovať z ja-formy na on-formu a naopak. Žiak

vie primerane interpretovať umelecký text. Pozná základné biografické a bibliografické údaje

o daných spisovateľoch. Vie sa orientovať v knižnici a pozná knižné novinky.

10. Detektívna literatúra

Téma: Pojem detektívna literatúra, Jela Mlčochová: Adrianin prvý prípad, Erich Kästner: Emil

a detektívi, Robert Arthur: Peter a Bob v nebezpečenstve, Doplnkové čítanie, Upevňovanie

vedomostí

Prierezové témy: MKV, RV, OSR

Cieľ: Vedieť charakterizovať detektívnu literatúru pre deti. Podporovať kreatívne zručnosti detí.

Poznať základné biografické a bibliografické údaje o daných spisovateľoch. Poznať literárne

pojmy: detektívka, detektív.

Obsah: detektívna literatúra, znaky detektívky, detektív, riešenie záhady, motív, dejovosť

Výstup: Žiak vie charakterizovať detektívnu literatúru pre deti. Pozná základné biografické

a bibliografické údaje o daných spisovateľoch. Pozná literárne pojmy: detektívka, detektív.

11. Dramatické umenie

Téma: Rozhlasová hra, Princezná so zlatou hviezdou na čele, Počúvanie rozhlasovej hry,

Systematizácia poznatkov

Prierezové témy: MDV, OSR

Cieľ: Vedieť charakterizovať rozhlasovú hru ako žáner dramatického umenia. Ovládať literárne

pojmy s ňou súvisiace. Podporovať kreatívne zručnosti žiakov.

Obsah: definícia pojmu rozhlasová hra, pojmy dialóg, monológ a ich aplikácia, pojem dej –

nositeľ dramatického napätia v divadelnej hre, dramatický konflikt, premena prozaického textu na

dramatický, znaky rozhlasovej hry, zvukové efekty

Výstup: Žiak vie charakterizovať rozhlasovú hru. Vie aplikovať dramatizované čítanie, vie

identifikovať v texte umelecké prostriedky a vysvetliť ich. Vie rozlíšiť dramatický a prozaický

text. Vie odlíšiť pojmy monológ, dialóg. Vie pracovať s textom podľa pokynov. Vie primerane

verbalizovať zážitok z rozhlasovej hry.

12. Opakovanie učiva z lit. výchovy

Téma: Opakovanie učiva zo 6. ročníka

Prierezové témy: OSR, TPP

Cieľ: Zhrnutie a preverenie vedomostí.

Obsah: literárne termíny, biografické údaje

Výstup: Žiak dokáže uplatniť vedomosti nadobudnuté na hodinách literárnej výchovy. Dokáže

prezentovať čitateľské, interpretačné a kreatívne zručnosti.

Učebné zdroje

učebnice: Slovenský jazyk pre 6. ročník, Zbierka úloh a cvičení, Literárna výchova pre 6. ročník,

doplnkové čítanie (podľa výberu)

pomôcky: mapa, kalendár, DVD-prehrávač, slovníky, encyklopédie, CD, ilustrácie, časopis,

noviny, spolupráca so školskou a mestskou knižnicou

7.ročník

Časová dotácia: 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Prehľad tematických celkov s časovou dotáciou

Gramatika /3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne/ + Sloh

Jazykové javy

1. Opakovanie učiva zo 6. ročníka 9 hodín

2. Lexikológia 12 hodín

3. Morfológia 31 hodín

4. Syntax 12 hodín

5. Opakovanie učiva zo 7. ročníka 6 hodín

Slohové javy

Komunikačné situácie 3 hodiny

Komunikácia v spoločnosti 4 hodiny

Opisný slohový postup 16 hodín

Riešime, čo nás páli 3 hodiny

Projekt 3 hodiny

Spolu: 99 hodín

Jazykové javy

1. Opakovanie učiva zo 6. ročníka

Téma: Zvuková stránka jazyka a pravopis, Náuka o slove, Tvaroslovie, Skladba

Prierezové témy: MDV, DV, ENV, OSR, MKV

Cieľ: Zopakovať a precvičiť učivo zo 6. ročníka ZŠ.

Obsah: priama reč, slovníky, neutrálne slová, citovo zafarbené slová, slovné druhy,

konkrétne a abstraktné podstatné mená, ohýbacie prípony vzťahových a privlastňovacích

prídavných mien (vzory páví, otcov, matkin), delenie slovies

(plnovýznamové/neplnovýznamové, zvratné/nezvratné), slovesný spôsob, druhy prísloviek,

stupňovanie prísloviek, citoslovcia, nevyjadrený podmet, slovesný a slovesno-menný

prísudok, prisudzovací sklad, zhoda, dvojčlenná veta

Výstup: Žiak má zopakované učivo zo 6. ročníka.

2. Lexikológia

Téma: Systém slovnej zásoby, Slová podľa dobového výskytu - historizmy, archaizmy

a zastarané slová, Neologizmy, Slová cudzieho pôvodu, Výslovnosť a pravopis cudzích slov,

Spisovné a nespisovné slová, Tvorenie slov skracovaním, Skratky, Náuka o slove zhrnutie

učiva

Prierezové témy: RV, OSR, MDV, MKV

Cieľ: Poznať a charakterizovať členenie slovnej zásoby podľa dobového výskytu a podľa

pôvodu. Správne artikulovať a spisovne vyslovovať slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li

v domácich a cudzích slovách. Správne písať i/í, y/ý v koreni najfrekventovanejších slov

cudzieho pôvodu. Dokázať vysvetliť rozdiel medzi spisovnými a nespisovnými slovami.

Vysvetliť spôsob tvorenia nových slov skracovaním.

Obsah: historizmy, archaizmy, zastarané slová, neologizmy, domáce slová, slová cudzieho

pôvodu, Slovník cudzích slov, pravopis cudzích slov, spisovné a nespisovné slová, nárečové

slová, slangové slová, skracovanie, skratky, značky, iniciálové skratky, skratkové slová,

písanie skratiek

Výstup: Žiak pozná rozdiel medzi archaizmom, historizmom a zastaraným slovom. Osvojí si

slová podľa dobového výskytu, ktoré sa vzťahujú k významným udalostiam v histórii,

prípadne súvisia s ľudovou a regionálnou kultúrou. Žiak pozná termín neologizmus a chápe

dynamiku lexiky v súvislosti s rozvojom spoločnosti. Žiak vie v texte rozlíšiť cudzie slová,

slovenské slová a zdomácnené slová. Rozumie významu frekventovaných cudzích slov. Žiak

dokáže vyhľadať význam slov cudzieho pôvodu v Slovníku cudzích slov i na webovej

stránke. Ovláda pravopis cudzích slov. Žiak vie reprodukovať definície pojmov: slovná

zásoba, spisovné slová, nespisovné slová, slangové a nárečové slová. Vie vysvetliť rozdiel

medzi spisovnými a nespisovnými slovami. Žiak vie vysvetliť spôsob tvorenia slov

skracovaním, vie definovať pojem skratky, ovláda pravidlá písania skratiek, vie vysvetliť ich

funkciu v texte.

3. Morfológia

Téma: Opakovanie učiva o podstatných menách, Pomnožné podstatné mená, Rod a vzor

pomnožných podstatných mien, Opakovanie učiva o prídavných menách, Zámená, Základné

číslovky, Radové číslovky a ich pravopis, Násobné číslovky, Pravopis násobných čísloviek,

Určité a neurčité číslovky, Tabuľka – názov, hlavička, riadok, stĺpec, Slovesá a ich

gramatické kategórie – opakovanie, Slovesný vid, Príslovky, stupňovanie prísloviek,

Predložky, vokalizácia, Spojky – interpunkcia, Opakovanie učiva o slovných druhoch

Prierezové témy: OSR, OŽZ, MKV, FG, ENV

Cieľ: Naučiť žiakov hľadať vzťahy vo vnútri jazykového systému. Zopakovať a upevniť

rozlišovanie slovných druhov a poznatky o slovných druhoch. Definovať pomnožné podstatné

mená, určiť ich rod a vzor. Rozlíšiť základné a radové číslovky, ovládať ich skloňovanie

a pravopis. Vysvetliť pojem násobné číslovky, tvoriť násobné číslovky, ovládať ich pravopis.

Chápať podstatu tabuľky a jej funkciu v texte. Vysvetliť pojem slovesný vid, rozlíšiť

dokonavé a nedokonavé slovesá. Chápať spojitosť prísloviek so slovesami. Vysvetliť funkciu

stupňovania prísloviek v texte. Vyhľadať predložky v texte a vysvetliť ich funkciu, chápať

väzbu predložiek s pádom. Vedieť definovať spojky a vysvetliť ich funkciu v texte, ovládať

zásady pravopisu čiarky pred spojkami.

Obsah: pomnožné podstatné mená, rod a vzor pomnožných podstatných mien, spisovné

skloňovanie, názvy obcí regiónu – pomnožné podstatné mená, rozdelenie prídavných mien,

vzory, stupňovanie, pravopis, zámená (osobné a privlastňovacie) – fixácia poznatkov zo VI.

ročníka, základné a radové číslovky, ich pravopis, skloňovanie a gramatické kategórie,

násobné číslovky, ich pravopis a skloňovanie, určité a neurčité číslovky, tabuľka, jednotlivé

časti tabuľky, údaje v tabuľkách, fixácia poznatkov o slovesách a ich gramatických

kategóriách, slovesný vid: dokonavý a nedokonavý, vidové dvojice, fixácia poznatkov zo VI.

ročníka: príslovky, predložky, spisovné pádové väzby, spojky – definícia, frekventované

spojky, interpunkcia

Výstup: Žiak vie: poznať pomnožné podstatné mená, určiť ich rod a vzor, skloňovať

pomnožné podstatné mená, pravopis prídavných mien, správne vystupňovať akostné prídavné

mená, odlíšiť osobné zámená od privlastňovacích, skloňovať tieto zámená a ich pravopis,

odlíšiť určité číslovky od neurčitých, rozoznávať základné, radové a násobné číslovky,

skloňovať číslovky, poznať ich gramatické kategórie, pomenovať jednotlivé časti tabuľky,

vyhľadať, čítať a aplikovať údaje v tabuľkách, spisovne časovať slovesá, určiť ich gramatické

kategórie, identifikovať v texte jednoduchý a zložený slovesný tvar, rozlíšiť a tvoriť slovesný

vid, zmeniť vidovú formu slovesa, rozlíšiť druhy prísloviek a stupňovať príslovky odvodené

od akostných prídavných mien, správne používať predložkové spojenie, identifikovať

vokalizované predložky v texte a vysvetliť dôvody vokalizácie, odlíšiť predložky od

prísloviek, správne uplatniť interpunkciu pri spojkách.

4. Syntax

Téma: Opakovanie učiva o jednoduchej vete, Podmet, prísudok, prisudzovací sklad,

Dvojčlenná veta, Holá a rozvitá veta, Viacnásobný vetný člen, Vetný základ a jednočlenná

veta, Jednočlenná veta slovesná, Jednočlenná veta neslovesná, Opakovanie vedomostí o vete

Prierezové témy: OSR, DV, MKV, MDV

Cieľ: Upevniť a preveriť vedomosti žiakov zo skladby.

Obsah: vety podľa zámeru hovoriaceho: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie

vety, aktivizácia vedomostí z nižších ročníkov – dvojčlenná veta, jednoduchá veta, hlavné

vetné členy – podmet (vyjadrený/nevyjadrený, jednoduchý/rozvitý), prísudok

(jednoduchý/rozvitý, slovesný/slovesno-menný), vyjadrenie podmetu a prísudku, zhoda

podmetu a prísudku, prisudzovací sklad, vetný základ ako hlavný vetný člen, vyjadrenie

vetného základu, pomenovanie prírodných javov a úkazov, fyzických a duševných stavov

jednočlennou vetou slovesnou, jednočlenná veta neslovesná – názvy kníh, ľudských výtvorov,

pozdravy, prejavy citov

Výstup: Žiak vie identifikovať vety podľa obsahu, dokáže určiť ich melódiu, vie vytvoriť

a aplikovať rôzne typy viet. Vie odlíšiť holú vetu od rozvitej a pochopiť ich využitie

v umeleckom i vecnom texte. Vie určiť podmet v jednoduchej vete, dokáže rozlíšiť vyjadrený

a nevyjadrený podmet, určiť prísudok v jednoduchej vete, rozlíšiť slovesný a slovesno-menný

prísudok. Žiak dokáže na základe identifikácie podmetu a prísudku určiť dvojčlennú vetu. Vie

vytvoriť obidva typy dvojčlennej vety – úplnú i neúplnú, vymedziť prisudzovací sklad

a graficky ho znázorniť. Vie identifikovať jednočlennú vetu. V jednočlennej vete vie určiť

vetný základ, odlíšiť jednočlennú vetu od vety dvojčlennej, určiť slovný druh, ktorým je

vyjadrený vetný základ, rozlíšiť slovesnú a neslovesnú jednočlennú vetu. Chápe využitie

jednočlennej a dvojčlennej vety. Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti.

5. Opakovanie učiva zo 7. ročníka

Téma: Zhrnutie učiva 7. ročníka, Hodnotenie práce žiakov v 7. ročníku

Prierezové témy: OSR

Cieľ: Zopakovať a utvrdiť vedomosti zo 7. ročníka.

Obsah: významová/lexikálna rovina, tvarová/morfologická rovina, syntaktická/skladobná

rovina jazyka

Výstup: Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti.

Počet kontrolných diktátov: 4 + 1

Zameranie:

vstupný diktát – opakovanie zo VI. ročníka (neklasifikovaný)

cudzie slová

prídavné mená

číslovky

záverečné opakovanie učiva zo 6. – 7. ročníka

Slohové javy

1. Komunikačné situácie

Téma: Nemôžeme nekomunikovať, Efektívna komunikácia, Asertívna komunikácia

Prierezové témy: OSR, MDV, MKV

Cieľ: Spoznať pravidlá aktívneho počúvania a ústnej komunikácie. Zhodnotiť kvalitu ústneho

prejavu. Poznať termíny efektivita, asertivita a asertívne správanie. Komunikovať

a vystupovať asertívne pod vedením vyučujúceho.

Obsah: ústna komunikácia, aktívne počúvanie, jazykové prostriedky, komunikačná situácia,

logická postupnosť, výpoveď, efektívna komunikácia, asertivita, asertívne správanie,

asertívna komunikácia

Výstup: Žiak vie prispôsobiť lexiku textu vzhľadom na cieľ komunikačnej situácie. Pri

tvorbe vlastných textov funkčne využíva bohatstvo spisovnej a nespisovnej lexiky národného

jazyka s ohľadom na žáner/slohový postup/štýl a cieľ komunikácie. Žiak pozná pravidlá

aktívneho počúvania a ústnej komunikácie, vie použiť vhodné jazykové prostriedky v súlade

s komunikačnou situáciou, vie podľa logickej postupnosti usporiadať svoju výpoveď. Žiak

pozná termín asertivita a asertívne správanie, vie komunikovať a vystupovať asertívne pod

vedením vyučujúceho, obhájiť svoj názor kultivovaným spôsobom, zhodnotiť obsahovú

stránku prijatého prehovoru.

2. Komunikácia v spoločnosti

Téma: Príhovor (prívet), Artikulácia, Gestá, mimika, Príhovor - výstupy žiakov

Prierezové témy: MDV, OSR, TPP

Cieľ: Definovať pojmy príhovor a rečník, poznať funkciu a využitie rečníckeho príhovoru.

Vedieť napísať jednoduchý uvítací príhovor. Rozumieť pojmu artikulácia, vedieť správne

vyslovovať a uplatňovať primeranú silu hlasu. Dokázať aplikovať poznatky o prozodických

javoch vo svojom prejave. Vedieť vysvetliť pojmy gestá a mimika, vedieť v komunikačnej

situácii primerane gestikulovať a používať vhodnú mimiku. Prezentovať príhovor s využitím

modulácie hlasu, mimiky, gestikulácie, očného kontaktu, vzdialenosti od poslucháčov.

Obsah: príhovor, rečník, výrazové prostriedky, uvítací príhovor, artikulácia, sila hlasu,

prozodické javy, gestá, mimika, očný kontakt, vzdialenosť od poslucháčov, rôzne informačné

zdroje

Výstup: Žiak vie definovať pojmy príhovor, rečník, artikulácia, gestá, mimika, chápe funkciu

a využitie rečníckeho príhovoru, začať a ukončiť príhovor, použiť správne výrazové

prostriedky, napísať jednoduchý uvítací príhovor, správne vyslovovať a uplatňovať primeranú

silu hlasu, posúdiť a opraviť chyby v artikulácii iných osôb, v komunikačnej situácii

primerane gestikulovať a používať vhodnú mimiku. Vo vlastnom príhovore vie vhodne

využiť informácie alebo jazykové výrazové prostriedky získané z rôznych informačných

zdrojov, vyjadrovať sa spisovne, zhodnotiť kvalitu ústneho prejavu.

3. Opisný slohový postup

Téma: Opisný slohový postup, Opis osoby, Vonkajšia charakteristika osoby, Vnútorná

charakteristika osoby, Umelecký opis, Prostriedky umeleckého opisu, Analýza ukážok

umeleckého opisu, 1. školská slohová práca – umelecký opis, Dynamický opis, Opisujeme

svet v pohybe, 2. školská slohová práca – dynamický opis slohová práca – dynamický opis

Prierezové témy: ENV, OSR, MKV, TPP

Cieľ: Rozlíšiť opisný a rozprávací slohový postup, chápať význam prídavných mien v opise.

Vedieť vysvetliť podstatu opisu osoby. Chápať podstatu vonkajšej a vnútornej charakteristiky.

Vedieť identifikovať priamu a nepriamu charakteristiku. Zistiť úroveň zručností žiakov

v tvorbe charakteristiky osoby. Vedieť sformulovať svoj čitateľský dojem, ovládať podstatu

umeleckého opisu, vedieť vytvoriť s pomocou daných básnických prostriedkov umelecký opis

prírody na obrázku. Aplikovať vedomosti z literatúry o jazykových výstavbových

prostriedkoch. Dokázať vybrať z viacerých textov umelecký opis a odôvodniť správnosť

výberu na základe subjektívnych dojmov. Napísať umelecký opis a prezentovať ho. Ovládať

podstatu dynamického opisu. Napísať dynamický opis a prezentovať ho.

Obsah: opisný slohový postup, statický a dynamický opis, opis osoby, vonkajšia

charakteristika osoby, vnútorná charakteristika osoby, priama charakteristika, nepriama

charakteristika, najvýraznejšie znaky, povaha človeka, jeho schopnosti a vlastnosti, konanie a

správanie človeka, umelecký opis, čitateľský dojem, básnické prostriedky, subjektívny dojem,

umelecký opis prírody, slohová práca – umelecký opis, slohová práca – dynamický opis

Výstup: Žiak vie určiť rozdiel medzi statickým a dynamickým opisom, rozlíšiť opisný

a rozprávací slohový postup, vysvetliť podstatu opisu osoby, vytvoriť opis osoby, vysvetliť

pojmy vonkajšia a vnútorná charakteristika osoby, identifikovať priamu a nepriamu

charakteristiku osoby, dokáže napísať vonkajšiu a vnútornú charakteristiku člena svojej

postupu. Žiak vie: vyjadriť svoj názor na text, podstatu umeleckého opisu, vytvoriť

s pomocou daných básnických prostriedkov umelecký opis prírody na obrázku, aplikovať

vedomosti z literatúry o jazykových výstavbových prostriedkoch, vybrať z viacerých textov

umelecký opis a odôvodniť správnosť výberu na základe subjektívnych dojmov a pocitov,

vytvoriť umelecký opis a prezentovať ho, vo svojom texte využiť vhodné ustálené spojenia

a básnické prostriedky. Žiak chápe funkciu slovies v rozprávaní a význam prídavných mien

v opise. Vie na základe analýzy textu zovšeobecniť poznatky o opise pracovného postupu.

Dokáže napísať primerane zložitý, spisovný, myšlienkovo celistvý útvar opisného slohového

postupu. Žiak vykoná korektúry s využitím PSP, KSSJ a text upraví na čistopis

s prihliadnutím na formálnu stránku práce. Žiak na základe analýzy textov dokáže

identifikovať chyby a opraviť ich.

4. Riešime, čo nás páli

Téma: Debata, Diskusia, Polemika

Prierezové témy: OSR, OŽZ, MDV

Cieľ: Vysvetliť podstatu debaty. Prezentovať názor kultivovaným spôsobom. Definovať

pojmy diskusia a diskusný príspevok, vysvetliť rozdiel medzi debatou a diskusiou.

Obsah: debata, názor, komunikačný partner, diskusia, diskusný príspevok, argument,

protiargument,

Výstup: Žiak vie vysvetliť podstatu debaty, prezentovať svoj názor kultivovaným spôsobom,

v prípade nepochopenia zo strany komunikačných partnerov preformulovať svoju výpoveď.

Žiak vie: definovať pojmy diskusia a diskusný príspevok, vysvetliť rozdiel medzi debatou

a diskusiou, použiť presvedčivé argumenty primerané komunikácii, zhodnotiť obsahovú

stránku prijatého prehovoru a vysloviť protiargumenty.

5. Projekt

Téma: Pripravujeme projekt, Prezentujeme projekt

Prierezové témy: MDV, ENV, OSR, TPP

Cieľ: Dokázať vysvetliť pojem projekt a jeho funkciu, prezentovať ho.

Obsah: projekt, téma, plán, spracovanie, výstup, zdroje

Výstup: Žiak vie získať potrebné informácie s cieľom priblížiť spracovanú problematiku

poslucháčovi. Vie prezentovať projekt a poskytnúť údaje o projekte. Vie zhodnotiť kvalitu

projektu i jeho prezentácie.

LITERATÚRA

/2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne/

Prehľad tematických celkov:

1. Opakovanie učiva zo 6. ročníka 3 hodiny

Umelecká literatúra v poézii

2. Anekdoty 3 hodiny

3. Poézia 7 hodín

4. Piesne 8 hodín

Umelecká literatúra v próze

5. Detský hrdina v literatúre 13 hodín

6. Dobrodružstvo v literatúre 5 hodín

7. Fantasy literatúra 4 hodiny

8. Detektívka 2 hodiny

9. Western 4 hodiny

10. Robinsonáda 4 hodiny

Dramatické umenie

11. Rozhlasová hra 2 hodiny

12. Filmové umenie 5 hodín

13. Opakovanie učiva zo 7. ročníka 6 hodín

Spolu: 66 hodín

1. Opakovanie učiva zo 6. ročníka

Téma: Opakovanie poézie, Opakovanie prózy, Opakovanie drámy

Prierezové témy: OSR

Cieľ: Zopakovať a upevniť vedomosti zo 6. ročníka. Oboznámiť s učebnou látkou 7. ročníka.

Obsah: vedomosti z literatúry 6. ročníka, literárna výchova 7. ročníka

Výstup: Žiak má zopakované učivo 6. ročníka a je oboznámený s učivom literárnej výchovy

v 7. ročníku. Vie pracovať s knihou.

2. Anekdoty

Téma: Anekdoty

Prierezové témy: OSR

Cieľ: Poznať podstatu anekdoty.

Obsah: anekdota

Výstup: Žiak pozná podstatu anekdoty.

3. Poézia

Téma: Ján Botto: Kukučka, Janko Kráľ: Slovo, Ján Francisci: Bratislavským bratom, Janko

Matúška: Lúčenie, Ján Smrek: Najčistejšia láska, Július Lenko: Dcérke, Vojtech Mihálik:

Boháčka, Za rúčky, Tvorba referátov a prezentácií o prebraných autoroch, Vlastná tvorba –

báseň, Upevňovanie vedomostí

Prierezové témy: OSR, TPP

Cieľ: Podporovať interpretačné zručnosti žiakov. Poznať a vedieť vyhľadať v texte trópy

a figúry. Vedieť primerane interpretovať umelecký text s využitím suprasegmentálnych javov.

Poznať základné biografické a bibliografické údaje o daných spisovateľoch. Vytvoriť referát

alebo prezentáciu o niektorom z prebraných autorov.

Obsah: poézia, lyrika, lyrická báseň, striedavý rým, sonet, obkročný rým, voľný verš,

sylabický verš, ponáška na ľudovú pieseň, trópy, Štúrovský básnik, kľúčové slová básne

Výstup: Žiak pozná a vie vyhľadať v texte trópy a figúry. Pozná literárne pojmy: sylabický

verš, sonet, voľný verš, obkročný rým. Žiak pozná štúrovských básnikov, využitie

sylabického verša. Vie určiť báseň ako osobnú lyriku, pozná tému básne. Vie určiť obkročný

rým, pozná jeho schému. Vie báseň spamäti. Pozná voľný verš v básni. Vie pracovať s textom

básne podľa pokynov učiteľa. Pozná základné biografické a bibliografické údaje o daných

spisovateľoch. Dokáže vytvoriť referát alebo prezentáciu o niektorom z prebraných autorov.

4. Piesne

Téma: Kamil Peteraj: Bosá láska, Mince na dne fontán, Ľuboš Zeman: Umenie žiť, Jozef

Urban: Voda čo ma drží nad vodou, Miroslav Válek: Jesenná láska, Zuzana Smatanová:

Miesto kde sa neumiera, No Name: Čím to je, Moja obľúbená pieseň, Upevňovanie

vedomostí

Prierezové témy: OŽZ, OSR, MDV

Cieľ: Vedieť sa orientovať v najnovšej piesňovej tvorbe pre mládež.

Obsah: populárna pieseň, ďalšie piesňové texty, vonkajšia kompozícia, nepravidelnosť

veršov, netradičné formy vyjadrovania, textári

Výstup: Žiak sa vie orientovať v najnovšej hudobnej tvorbe pre mládež. Dokáže si všimnúť

nedodržiavanie pravidelnosti veršov, výstavbu strof, použitie rýmu. Dokáže sa zamyslieť nad

zmyslom života. Pozná teóriu literatúry.

5. Detský hrdina v literatúre

Téma: Predstavitelia staršej slovenskej literatúry, J. Gregor-Tajovský: Do konca, J. Cíger-

Hronský: Do školy, M. Kukučín: Z teplého hniezda, Ľubica Suballyová: O medailách

a pomaranči, Gabriela Futová: Poškoláci, Kalo Uhrík: Machova svorka, Marta Hlušíková:

Srdce v ofsajde, Ján Babarík: Mobil, Hana Košková: Prekvapenie s vranou, Detský hrdina

v minulosti a dnes, Opakovanie, Vlastná tvorba

Prierezové témy: OŽZ, OSR, TPP, FG

Cieľ: Vedieť vysvetliť pojmy: ja-rozprávanie, dej, prostredie. Rozvíjať analytické a kreatívne

zručnosti žiakov, vzťah k umeleckej literatúre. Rozvíjať u žiakov čitateľské zručnosti

a záujem o literatúru. Poznať základné biografické a bibliografické údaje o daných

spisovateľoch. Systematizovať získané vedomosti. Vytvoriť referát alebo prezentáciu

o niektorom z prebraných autorov.

Obsah: literatúra pre deti a mládež, poviedka, ja-rozprávanie, starootcovský cyklus,

pochopenie v rodine a medzi priateľmi, zážitkové čítanie, školské prostredie, slang, dialóg,

hrdina literárneho diela, charakteristika postavy, súčasný slovenský autor, humor, humorné

situácie, diskusia – potreba pomoci, charakteristika postavy a jej jazykový prejav, vonkajšia

a vnútorná kompozícia

Výstup: Žiak vie vysvetliť dané pojmy. Pozná jednu zo starootcovských poviedok

Tajovského, pozná pojem poviedka. Vie určiť prostredie prozaického diela a pozná dej ako

hlavný znak prózy. Dokáže si všimnúť humor v texte aj napriek nepríjemným situáciám. Vie

rozpoznať situácie v texte z bežného života a porovnať ho s vlastným. Dokáže diskutovať na

tému školské prostredie a vzťahy v ňom, vie vytvoriť charakteristiku postavy, všíma si slang,

využitie umeleckých jazykových prostriedkov v texte na ozvláštnenie opisu a rozprávania.

Dokáže sa vžiť do úlohy postavy a vyjadriť sa k problému. Rozvíja svoj vzťah k umeleckej

literatúre, má o ňu záujem. Pozná základné biografické a bibliografické údaje o daných

spisovateľoch. Dokáže vytvoriť referát alebo prezentáciu o niektorom z prebraných autorov.

6. Dobrodružstvo v literatúre

Téma: Rudyard Kipling: Mauglí, Doplnkové čítanie, Jack London: Sivé vĺča, Gill

Harveyová: Rivali, Arthur Conan Doyle: Na ten obraz nikdy nezabudnem

Prierezové témy: MDV, ENV, MKV

Cieľ: Charakterizovať dobrodružné dielo a jeho základné znaky. Rozvíjať čitateľské zručnosti

žiakov.

Obsah: poviedky z prostredia džungle, hlavná myšlienka, kniha Biely tesák, dobrodružná

kniha, personifikácia, rozprávací slohový postup, kompozícia dramatického rozprávania,

román Stratený svet – podnet na filmové spracovanie

Výstup: Žiak pozná personifikáciu ako umelecký prostriedok aj v próze. Dokáže

interpretovať text, vytvoriť osnovu a reprodukovať text. Pozná základné znaky dobrodružnej

literatúry: dramatické napätie, zlom, výrazové prostriedky.

7. Fantasy literatúra

Téma: Igor Molitor, Muška Molitorová: Dievčatko z krajiny drakov, Rick Riordan: Percy

Jackson, Moja obľúbená fantasy kniha – projekt, Filmové spracovanie fantasy diel (Percy

Jackson)

Prierezové témy: MDV, MKV, TPP

Cieľ: Vedieť vysvetliť pojem fantasy literatúra.

Obsah: pásmo rozprávača, pásmo postáv, Tolkien: Hobit – tvorca nového žánru populárnej

literatúry – fantasy literatúra

Výstup: Žiak pozná fantasy literatúru ako druh populárnej literatúry u mládeže. Pozná

filmové spracovanie.

8. Detektívka

Téma: Thomas Brezina: Hľadači pokladov, Hráme sa na detektíva – známi detektívi

Prierezové témy: OSR, MDV

Cieľ: Charakterizovať pojem detektívka a jej znaky.

Obsah: detektívka, hlavný hrdina a jeho logické postupy, dramatické prvky, detektív,

páchateľ, zločin, vyšetrovanie

Výstup: Žiak vie charakterizovať detektívku ako jeden zo žánrov. Pozná známych detektívov

a ich autorov.

9. Western

Téma: K. May: Šľachetnosť Old Shatterhanda, L. W. – Henrichová: Synovia Veľkej

medvedice

Prierezové témy: OSR, MKV, MDV

Cieľ: Vedieť vysvetliť pojem western. Rozvíjať čitateľské zručnosti žiakov.

Obsah: western, motív nebezpečenstva, kontrast kladných a záporných postáv ako zámer

autora

Výstup: Žiak pozná pojem western ako dobrodružné dielo, pozná aj jeho filmovú podobu.

Vie vytvoriť osnovu príbehu a ovláda reprodukciu textu.

10. Robinsonáda

Téma: Doplnkové čítanie, Robinsonáda, D. Defoe: Robinson Crusoe, S. O Dell: Ostrov

belasých delfínov, Upevňovanie vedomostí

Prierezové témy: OSR, OŽZ, TPP

Cieľ: Vedieť vysvetliť pojem robinsonáda. Rozvíjať čitateľské zručnosti žiakov.

Obsah: robinsonáda, kladné a záporné postavy, výnimočnosť – dej, prostredie, postavy,

poviedka, detektívka, dobrodružné dielo

Výstup: Žiak pozná robinsonádu ako dobrodružné dielo, boj jednotlivca o život na

opustenom ostrove. Preveriť vedomosti z prózy.

11. Rozhlasová hra

Téma: J. Bodnárová: Starec a počítačový chlapec, Počúvanie rozhlasovej hry

Prierezové témy: MDV

Cieľ: Vedieť charakterizovať rozhlasovú hru a ovládať základné pojmy súvisiace s týmto

žánrom.

Obsah: literárno-dramatický žáner – rozhlasová hra, hovorené slovo, zvuk, zvukové efekty,

rozhlasový scenár

Výstup: Žiak pozná rozhlasovú hru ako audiálne umenie, využitie zvukových efektov

a ovláda základné pojmy súvisiace s týmto žánrom.

12. Filmové umenie

Téma: J. Cíger-Hronský: Sokoliar Tomáš, Filmový scenár, Sokoliar Tomáš – film, Pozeranie

filmu, Beseda o filme, Opakovanie drámy ako literárneho druhu

Prierezové témy: MDV, ENV, OSR

Cieľ: Vedieť charakterizovať film, ovládať základné pojmy súvisiace s týmto žánrom.

Obsah: prozaická i filmová podoba, film s rovnomenným názvom, filmový scenár, literárny

a technický scenár, filmová terminológia

Výstup: Žiak pozná film ako symbiózu obrazu, hudby, slova a zvuku, ako vizuálnoauditívne

umenie a ovláda základné pojmy súvisiace s týmto žánrom.

13. Opakovanie

Téma: Záverečné opakovanie poézie, Záverečné opakovanie prózy, Záverečné opakovanie

drámy, Beseda o prečítanej knihe, Návšteva mestskej knižnice, Zhodnotenie práce žiakov v 7.

ročníku

Prierezové témy: OSR, RV, DV

Cieľ: Zhrnutie a upevňovanie vedomostí z literatúry 7. ročníka.

Obsah: poézia, próza, dráma, literárne súťaže, čítanie vlastnej tvorby, beseda, návšteva

knižnice

Výstup: Žiak dokáže uplatniť vedomosti nadobudnuté na hodinách literárnej výchovy.

Učebné zdroje

učebnice: Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ (Krajčovičová a kol., Bratislava 2005), Zbierka

úloh a cvičení pre 7. ročník, Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ (Petríková – Trutz, Bratislava

2006), doplnkové čítanie (podľa výberu)

pomôcky: mapa, kalendár, DVD-prehrávač, slovníky, encyklopédie, CD, ilustrácie, časopis,

noviny, spolupráca so školskou a mestskou knižnicou

8.ročník

Jazyk a sloh

Časová dotácia: 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne

Tematické celky:

1. Opakovanie učiva zo 7. ročníka 9 hodín

2. Debatujeme na úrovni 13 hodín

3. Buďte asertívni 12 hodín

4. Kto prednesie prejav? 18 hodín

5. Slová z prejavu mi ešte znejú v ušiach 8 hodín

6. Uvažujeme nielen o bežných veciach 16 hodín

7. Nezabudnite sa prihlásiť včas 4 hodiny

8. Úspešnú plavbu v mori informácií! 6 hodín

9. Rozprávanie pre poslucháčov i čitateľov 5 hodín

10. Veľké opakovanie – test 8 hodín

Spolu: 99 hodín

1. Opakovanie učiva zo 7. ročníka

my: Vítame vás na otvorení..., Skôr než stromy zhodia šaty, Fotografické videnie, Čo

ovplyvňuje našu budúcnosť?

Prierezové témy: ENV, TPP, OSR

Cieľ: Zopakovať a precvičiť učivo zo 7. ročníka ZŠ

Obsah: slovná zásoba, delenie slovnej zásoby, tvorenie slov, čítanie s porozumením,

umelecký opis, pravopis podstatných a prídavných mien, osobné zámená, popis pracovnej

činnosti, slovesá, pravopis čísloviek, prídavných mien a zámen, dopĺňanie spojok do viet,

tvorba názvov fotografií s využitím predložiek, komunikačný zámer textu, prisudzovací sklad,

dvojčlenné a jednočlenné vety, viacnásobný vetný člen Výstup: žiak má zopakované

vedomosti o slovnej zásobe, tvorení slov, zopakovaný pravopis čísloviek, prídavných mien a

zámen, predložiek, spojok, zopakovať slovné druhy, slovesá, spojky, číslovky, príd. mená,

zámen

2. Debatujeme na úrovni

Témy: Aká je budúcnosť plastov? Opakovanie podstatných mien, Akou rečou hovorí

reklama, vstupný test, vstupný diktát, zvieracie podstatné mená mužského rodu, neživotné

podstatné mená mužského rodu zakončené na r,

l,

kontrolný diktát č. 2, oprava diktátu,

cudzie nesklonné podstatné mená, skloňovanie slova pani, opakovanie podstatných mien,

kontrolný diktát č. 3

Prierezové témy: EV, OSR, MDV, MKV

Cieľ: ovládať znaky diskusie, debaty, pravopis podstatných mien mužského rodu

Obsah: opakovanie pojmov komunikácia, debata, diskusia, postoje (roly) v komunikácii –

moderátor, pomocník, manažér, provokatér, sprostredkovateľ, expert, príprava na diskusiu,

napísanie diskusného príspevku, typické znaky debaty a diskusie, spoločné a rozdielne znaky,

vlastné a všeobecné podstatné mená, konkrétne a abstraktné podstatné mená, pravopis

veľkých a malých písmen, určovanie gramatických kategórií podstatných mien, určovanie

vzorov a ohýbanie podstatných mien v slovných spojeniach, tvorba textu reklamy,

skloňovanie v sg. (vzor chlap) a v pl. (dub a stroj), skloňovanie podstatných mien pes, vlk a

vták, princípy skloňovania neživotných podstatných mien muž. rodu zakončených na r,

princípy skloňovania neživotných podstatných mien muž. rodu zakončených na l,

nesklonné

podstatné mená, ich použitie v textoch, rozvíjanie prídavnými menami, skloňovanie a prípady

nesklonnosti slova pani

Výstup: žiak vie odpovedať na úlohy testu v učebnici, má precvičené komunikačné zručnosti,

diskutovať na zvolenú tému, ovláda typické znaky diskusie, vie ich využiť, napísať diskusný

príspevok a prezentovať ho, vie vytvoriť reklamu, vie aplikovať v texte nadobudnuté

vedomosti z ortografie, lexikológie, morfológie, syntaxe, vie správne napísať cudzie slovo, ak

sa s ním predtým stretol na hodine, štylisticky správne využíva spisovné a nespisovné slová,

neutrálne slová a citovo zafarbené (expresívne) slová, domáce slová a cudzie slová, zastarané

slová a nové slová, slangové slová, dodržiava správne tvary podstatných, prídavných mien a

slovies vo vetách, ovláda princípy skloňovania neživotných podst. mien mužského rodu

zakončených na r

a l,

ovláda skloňovanie zvieracích podstatných mien v mužskom rode,

pozná dvojtvary pes, vlk, vták, ovláda ich pravopis, pozná nesklonné podst. mená cudzieho

pôvodu, pozná ohybnosť a neohybnosť slova pani, ovláda tvary slova pani, správne tvorí

vzťahové a privlastňovacie prídavné mená, dodržiava pravopis čísloviek, správne tvorí

jednotlivé spôsoby slovies, dodržiava pravopis prísloviek, vie samostatne tvoriť jednoduché

holé a rozvité vety s rôznou modalitou, pričom dodržiava správny slovosled a správne

používa interpunkčné znamienka, v jednoduchých holých a rozvitých vetách správne

používať základné vetné členy, určiť ich a zdôvodniť ich gramatickú funkciu.

3. Buďte asertívni

Téma: Môže za to Harry Potter? opakovanie prídavných mien, osobné zámená (základné a

privlastňovacie), opytovacie zámená, ukazovacie zámená, číslovky (opakovanie), od slovných

druhov k tvorivosti, obzrime sa späť, písomná previerka

Prierezové témy: OSR, ENV

Cieľ: poznať znaky asertívnej a efektívnej komunikácie, pravopis prídavných mien, zámen, a

čísloviek

Obsah: asertívna a efektívna komunikácia, debata a diskusia o filmoch a filmových hrdinoch,

akostné, vzťahové a privlastňovacie príd. mená, tvorenie individuálnych a druhových

privlastň. príd. mien, základné osobné zámená, krátke a dlhé tvary zámen, neohybnosť zámen

jeho, jej, ich, opytovacie zámená, ich podstata a funkcia, skloňovanie opytovacích zámen čí?

čia? čie?, ukazovacie zámená, ich podstata a funkcia, pravopis ukazovacích zámen taký,

toľký, základné, radové a násobné číslovky, pravopis, nesklonnosť u násobných čísloviek,

tvorivé písanie na základe pozorovaných obrázkov, využitie poznatkov z učiva o ohybných

slovných druhoch, opakovanie podstatných mien, príd. mien, zámen a čísloviek

Výstup: žiak vie efektívne a asertívne komunikovať, vie identifikovať v texte zámená v

rôznych tvaroch, určiť ich základný tvar a gramatické kategórie a vysvetliť ich funkciu v

texte, identifikovať v texte opytovacie a ukazovacie zámená, určiť ich gramatické kategórie a

vysvetliť ich funkciu v texte, pozná krátke a dlhé tvary zámen, neohybnosť zámen jeho, jej,

ich, rozoznať základné, radové, násobné a neurčité číslovky ,aplikovať vedomosti o

skloňovaní základných, radových a násobných čísloviek v a dodržiava ich pravopis.

4. Kto prednesie prejav?

Téma: slávnostný prejav, príprava na 1. školskú písomnú prácu, 1. školská písomná práca,

oprava šk. práce, opakovanie slovies, príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia, od

slovných druhov k tvorivosti, obzrime sa späť, písomná previerka

Prierezové témy: OSR, ENV

Cieľ: poznať znaky slávnostného prejavu, pravopis a funkciu slovies, prísloviek, predložiek,

spojok a citosloviec

Obsah: podstata, kompozícia a cieľ slávnostného prejavu, tvorba slávnostného prejavu na

oslavu jubilea rodičov, príbuzných, známych podľa osnovy, slávnostný prejav (jubileum

rodičov, príbuzných...), tvary slovesa byť, plnovýznamové a neplnovýznamové sloveso byť,

pomocné slovesá, rozkazovací spôsob slovies , vid, opakovanie delenia prísloviek, dvojice:

predložka + podstatné meno – príslovka (do kopy – dokopy...) , príslovky von a vonku,

stupňovanie niektorých prísloviek, podstata predložiek , vokalizácia predložiek , dopĺňanie

predložiek do viet, podstata a funkcia spojok, písanie čiarky, ak je spojka a súčasťou výrazov

a tak, a preto, podstata a funkcia častíc , dvojaká funkcia častíc – vyjadrenie istoty či neistoty

o platnosti obsahu vety alebo zdôraznenie dôležitých výrazov, tvorenie, vyhľadávanie a

vkladanie častíc do textov, podstata a pravopis citosloviec, tri funkcie citosloviec v prejavoch

napodobňovanie zvukov, vyjadrenie pocitov, vyjadrenie výzvy, tvorivé písanie podľa

obrázkov s využitím poznatkov o slovesách a neohybných slovných druhoch , tvorba

vlastných textov, opakovanie slovies, prísloviek, predložiek, spojok, častíc a citosloviec,

práca s textom, dopĺňanie neohybných slov do viet

Výstup: žiak vie samostatne pohotovo sformulovať základné myšlienky na zvolenú tému a

vysloviť ich výstižne, zrozumiteľne a plynulo, vytvoriť osnovu, koncept pre pripravovaný

text, na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho

slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej a logickej postupnosti samostatne sformulovať

súvislý logicky usporiadaný text na danú tému, samostatne použiť vhodné jazykové

prostriedky v súlade s komunikačnou situáciou, v danej komunikačnej situácii zvoliť vhodný

spoločenský tón v súlade s cieľom komunikácie a prostredím, v ktorom sa daná komunikácia

uskutočňuje, žiak v komunikácii zvláda zvukovú stránku prejavu v súlade s komunikačnou

situáciou, pozná cieľ a podstatu slávnostného prejavu, dokáže vytvoriť slávnostný prejav k

danej príležitosti, vysvetliť a identifikovať dokonavý a nedokonavý vid slovies a vie vysvetliť

jeho funkciu v texte, aplikovať znalosti o časovaní slovesa byť vo vlastnom texte,

identifikovať príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny a vysvetliť ich funkciu, vysvetliť

funkciu stupňovania prísloviek v texte, identifikovať spojky a predložky v texte, dodržiavať

správne predložkové väzby pri tvorbe slovných spojení, viet a celých textov, vysvetliť pojem

vokalizácia predložiek a určiť ju v texte, identifikovať častice a vysvetliť ich funkciu,

identifikovať citoslovcia a vysvetliť ich funkciu

5. Slová z prejavu mi ešte znejú v ušiach

Témy: priame a nepriame pomenovania, frazeologizmy, združené pomenovania, spôsoby

obohacovania slovnej zásoby

Prierezové témy: OSR, MDV, ENV, DV, RV

Cieľ: vyhľadať, rozlíšiť a poznať význam priamych a nepriamych pomenovaní,

frazeologizmov a združených pomenovaní

Obsah: prirovnanie, metafora, zosobnenie (personifikácia), metonymia, príslovia, porekadlá,

prirovnania, pranostiky, iné frazeologizmy, význam frazeologizmov, práca s Malým

frazeologickým slovníkom, jednoslovné a viacslovné pomenovania, podstata združených

pomenovaní, informačný slohový postup, jeho znaky a funkcia , tvorba správy a pozvánky,

opakovanie o tvorení slov odvodzovaním a o skracovaní slov, spôsoby obohacovania slovnej

zásoby: tvorenie nových slov, prenášanie významu slov, spájanie slov do viacslovných

pomenovaní, skracovanie, preberanie slov cudzieho pôvodu

Výstup: žiak vie vyhľadať, rozlíšiť a určiť význam v texte: nepriame pomenovania, metafory,

metonymie, personifikácie, jednoslovné pomenovania, viacslovné pomenovania (združené

pomenovania), frazeologizmy, spisovné slová, nárečové slová, vysvetliť v umeleckom texte

funkciu lexikálnych jednotiek, nepriamych pomenovaní, metafor, metonymií, personifikácie,

jednoslovných pomenovaní, viacslovných pomenovaní (združené pomenovania),

frazeologizmu, spisovných slov, nárečových slov, správne vybrať jazykovednú príručku a

overiť v nej význam lexikálnych jednotiek, charakterizovať spôsoby obohacovania slovnej

zásoby (tvorenie slov, preberanie slov) a vie tieto postupy identifikovať v texte, identifikovať

v texte ustálené slovné spojenie, príslovie, porekadlo, pranostiku, prirovnanie, vyhľadať, určiť

druh a vysvetliť lexikálny význam ustálených slovných spojení – prísloví, porekadiel,

pranostík a prirovnaní v danom texte

6. Uvažujeme nielen o bežných veciach

Témy: Úvaha, 2. školská písomná práca, oprava šk. písomnej práce, podmet, prísudok a vetný

základ (opakovanie), predmet, zhodný a nezhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta a

času, príslovkové určenie spôsobu a príčiny, príslovkové určenie (opakovanie)

Prierezové témy: OSR, ENV, TPP

Cieľ: charakterizovať znaky výkladového slohového postupu, úvahy, rozoznávať vetné členy

Obsah: úvaha, výkladový slohový postup, jazykové prostriedky používané v úvahe, Príprava

na 2. školskú písomnú prácu, vyjadrený a nevyjadrený podmet, slovesný a slovesnomenný

prísudok , dvojčlenná veta – prisudzovací sklad, jednočlenná veta – vetný základ, predmet

ako vetný člen, jeho determinácia slovesom , otázky na predmet, vyjadrenie predmetu

podstatným menom alebo zámenom, prívlastok ako vetný člen, jeho postavenie pri

podstatnom m., zhodný a nezhodný prívlastok, zhoda a nezhoda s podstatným menom ,

vzájomná kombinácia zhodných a nezhodných prívlastkov, príslovkové určenie miesta ako

vetný člen, viacnásobné príslovkové určenie miesta , písanie čiarky vo viacnásobnom

príslovkovom určení miesta, príslovkové určenie času ako vetný člen, vyjadrenie

príslovkového určenia času: príslovkou, podstatným menom, zámenom, viacerými slovami

príslovkové určenie spôsobu ako vetný člen, jeho postavenie ako slovese, vyjadrenie

príslovkového určenie spôsobu: príslovkou, podstatným menom s predložkou, zámenom,

prirovnaním , príslovkové určenie príčiny ako vetný člen, vyjadrenie príslovkového určenia

príčiny: podstatným menom s predložkou pre a za

Výstup: žiak vie samostatne pohotovo sformulovať základné myšlienky na zvolenú tému a

vysloviť ich výstižne, zrozumiteľne a plynulo, vytvoriť osnovu, koncept pre pripravovaný

text, na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho

slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej a logickej postupnosti, samostatne sformulovať

súvislý logicky usporiadaný text na danú tému, samostatne použiť vhodné jazykové

prostriedky v súlade s komunikačnou situáciou, v danej komunikačnej situácii zvoliť vhodný

spoločenský tón v súlade s cieľom komunikácie a prostredím, v ktorom sa daná komunikácia

uskutočňuje, zvláda zvukovú stránku prejavu v súlade s komunikačnou situáciou, vie odlíšiť

holú vetu od rozvitej a chápe ich využitie v umeleckom i vecnom texte, dokáže určiť vo vete

hlavné/základné a vedľajšie vetné členy a chápe využitie jednočlennej a dvojčlennej vety v

umeleckom i vecnom texte, vie samostatne tvoriť jednoduché holé a rozvité vety s rôznou

modalitou, pričom dodržiava správny slovosled a správne používa interpunkčné znamienka,

vie v jednoduchých holých a rozvitých vetách správne používať základné/hlavné a vedľajšie

vetné členy, určiť ich a zdôvodniť ich významovú a gramatickú funkciu, vie samostatne tvoriť

jednočlenné a dvojčlenné vety s rôznou modalitou, pričom dodržiava správny slovosled a

správne používa interpunkčné znamienka, vie pri tvorbe dvojčlenných viet správne používať

základné/hlavné a vedľajšie vetné členy, určiť ich a zdôvodniť ich významovú a gramatickú

funkciu.

7. Nezabudnite sa prihlásiť včas

Témy: prihláška, prístavok, opakovanie (základné a vedľajšie vetné členy, prístavok)

Cieľ: Obsah: prihláška, jej znaky a kompozícia, informačný slohový postup v prihláške,

zostavenie formulára prihlášky na podujatie podľa osnovy, podstata prístavku, jeho

postavenie za podstatným menom, na ktoré sa vzťahuje, vydeľovanie prístavku vo vete:

čiarkami, pauzami a melódiou, vyhľadávanie prístavkov, tvorenie prístavkov

Výstup: žiak vie, samostatne pohotovo sformulovať základné myšlienky na zvolenú tému a

vysloviť ich výstižne, zrozumiteľne a plynulo, na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť texty,

ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej

a logickej postupnosti, samostatne použiť vhodné jazykové prostriedky v súlade s

komunikačnou situáciou, dokáže určiť vo vete hlavné/základné a vedľajšie vetné členy a

chápe využitie jednočlennej a dvojčlennej vety v umeleckom i vecnom texte, vie v

jednoduchých holých a rozvitých vetách správne používať základné/hlavné a vedľajšie vetné

členy, určiť ich a zdôvodniť ich významovú a gramatickú funkciu.

8. Úspešnú plavbu v mori informácií

Téma: výťah, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, kontrolný diktát č. 3, oprava diktátu

Prierezové témy: ENV

Cieľ: Charakterizovať výťah, konspekt, ovládať pravopis v súvetí

Obsah: výťah jeho

znaky a kompozícia, tvorba výťahu v písomnej forme, konspekt – jeho

znaky a kompozícia, spracovanie konspektu aktuálneho učiva obľúbeného predmetu , rozdiel

medzi konspektom a konceptom, podstata jednoduchej vety (jeden prisudzovací sklad alebo

jeden vetný základ) a jednoduchého súvetia (dva prisudzovacie sklady alebo dva vetné

základy), spájanie dvoch jednoduchých viet do súvetia, základné pravidlá o písaní čiarky pred

spojkami v jednoduchom súvetí, cvičenia na písanie čiarky v jednoduchom súvetí – dopĺňanie

čiarok v textoch , rozdelenie viet podľa členitosti a podľa zložitosti

Výstup: žiak vie vytvoriť osnovu, koncept pre pripravovaný text, na zadanú alebo voľnú tému

vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho slohového útvaru/žánru s

dodržaním časovej a logickej postupnosti, samostatne sformulovať súvislý logicky

usporiadaný text na danú tému, žiak vie tvoriť jednoduché súvetia s rôznou modalitou, pričom

dodržiava správny slovosled a správne používa interpunkčné znamienka, pri tvorbe vlastných

textov využíva celú škálu vetných štruktúr.

9. Rozprávanie pre poslucháčov a čitateľov

Témy: tri želania, projekt – tvorba vlastného príbehu, prezentácia projektov

Prierezové témy: OSR, TPP

Cieľ: charakteristické znaky vnútornej kompozície umeleckého textu

Obsah: pointa, dopĺňanie pointy do príbehov, tvorba vlastných príbehov s pointou formou

krátkeho komiksu, dialogizované čítanie príbehu, rozprávanie a jeho vnútorná kompozícia:

úvod – zápletka – vyvrcholenie obrat – rozuzlenie, tvorba vlastného príbehu: skutočný

príbeh (jarozprávanie),

vymyslený príbeh (onrozprávanie)

Výstup: žiak vie identifikovať všetky časti vnútornej kompozície umeleckého textu (úvod,

zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie), vytvoriť vlastný príbeh s pointou formou komiksu,

ovládať vnútornú kompozíciu príbehu, samostatne pohotovo sformulovať základné myšlienky

na zvolenú tému a vysloviť ich výstižne, zrozumiteľne a plynulo, vytvoriť osnovu, koncept

pre pripravovaný text, na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať

požiadavky konkrétneho slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej a logickej postupnosti,

samostatne sformulovať súvislý logicky usporiadaný text na danú tému, samostatne použiť

vhodné jazykové prostriedky v súlade s komunikačnou situáciou, v danej komunikačnej

situácii zvoliť vhodný spoločenský tón v súlade s cieľom komunikácie a prostredím, v ktorom

sa daná komunikácia uskutočňuje, žiak v komunikácii zvláda zvukovú stránku prejavu v

súlade s komunikačnou situáciou.

10. Veľké opakovanie – test

Témy: slovné druhy, vetné členy, jednoduché vety a súvetí, test, záverečný diktát, oprava

diktátu, výstupný test, oprava výstupného testu

Cieľ: Obsah: podstatné mená – zvieracie, zakončené na r,

l,

prídavné mená – určovanie

akostných a vzťahových prídavných mien, tvorenie privlastňovacích prídavných mien z

vlastných podstatných mien, privlastňovacie prídavné mená v ustálených spojeniach, zámená

– krátka a dlhá jota v osobných privlastňovacích zámenách, vetné členy – určovanie vetných

členov, jednoduché súvetie – dopĺňanie spojok, čiarok

Výstup: žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, lexikológie,

morfológie a syntaxe, vie samostatne, formou tichého čítania skontrolovať svoj text s cieľom

identifikovať jednotlivé chyby a následne ich opraviť, pričom pri oprave svojho textu aplikuje

nadobudnuté znalosti z pravopisu, lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu, vie opraviť texty

vytvorené niekým iným.

Jazyk a sloh / 99 hodín/

Kontrolný diktát č. 1

Kontrolný diktát č. 2 skloňovanie zámen

Kontrolný diktát č. 3 interpunkcia

Kontrolný diktát č. 4 ročníkové opakovanie

zvieracie podst. mená, zakončenie na r,

l

Slohová práca č. 1 - slávnostný prejav

Slohová práca č. 2 - úvaha

Učebné zdroje:

Učebnice: Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným

štúdiou, J. Krajčovičová – J. Kesselová, Bratislava 2011

LITERATÚRA

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)

1. Opakovanie učiva zo 7. ročníka

2. Poézia a) lyrická poézia

1. b) prírodná poézia

2. c) modlitba

3. d) epická poézia

4. 3. Próza a) zo života mladých ľudí

b) dievčenský román

c) dobrodružná literatúra

d) vedeckofantastická

literatúra

e) denník

f) vedeckopopulárna

literatúra

g) literatúra faktu

1. Opakovanie učiva zo 7. ročníka

Téma: opakovanie učiva zo 7. ročníka, obsah učiva 8. ročníka

Cieľ: zopakovať a precvičiť učivo zo 7. ročníka

Obsah: anekdota, epická báseň, populárna pieseň, dobrodružná lit., western, robinsonáda,

biografický román, detektívna lit., dievč. román, poviedka, novela, film, rozhlasová hra,

lyrická báseň, ľúbostná lyrika, lyrickoepická báseň, epické dielo, román, vedecko- fantastická

lit., denník, literatúra faktu

Výstup: žiak vie vysvetliť pojmy a definície, vie uviesť príklady, vie sformulovať vlastné

hodnotenie prečítaného textu a argumentovať, vie identifikovať rozdiely medzi poéziou a

prózou, chápe pojem lyrika a epika ako základné literárne druhy

2a) Lyrická poézia

Témy: ľúbostná poézia, ľudová pieseň, poloľudová pieseň, Sivé oči, sivé, jako tá mrákava,

Veľpieseň od Šalamúna, Pieseň piesní, Ján Kollár: Slávy dcéra, Ľudovít Štúr: Rozlúčenie,

Ľudovít štúr, Andrej Sládkovič: Marína, Janko Kráľ: Moja pieseň, Alexander S. Puškin:

Slávik a ruža, Sándor Petofi: Povedal by som, Rainer Maria Rilke: Ľúbostná pieseň

Prierezové témy: OSR, EV, TPP, PG, MKV

Cieľ: Charakterizovať lyrickú poéziu. Podporovať interpretačné zručnosti žiakov. Poznať

a vedieť vyhľadať v texte trópy a figúry. Vedieť primerane interpretovať umelecký text

s využitím suprasegmentálnych javov. Poznať základné biografické a bibliografické údaje

o daných spisovateľoch. Vytvoriť referát alebo prezentáciu o niektorom z prebraných autorov.

Obsah: ľudová pieseň, lyrická pieseň, poloľudová pieseň, kódex, lyrická báseň, biblia,

lyrický hrdina, autorská ľúbostná poézia, básnická skladby, myšlienky humanity a

všeslovanskej vzájomnosti, symbol, zrieknutie sa lásky kvôli národu, elégia, Štúr – významná

osobnosť našich dejín, jeho pôsobenie v oblasti literárnej, jazykovednej, kultúrnej, národnej a

politickej, básnická otázka, zápor vo verši, život a diela autorov, Sládkovičova jednota lásky k

vlasti a k žene, Kráľ – zakladateľ modernej slovenskej reflexívnej a revolučnej lyriky,

ponáška na ľudovú slovesnosť, sylabický veršový systém, romantizmus, Puškin – zakladateľ

modernej ruskej prózy, Petofi – geniálny maďarský básnik, ľúbostná lyrika, motív lásky,

Rilke – nemecký básnik, spisovateľ, spirituálne básne, veršový presah, básnická otázka

Výstup: žiak vie definovať lyriku, zaradiť text k ľúbostnej lyrike, porovnať lyrickú báseň s

textom ľudovej piesne, chápe pojem poloľudová pieseň, vie sformulovať hlavnú myšlienku

prečítaných ukážok, vie porovnať lyrickú báseň s textom ľudovej piesne, vie plynulo čítať

lyrický text, frázovať ho v súlade s osobným vnímaním, vie vysvetliť pojem lyrický hrdina,

vie vyjadriť subjektívne pocity prečítaných textov, pri interpretácii správne používa literárne

pojmy, chápe pojem symbol, vie vyhľadať a spracovať informácie o významných štúrovských

básnikoch a ich vzťahu k ľudovej slovesnosti, chápe vplyv štúrovskej poézie na národné

povedomie a tvorbu národnej literatúry, vie identifikovať výrazové umelecké prostriedky,

dokáže verbálne vyjadriť vlastný zážitok a podporiť ho príkladmi z textu, pozná význam

tvorby jednotlivých štúrovských básnikov, vie vysvetliť definíciu sylabického verša, vie

zaujať hodnotiace stanovisko k prečítaným textom a verbálne sa vyjadriť, chápe hlavný motív

prečítaných básní a stotožnenie autora s lyrickým hrdinom

2b) Prírodná poézia

Témy: Ján Smrek: Dievča v rozkvete, Milan Rúfus: A napokon láska, Vojtech Mihálik: Starý

album, Pavol Országh Hviezdoslav: Pozdrav, Maša Haľamová: Vyznanie, Opakovanie učiva

Prierezové témy: OSR, OŽZ, ENV, MDV, PG, TPP

Cieľ: Podporovať interpretačné zručnosti žiakov. Poznať a vedieť vyhľadať v texte trópy

a figúry. Vedieť primerane interpretovať umelecký text s využitím suprasegmentálnych javov.

Poznať základné biografické a bibliografické údaje o daných spisovateľoch. Vytvoriť referát

alebo prezentáciu o niektorom z prebraných autorov.

Obsah: moderná poézia, voľný verš, podoba lásky, vonkajšia kompozícia, vnútorná

kompozícia, verš, prírodná lyrika, vyznanie lásky k prírode, oravská príroda ako objekt

básnikovho záujmu, umelecké prostriedky poetov, najkrajšia a najmilšia báseň

Výstup: žiak vie identifikovať voľný verš a odlíšiť ho od viazaného, vie charakterizovať

vonkajšiu kompozíciu poézie (grafické členenie, verš, strofa), vie sformulovať hlavnú

myšlienku lyrickej básne, vie zaradiť lyrický text ku konkrétnemu druhu lyriky, vie

pomenovať umelecké štylistické prostriedky, pozná literárne diela autorov, dokáže

identifikovať výrazové umelecké prostriedky autorov, vyjadrí vlastné chápanie literárneho

diela, doplní údajmi zo života a diela autora

2c) Modlitba

Témy: Modlitba, Modlitba Pána, K anjelovi strážcovi, Antoine de SaintExupéry:

Exupéryho

modlitba, Milan Rúfus: Rozhovor v parku so strážnym anjelom, Modlitba za starkú

Prierezové témy: OSR

Cieľ: Charakterizovať znaky modlitby

Obsah: cieľ kresťanskej modlitby, liturgická modlitba, vlastná modlitba francúzskeho

spisovateľa, autorská modlitba, lyrická báseň, modlitba ako inšpirácia básnika

Výstup: žiak vie vysvetliť pojem modlitba ako výrazovú formu náboženskej viery, chápe

potrebu modlitby a individuálneho zamyslenia sa, chápe rozdiel medzi modlitbou a lyrickým

textom, identifikuje kompozičné znaky modlitby: oslovenie, text, záverečné slovo amen,

verbalizuje vlastný zážitok z konkrétneho textu

2d) Epická poézia

Témy: Samo Chalupka: Mor ho!, Pavol Országh Hviezdoslav: Rastislav, polročný test,

mimočítanková literatúra, opakovanie učiva

Prierezové témy: OSR, PG

Cieľ: Podporovať interpretačné zručnosti žiakov. Poznať a vedieť vyhľadať v texte trópy

a figúry. Poznať znaky epickej poézie.

Obsah: epická báseň, epické rozprávanie, lyrickoepická skladba, kolektívny hrdina, jeho

vonkajšia a vnútorná charakteristika, kladný a záporný hrdina, lyrické opisy prírody,

posolstvo básnikov, epická poézia, dramatizované čítanie, dejová osnova, charakteristika

jednotlivých postáv, dopovedanie príbehu podľa vlastných predstáv, hodnotenie poznatkov a

úrovne vedomostí, čitateľský denník, systematizácia poznatkov a vedomostí

stup: žiak vie vysvetliť pojem epika a jej tri základné typy, vytvorí dejovú osnovu a

prerozpráva obsah, chápe pojem kolektívny hrdina, charakterizuje hrdinov epickej skladby,

vyhľadá lyrické prvky skladby, abstrahuje a sformuluje hlavnú myšlienku – posolstvo

básnika, pozná výrazové umelecké prostriedky, vyhľadá kľúčové slová, zostaví dejovú

osnovu, charakterizuje hlavnú postavu, dotvorí príbeh podľa vlastnej fantázie, získa nové

informácie o básnikoch, dokáže prečítané mimočítankové dielo interpretovať na primeranej

úrovni a vyjadriť sa vlastnou ilustráciou

3a) Zo života mladých ľudí

Témy: Antoine de SaintExupéry:

Malý princ, Margita Figuli: Tri gaštanové kone,

Prierezové témy: OSR, ENV, OŽZ

Cieľ: Podporovať interpretačné zručnosti žiakov. Vedieť primerane interpretovať umelecký

text s využitím suprasegmentálnych javov. Poznať základné biografické a bibliografické údaje

o daných spisovateľoch.

Obsah: úloha ilustrácie, životná filozofia Exupéryho, rozprávač a malý princ, beseda o knihe

Malý princ, tvorba vlastných ilustrácií k textu, rozprávka pre dospelých, lyrizovaná próza ako

lit. smer 20. stor., dielo Tri gaštanové kone – rozprávač príbehu, hlavná postava, dejová

osnova, funkcia umeleckých prostriedkov v texte

Výstup: žiak identifikuje v texte rozprávača, formu rozprávania, charakterizuje konanie

postáv, parafrázuje životnú filozofiu Exupéryho, určuje v epických textoch znaky: dejovosť,

dynamickosť, dialogickosť, vie kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu, jeho konanie a zmýšľanie

z vlastného pohľadu a argumentovať, chápe funkciu umeleckých prostriedkov v lyrizovanej

próze

3b) Dievčenský román

Témy: Lusy Maud Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu

Cieľ: Charakterizovať dievčenský román

Obsah: epické dielo, román, dievčenský román, prehovor lit. postavy – monológ, dialóg

Výstup: žiak vie vysvetliť pojem dievčenský román, pozná jeho znaky, vie charakterizovať

postavu a jej konanie, dokáže porovnať vlastnosti niektorých dievčenských hrdiniek

3c) Dobrodružná literatúra

Téma: Joe Alex: Čierne koráby

Prierezové témy: MKV

Cieľ: poznať dobrodružný, historický a historicko-dobrodružný román

Obsah: dobrodružný román, historický román, historickodobrodružný

román, kľúčové slová,

komplikovanosť a dramatickosť vzťahov a situácií, historické obdobie

Výstup: žiak identifikuje druh románu na základe deja, témy, prostredia a zamerania na

čitateľa, rozlišuje hlavné a vedľajšie postavy, určí kompozičné a štylistické prostriedky, ktoré

vyvolávajú dramatickosť a stupňujú napätie

3d) Vedecko-fantastická literatúra

Témy: Jules Verne: Cesta na Mesiac, Wiliam Kotzwinkle: E. T. Mimizemšťan, Hodnotenie

čitateľských denníkov, Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou, opakovanie učiva,

prezentovanie vlastných prác

Prierezové témy: OSR, ENV, MKV, TPP

Cieľ: charakterizovať sci-fi literatúru

Obsah: J. Verne – zakladateľ vedecko-fantastickej lit., vedecko-fantas. Poviedka, román,

film, technické a vedecké prvky, vízia autora, Extra Terestrial, kľúčové slová, dejová osnova,

reálne a fantastické prvky, pokus o vlastnú sci-fi poviedku, súťaž O najkrajší čitateľský

denník, D. Adams: Stopárov sprievodca galaxiou – päťdielna stopárska trilógia alebo paródia

na sci-fi, autorov zámer a absurdita, charakteristika postáv, spracovanie sci-fi bedekra na

cestu k niektorej planéte, prezentovanie vlastných prác so sci-fi tematikou

Výstup: žiak vie vysvetliť definíciu pojmu, chápe úlohu fikcie pri tvorbe sci-fi lit., odôvodní

súvislosť nadpisu s obsahom diela, vyhľadá kľúčové slová a technické výrazy, abstrahuje

a sformuluje hlavnú myšlienku, odlíši reálne a fantastické prvky, humorné situácie, vie

porovnať tematiku a výrazové prostriedky u starších autorov sci-fi lit. a súčasných, vie uviesť

príklady, vie sformulovať hodnotenie prečítaných textov a argumentovať, chápe rozdiel medzi

vedecko-fantastickou lit. a fantastickou rozprávkou. Získané poznatky uplatní v spracovaní

zadanej úlohy. Pripraví referát, napíše sci-fi príbeh.

3e) Denník

Témy: Móric August Beňovský: Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského, Sue

Towsendová: Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla, Louis Rennison: Denníky

Georgie Nicolsonovej

Prierezové témy: MDV, OSR

Cieľ: poznať a charakterizovať denník

Obsah: memoáre, dobrodružné rozprávanie, časový sled udalostí, román vo forme denníka,

charakterizovať hlavného hrdinu Adriana Molla na základe denníkových zápisov, pomenovať

problémy, ktoré sa ho týkajú a ktoré musí riešiť, denník, ja-rozprávanie, konanie hlavných

postáv, denník ako žáner monografického charakteru, vlastný denník, čítanie s časovým

odstupom, riešenie problémov s odstupom času

Výstup: žiak vie samostatne sformulovať subjektívne hodnotenie prečítaného textu

a primerane obhajovať, vie porovnať druhy románov, hodnotiť konanie a zmýšľanie hlavných

postáv, ich konanie a správanie, vie pomenovať ich problémy a predložiť svoje stanovisko

a argumentovať, dokáže vytvoriť vlastný denník a zachytiť udalosti osobné a spoločenské.

3f) Vedecko-populárna literatúra

Témy: Matej Bel: Zvolenská stolica, Matúš Kučera: Konštantín a Metod, Vojtech

Zamarovský: Slová, slová, slová, Jana Skladaná: Slová z hlbín dávnych vekov

Prierezové témy: OSR, PG, RV, OŽZ, MKV

Cieľ: poznať znaky vedecko-populárnej literatúry

Obsah: Matej Bel – polyhistor, poznávacia a informatívna funkcia, postupy vecnej

a umeleckej literatúry, postavy veľkomoravskej histórie, kľúčové slová, vecné informácie

o Konštantínovi a Metodovi, veľkomoravský prínos, na počiatku bol Sumer – kľúčové slová,

slovná zásoba, tematika sumerských prísloví, dôraz na fakty a vedecké údaje, osobný zážitok,

hurónsky rev, hurónsky smiech Šalamúnova múdrosť - skrytý a priamy význam slovného

spojenia – irónia alebo uznania

Výstup: žiak vie vysvetliť pojem vedecko-populárna literatúra, identifikuje znaky

populárnosti a vedeckosti fakty a vedecké informácie, vyhľadá kľúčové výrazy, voľne

reprodukuje obsah textu, vie identifikovať charakteristické znaky vedecko-populárnej

literatúry, pozná fakty o historických osobnostiach, vyhľadá kľúčové výrazy a pripraví

osnovu, vysvetlí význam sumerských prísloví a porovná s podobnými slovenskými

prísloviami, vie vysvetliť slovné spojenia, chápe skrytý a priamy význam.

3g) Literatúra faktu

Témy: Erik Newth: Všetko sa skladá z atómov, Laco Zrubec: Zomrel dva razy, František Gel:

Premožiteľ neviditeľných dravcov, čo sme sa naučili, čo už vieme, výstupný test,

zopakovanie literárnych pojmov, záverečné opakovanie

Prierezové témy: OSR, OŽZ

Cieľ: poznať znaky literatúry faktu

Obsah: Hľadanie pravdy, literatúra faktu, osud pokrokových ľudí a ich myšlienok, Sándor

Petofi alias Alexander Petrovič, povaha a charakter maďarského básnika, francúzsky lekár

a vedec Louis Pasteur ako lekár a ako človek, hrdina príbehu, odborné výrazy, fikcia a realita

príbehu, nové pojmy a poučenia, záverečné opakovanie

Výstup: žiak identifikuje hlavné znaky lit. faktu: poznávacia funkcia, estetický zážitok,

rozhranie vecnej a umeleckej lit., rozlíši fakty a umelecké prostriedky, vie porovnať lit. faktu

s umeleckou literatúrou a odlíšiť vecnú literatúru. Vie posúdiť charakter básnika. Vie

vysvetliť pojem literatúry faktu, vie vysvetliť metaforu v názve diel, dokáže charakterizovať

hlavné postavy a ich prínos vo vedeckej a literárnej oblasti, vysvetlí a identifikuje nové pojmy

a poznatky, vie samostatne aplikovať získané poznatky a zručnosti.

Učebné zdroje:

D. Petríková: Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s

osemročným štúdiom, VKÚ Harmanec, 2011, D. Petríková : Literárna výchova pre 8. ročník

ZŠ, IKT, internet, schémy, DVD, slovníky - pravidlá slovenského pravopisu, krátky slovník

slovenského jazyka, slovník cudzích slov, malý synonymický slovník, malý frazeologický

slovník, noviny, časopisy, ilustrácie, karikatúry, umelecké texty - básne, úryvky,

encyklopédie, knižnica – školská, miestna, literárne a hudobné ukážky CD, vlastná tvorba,

projekty, fotografie spisovateľov, encyklopédia slovenských a svetových spisovateľov

Projekty:

Môj obľúbený básnik, Najkrajšia báseň

Pokus o napísanie vlastnej modlitby

Projekt – V. Zamarovský, P. Dvorák, L. Švihran

Jules Verne, súčasní autori vedecko-fantastickej literatúry

9. ročník

Slovenský jazyk

Počet hodín: 3 hodiny týždenne (99 hodín ročne)

Prehľad tematických celkov s časovou dotáciou

1. Opakovanie učiva z 8. ročníka

2. Zvuková stránka jazyka a pravopis

3. Významová stránka jazyka (náuka o slove)

4. Morfológia

5. Skladba

Počet a zameranie kontrolných diktátov: 3+1

- Vstupný diktát – opakovanie učiva 8. ročníka (neklasifikovaný)

- Morfológia – ohybné slovné druhy

- Interpunkcia

- Opakovanie ISCED 2

Počet a zameranie slohových prác: 2

- Úvaha

- Úradný/štruktúrovaný životopis

1. Opakovanie učiva z 8. ročníka

Témy: zvuková stránka jazyka a pravopis, náuka o slove, tvaroslovie, vstupný text, analýza

vstupného testu

Prierezové témy: OSR,MKV, RV

Cieľ: zopakovať učivo z 8. ročníka

Obsah: Opakovanie a utvrdenie učiva z nižších ročníkov, pravopis a jeho zdôvodnenie,

Pojem obrazné pomenovanie, priame pomenovanie, nepriame pomenovanie (prirovnanie,

metafora, metonymia, personifikácia), opakovanie a utvrdenie učiva z nižších ročníkov,

slovné druhy - podstatné mená: zvieracie podstatné mená, neživotné podstatné mená

zakončené na –r, -l, nesklonné podstatné mená, skloňovanie slova pani, prídavné mená -

vzory matkin, otcov, páví, delenie prídavných mien, slovesá - slovesný vid, slovesný spôsob,

činnostné a stavové slovesá, zvratné slovesá, zámená - druhy zámen, príslovky - druhy

prísloviek, predložky - prvotné a druhotné, spojky - priraďovacie a podraďovacie, písanie

čiarky, častice a citoslovcia

Výstup: žiak vie samostatne, formou tichého čítania skontrolovať svoj text i text iného žiaka s

cieľom identifikovať jednotlivé chyby a následne ich opraviť, pričom pri oprave textu

aplikuje nadobudnuté znalosti z pravopisu, lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu , vie

pomenovať skutočnosť priamo a nepriamo, vie aplikovať nadobudnuté vedomosti v práci s

textom a to tak, že v texte vie vyhľadať jednotlivé typy nepriamych pomenovaní, vie

vymenovať nepriame pomenovania, vie určiť, prečo sa používajú, čo znamenajú a uviesť na

ne príklady, analyzovať lexikálnu stránku textu a vysvetliť štylistický význam a funkciu

jazykových prostriedkov v texte, utvrdzuje a aktívne využíva doterajšie poznatky z nižších

ročníkov, dokáže nájsť vo vete všetky slovné druhy a pomenovať ich, pozná a vie

reprodukovať vzory pomnožných podstatných mien, vie určiť vzor zvieracieho a neživotného

podstatného mena zakončeného na –r, -l, vie skloňovať slovo pani, pozná a vie použiť vzory

prídavných mien, ovláda pravopis vzorov matkin, otcov, páví, vie, ako delíme prídavné mená

a jednotlivé prídavné mená zaradiť k správnemu druhu, vie určiť všetky gramatické kategórie

slovesa + zvratnosť/nezvratnosť, vie určiť správny druh predložky, príslovky, spojky, dokáže

správne používať čiarku, vie vo vete nájsť všetky slovné druhy

2. Zvuková stránka jazyka a pravopis

Témy: Intonačné prostriedky reči, hlásky, pravopis cudzích slov, interpunkčné znamienka

Prierezové témy: OSR, MKV, TPP, RV

Cieľ: poznať dôležitosť zvukovej stránky jazyka , správne používať prozodické vlastnosti

Obsah: prízvuk, dôraz, prestávka, melódia, tempo reči, sila hlasu, delenie hlások

(samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky, z hľadiska pravopisu - tvrdé, mäkké a obojaké, z

hľadiska znelosti - znelé a neznelé, zvučné), spodobovanie, pravopis cudzích slov, bodka,

čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, bodkočiarka, pomlčka a spojovník, úvodzovky

Výstup: žiak vie zdôvodniť dôležitosť suprasegmentálnych javov, vysvetliť jednotlivé

prozodické vlastnosti reči, vymenovať a memorovať slovenské hlásky, dokáže vedomosti o

nich využiť aj v praxi, vie určiť kde nastáva znelostná asimilácia, zdôvodniť prečo znelostná

asimilácia nastáva, vysvetliť výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu, dokáže nájsť v

texte slová cudzieho pôvodu, vie z obsahovej stránky vety správne rozhodnúť, aké

interpunkčné znamienko použije, rozlíšiť graficky pomlčku a spojovník, správne v texte

použiť pomlčku a spojovník, správne zapísať priamu reč

3. Významová stránka jazyka (náuka o slove)

Témy: Slovná zásoba, obohacovanie slovnej zásoby,

Prierezové témy: OSR, RV, ENV, MKV

Obsah: pojem slovo, slovná zásoba, delenie slovnej zásoby podľa: vecného významu

(synonymá, homonymá, antonymá, jednovýznamové a viacyýznamové slová), dobového

výskytu (archaizmy, historizmy, neologizmy, zastarané slová), citového zafarbenia (neutrálne

a citovozafarbené), pôvodu (domáce a cudzie), štýlovej príslušnosti, spisovnosti (spisovné a

nespisovné slová), slovník, jednoslovné pomenovanie, viacslovné pomenovanie,

frazeologizmy (frazeologický slovník, porekadlo, príslovie, pranostika, okrídlené výrazy),

združené pomenovanie, pojem obrazné pomenovanie, priame pomenovanie, nepriame

pomenovanie (prirovnanie, metafora, metonymia, personifikácia, bezpríponové odvodzovanie

podstatných mien, tvorenie slov: slovotvorné postupy – odvodzovaním (slovotvorná

predpona, slovotvorná prípona, slovotvorný základ, základové slovo), skladaním,

skracovaním (skratka, značka, iniciálová skratka, skratkové slovo

Výstup: žiak vie vysvetliť pojem lexikológia, vie správne zaradiť slovo k správnemu druhu

slovnej zásoby, vie prakticky využiť slovenské jazykovedné slovníky, vie, že deje vôkol nás

môžeme pomenovať jednoslovným, viacslovným alebo združeným pomenovaním, vyhľadať,

rozlíšiť, vysvetliť funkciu a určiť význam v texte: jednoslovné pomenovania, viacslovné

pomenovania (združené pomenovania), frazeologizmy, vie určiť rozdiel medzi frazeologickou

jednotkou a združeným pomenovaním, vie vysvetliť jednotlivé frazeologické jednotky, vie

vyhľadať frazeologické jednotky vo frazeologickom slovníku, vie, že k jednotlivým

frazeologickým jednotkám zaradzujeme porekadlá, príslovia, pranostiky, prirovnania a

okrídlené výrazy, vie vysvetliť jednotlivé frazeologické jednotky, vie pomenovať skutočnosť

priamo a nepriamo, vie aplikovať nadobudnuté vedomosti v práci s textom a to tak, že v texte

vie vyhľadať jednotlivé typy nepriamych pomenovaní, vie vymenovať nepriame

pomenovania, vie určiť, prečo sa používajú, čo znamenajú a uviesť na ne príklady, analyzovať

lexikálnu stránku textu a vysvetliť štylistický význam a funkciu jazykových prostriedkov v

texte.

4. Morfológia

Témy: prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice,

citoslovcia

Cieľ: vedieť rozlíšiť jednotlivé slovné druhy, určiť gramatické kategórie a používať

konkrétne slovné druhy gramaticky správne v ústnej i písomnej komunikácii

Prierezové témy: OSR, ENV, TPP, RV

Obsah: aktivizácia vedomostí z predošlých ročníkov, vzory, stupňovanie pravopis prídavných

mien, aktivizácia vedomostí z predošlých ročníkov, delenie zámen: osobné zámená (základné,

privlastňovacie), zvratné zámená (základné, privlastňovacie), ukazovacie, opytovacie,

vzťažné, vymedzovacie, neurčité, delenie čísloviek – radové (vzor pekný, cudzí), určité

a neurčité, základné (určité a neurčité), násobné (koľkokrát? koľko ráz? koľkonásobný?),

druhové (určité a neurčité), skupinové (určité a neurčité), gramatické kategórie slovies (osoba,

číslo, čas, spôsob, vid, slovesný rod), neurčité slovesné tvary, delenie prísloviek, stupňovanie

prísloviek, priame a nepriame, pravopis prísloviek• Aktivizácia vedomostí z predošlých

ročníkov, delenie predložiek (prvotné – jednoduché, zložené, druhotné - z podstatných mien,

z prísloviek, zo slovies, delenie spojok (priraďovacie, podraďovacie), pravidlá písania čiarky,

pravopis citosloviec, písanie čiarky pri časticiach

Výstup: žiak vie využiť a aplikovať v problémových úlohách svoje vedomosti o prídavných

menách, určiť správny vzor prídavného mena, ovláda pravopis prídavných mien, vie využiť a

aplikovať v problémových úlohách svoje vedomosti o prídavných menách, vie určiť správny

vzor prídavného mena, ovláda pravopis prídavných mien, vie určiť gramatické kategórie

slovies z textu , oboznámiť sa s kategóriou slovesného rodu, ovláda spôsoby tvorenia slovies

v činnom i trpnom rode, pozná jednotlivé neurčité tvary slovies, vie určiť, podľa ktorého

vzoru sa jednotlivé neurčité tvary skloňujú, použiť zámeno v písomnej komunikácii, ovláda

pravopis a skloňovanie čísloviek, vie určiť rozdiel medzi radovými, základnými, násobnými,

skupinovými a druhovými číslovkami, vie určiť vzor a gramatické kategórie čísloviek, dokáže

nájsť a pomenovať v texte predložky, vie rozoznať prvotné a druhotné predložky, vie nájsť a

pomenovať v texte príslovku, dokáže vytvoriť príslovku z príslušného slovného druhu, vie

rozlíšiť a pomenovať jednotlivé typy prísloviek, zaradiť príslovku k správnemu druhu, vie

správne stupňovať príslovky, ovláda pravopis prísloviek a dokáže ho zdôvodniť, vie nájsť a

pomenovať spojky v texte, rozoznáva podraďovacie a priraďovacie spojky, vie pomenovať

slovný druh predložky, dokáže určiť druh jednotlivých predložiek, vie, čo je vokalizácia, vie

nájsť a pomenovať spojky v texte, rozoznáva podraďovacie a priraďovacie spojky, ovláda

pravopis čiarky, vie definovať vetu, pozná jednotlivé typy viet podľa zámeru hovoriaceho, vie

rozlíšiť jednoduchú vetu od súvetia, vie vysvetliť rozdiel medzi jednočlennou a dvojčlennou

vetou, dokáže definovať holú a rozvitú vetu

5. Skladba

Témy: Veta, Jednoduchá veta a súvetie

Prierezové témy: OSR

Cieľ: vedieť používať a určovať vo vetách vetné členy, odlíšiť jednoduchú vetu od súvetia

Obsah: aktivizácia vedomostí o vete, delenie viet: podľa zloženia (jednoduchá veta, súvetie),

podľa členitosti (jednočlenné, dvojčlenné), podľa rozvitia (holá, rozvitá), sklady

(prisudzovací, určovací, priraďovací), hlavné vetné členy: podmet (vyjadrený, nevyjadrený),

prísudok (slovesný, neslovesný), vedľajšie vetné členy: predmet (priamy, nepriamy),

príslovkové určenie (miesta, času, príčiny, spôsobu), prívlastok(zhodný, nezhodný), prístavok

(jednoduchý, rozvitý, viacnásobný, pojem súvetie, delenie súvetí (priraďovacie,

podraďovacie)

Výstup: žiak vie určiť vo vete hlavné/základné a vedľajšie vetné členy a chápať využitie

jednočlennej a dvojčlennej vety v umeleckom i vecnom texte, v jednoduchých holých a

rozvitých vetách správne používať základné/hlavné a vedľajšie vetné členy, určiť ich a

zdôvodniť ich významovú a gramatickú funkciu, určiť vo vete hlavné/základné a vedľajšie

vetné členy a chápať využitie jednočlennej a dvojčlennej vety v umeleckom i vecnom texte , v

jednoduchých holých a rozvitých vetách správne používať základné/hlavné a vedľajšie vetné

členy, určiť ich a zdôvodniť ich významovú a gramatickú funkciu, ovládať pojem vedľajší

vetný člen a vedieť vymenovať vedľajšie vetné členy, poznať vzťah medzi hlavným a

vedľajším vetným členom v prepojení s využitím určovacieho skladu, identifikovať vo vete

predmet, určiť, ku ktorému hlavnému vetnému členu sa viaže a ako býva vyjadrený,

identifikovať vo vete prívlastok, určiť, ku ktorému hlavnému vetnému členu sa viaže a ako

býva vyjadrený, aplikovať poznatky o kategórii zhody aj medzi podmetom a prívlastkom,

vedieť rozlíšiť zhodný a nezhodný prívlastok, identifikovať vo vete príslovkové určenie,

určiť, ku ktorému hlavnému vetnému členu sa viaže a ako býva vyjadrené, poznať

príslovkové určenie: miesta, času, spôsobu a príčiny a dokázať tvoriť vety s jednotlivými

druhmi príslovkového určenia, poznať rozdiel medzi jednoduchou vetou a súvetím, v texte

identifikovať jednoduché súvetia a chápať ich využitie v umeleckom i vecnom texte, tvoriť

jednoduché súvetia s rôznou modalitou, dodržiavať správny slovosled a správne používať

interpunkčné znamienka, vedieť určiť vzťah medzi vetami v súvetí, určiť druh súvetia –

priraďovacie, podraďovacie

SLOH

Témy: Jazykový štýl, Dovoľte, aby som vás privítal, Priateľstvo s knihou, Čo je životné

prostredie? Slová...čo všetko sa v nich schová? Sláčikové nástroje, Medzinárodný rok

zemiaka, Tlačenica v svete tlačív, Sedem miliárd činov, Ústa sa u nezatvárajú, Dejiny jazyka

Prierezové témy: OSR, TPP, MDV, MKV, RV

Cieľ: vedieť sa orientovať v jazykových štýloch, slohových postupoch a ich útvaroch

Obsah: členenie jazykových štýlov (hovorový, umelecký, administratívny, publicistický,

náučný, )rečnícky, Rečnícky štýl – prívet, slávnostný prejav, prejav na konferencii, rétorika,

slohový postup (opisný, informačný, rozprávací, výkladový, informačný), informačný

slohový postup – oznámenie, správa, pozvánka, inzerát, výkladový slohový postup -

populárny a vedecký výklad, prednáška, článok, úvaha, umelecký štýl, náučný štýl a odborný

opis, opisný slohový postup, administratívny štýl (žiadosť, úradný list a životopis, peňažný

poukaz, štruktúrovaný životopis), publicistický štýl, hovorový štýl, dejiny jazyka, slovenčina

ako národný jazyk, spisovný jazyk

Výstup: žiak vie vysvetliť pojem jazykový štýl, vie vymenovať všetky jazykové štýly, vie

zaradiť prihlášku k správnemu jazykovému štýlu, vie definovať rečnícky štýl, dokáže

samostatne pomenovať text rečníckeho štýlu a nájsť v ňom jednotlivé jeho znaky, pozná

útvary rečníckeho štýlu, vie vysvetliť pojem rétorika, dokáže napísať a predniesť rečnícky

príspevok, rozumie prepojeniu pojmov štýl a postup, vie , že informačný slohový postup sa

používa v jazykových prejavoch, ktorých cieľom je informovať, poskytovať objektívne, vecné

údaje, pozná slohové útvary informačného slohového postupu a dokáže ich prakticky využiť,

pozná znaky výkladového slohového postupu, vie rozlíšiť populárny a vedecký výklad,

dokáže vysvetliť rozdiel medzi prednáškou a článkom, vie predniesť príhovor s využitím:

modulácie hlasu, mimiky, gestikulácie, očného kontaktu, vzdialenosti od poslucháčov, vie

charakterizovať a napísať uvítací a záverečný príhovor, vie, že štylistický útvar, v ktorom sa

autor zamýšľa nad mravnými, spoločenskými, vedeckými alebo umeleckými problémami sa

nazýva úvaha, vie vytvoriť úvahu na presne uvedenú tému, vie, aké jazykové prostriedky sa

využívajú pri umeleckom štýle, vie definovať náučný štýl a odborný opis, pozná jednotlivé

slohové útvary opisu, vie, prakticky využiť znalosti o administratívnom štýle, vie vypísať

šekovú poukážku, podací list, žiadosť, životopis..., vie definovať publicistický štýl a pozná

jeho jednotlivé útvary, dokáže v konkrétnych ukážkach nájsť základné znaky tohto štýlu,

pozná základné znaky hovorového štýlu, pozná historické pozadie vzniku spisovného

slovenského jazyka, vie začleniť slovenčinu do systému slovanských jazykov, pozná

slovenské dialekty

Učebné zdroje:

Učebnica: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným

štúdiou, J. Krajčovičová – J. Kesselová, Bratislava 2011

LITERATÚRA

Počet hodín: 2 hodiny týždenne (66 hodín ročne)

Tematické celky s časovou dotáciou : 1. poézia 25 hodín

2. próza 30 hodín

3. dráma 11 hodín

1. Poézia

Témy: umelecké prostriedky, poézia

Prierezové témy: OSR, ENV, TPP, MDV, MKV

Cieľ: Podporovať interpretačné zručnosti žiakov. Poznať a vedieť vyhľadať v texte trópy

a figúry. Vedieť primerane interpretovať umelecký text s využitím suprasegmentálnych javov.

Poznať základné biografické a bibliografické údaje o daných spisovateľoch. Vytvoriť referát

alebo prezentáciu o niektorom z prebraných autorov.

Obsah: umelecké prostriedky a štylistické figúry (verš, strofa, rytmus, metafora, metonymia,

personifikácia, prirovnanie, zdrobnenina, epiteton, rým, anafora, epifora, epanastrofa,

oxymoron, polysyndeton, synekdocha..), lyrická a epická poéza, K. Peteraj – Keď voda ľúbi,

štúrovskí básnici, S. Chalupka – Kráľohoľská, J. Kráľ – Duma bratislavská A. Sládkovič –

Nehaňte ľud môj, spoločenská lyrika - J. Kráľ – Orol, A. Mickiewicz – Óda na mladosť, F.

Schiller – Na radosť, J. Hollý – Na Umku, J. Botto K mladosti, lyrická a lyrickoepická

báseň - P.O. Hviezdoslav – Krvavé sonety, I. Krasko – Otcova roľa, aforizmus, R. Dilong –

Staroba radí, T. Corbière – Epitaf

Výstup: žiak vie definovať a diferencovať jednotlivé umelecké prostriedky, dokáže ich

vyhľadať v texte, dokáže urobiť povrchovú aj hĺbkovú interpretáciu textu, rozdiely medzi

lyrickou a epickou poéziou, interpretácia, kompozícia literárneho diela, dialóg, vie vyjadriť

svoje pocity z literárneho textu, nájsť a pomenovať v texte umelecké jazykové prostriedky,

aplikovať literárnovedných vedomostí na literárne texty s analogickou štruktúrou, vyjadriť

svoje pocity z literárneho textu, nájsť a pomenovať v texte umelecké jazykové prostriedky,

život, tvorba a prínos štúrovských básnikov, poznať znaky ľudovej slovesnosti, romantizmu,

pozná znaky lyrickej poézie, vie vysvetliť podobnosť s ľudovou slovenskosťou, správnym

literárnym pojmom označiť jednotlivé umelecké jazykové prostriedky, nájsť v texte básnickú

otázku, vedieť vyjadriť svoj názor na prečítaný text, vysvetliť pojem – spoločenská lyrikam

vie vysvetliť pojem reflexívna lyrika, prezentovať samostatnou prácou získané poznatky,

porovnať dielo A. Sládkoviča a A. Mickiewicza, správne pomenovať jazykové prostriedky

v básni, vedieť vyjadriť svoj názor na prečítaný text, aplikovať literárnovedné vedomosti na

text. Vysvetliť pojem – óda, porovnať básne S. Chalupku, J. Bottu a A. Sládkoviča, nájsť to,

čo ich spája i to, čo ich rozdeľuje, vysvetliť rozdiely medzi lyrickou a lyrickoepickou básňou,

vysvetliť formu sonetu, presah a obkročný rým, vysvetliť základné symboly, ktoré sa

používajú v básňach i živote, poznať silu aforizmu, vedieť aplikovať na školu. Ukážky

aforizmov známych spisovateľov, vysvetliť satiru, epigram, pokúsiť sa vytvoriť vlastný

epigram, vysvetliť pojem epitaf

2. Próza

Témy: próza, film, televízia, video

Prierezové témy: ENV, OSR, MKV, TPP, MDV, RV

Cieľ:

Obsah: P.O. Hviezdoslav – Ežo Vlkolinský, dramatizácia diela Ežo Vlkolinský, Ch. Jacq –

Ramzes syn svetla, H. Stol – Priamov poklad, Ľ. Zúbek – Jar Adely Ostrolúckej, V. Ferko, A.

Ferko – Ako divé husi, projekt, I. Asimov – Stratený robot, R. Álverez – Deň, keď čas plynul

naopak, J.A. Owen – Hľadanie červeného draka, práca s literárnym textom, A. Christieová –

Diomedove kone, V. Hugo – Bedári, vlastná produkcia – List Cosette, F. Hečko – Červené

víno, ukážka z filmu Červené víno, porovnanie: kniha a film, D. Dušek – Dvere do kľúčovej

dierky, R. Brat Mordovisko, metonymia, opakovanie, Ch. Brontëová – Jana Eyrová, J.

Šimulčíková – Dievča s bocianími nohami, dramatizácia ukážky, J. Wilsonová – Dieťa zo

smetiaka, Z. Šulajová – Džínsový denník, opakovanie, projekt

Výstup: žiak vie ukázať v texte znaky románu vo veršoch, vysvetliť pojem epos,

dramatizovať ukážku, odlíšiť skutočnosť od fantázie u autorov, ktorí tvoria historický román,

vysvetliť pojem historický román, prezentovať vybrané literárne dielo alebo jeho autora,

identifikovať znaky vedecko-fantastickej literatúry, rozlíšiť dobrodružnú, vedecko-fantastickú

literatúru a literatúru fantasy, vysvetliť rozdiely medzi románom, poviedkou a novelou,

vysvetliť pojem detektívka, poznať kompozíciu detektívnej literatúry Zreprodukovať literárnu

ukážku, analyzovať literárny text, nájsť hlavnú myšlienku, hlavnú postavu, kladné a záporné

postavy, napísať list, zreprodukovať literárnu ukážku, analyzovať literárny text, nájsť hlavnú

myšlienku, hlavnú postavu, kladné a záporné postavy. Vysvetliť pojem generačný román,

porovnať filmovú a literárnu ukážku, správne formulovať svoje názory, identifikovať

umelecké jazykové prostriedky v prozaickom texte, vysvetliť pojem metonymia, identifikovať

metonymiu v texte, zreprodukovať literárnu ukážku, analyzovať literárny text, nájsť hlavnú

myšlienku, hlavnú postavu, kladné a záporné postavy, vysvetliť pojem – dievčenský román,

dramatizovať ukážku, identifikovať rozprávača a jeho formu (ja-, on-), poznať rozdiel medzi

monológom a dialógom, zreprodukovať literárnu ukážku, analyzovať literárny text, nájsť

hlavnú myšlienku, hlavnú postavu, kladné a záporné postavy, prezentovať získané poznatky

3. Dráma

Témy: divadelná hra, tragédia a komédia, muzikál

Prierezové témy: OSR, MKV, ENV, TPP

Cieľ: charakterizovať dramatické dielo

Obsah: W. Shakespeare Romeo a Júlia, vonkajšia a vnútorná kompozícia divadelnej hry, J.

G. Tajovský – Ženský zákon, zahrajme si divadielko, tragédia a komédia, A. Vášová –

Cyrano z premestia, muzikál, filmová ukážka vybranej divadelnej hry, opakovanie poznatkov

– poézia, próza, dráma,

Výstup: žiak vie prerozprávať dej, identifikovať hlavné postavy, prezentovať svoj názor na

riešenie konfliktu, charakterizovať vonkajšiu a vnútornú kompozíciu divadelnej hry,

prezentovať divadelnú hru dialogickou formou, vysvetliť rozdiely medzi komédiou a

tragédiou, vedieť zaradiť divadelnú hru, charakterizovať muzikál a povedať, v čom spočívajú

hlavné rozdiely medzi muzikálom, divadelnou hrou, filmovou rozprávkou..., identifikovať

kompozíciu divadelnej hry, žáner, správne pomenovať hlavnú myšlienku diela

Učebné zdroje:

D. Petríková: Literárna výchova pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s

osemročným štúdiom, D. Petríková, VKÚ Harmanec 2011

HODNOTENIE PREDMETU

Hodnotenie predmetu:

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 –

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 nedostatočný.

Percentuálna úspešnosť:

100% 93%

výborný

92% 82%

chválitebný

81% 61%

dobrý

60% 40%

dostatočný

39% 0%

nedostatočný

Vo výchovnovzdelávacom

procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie:

a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ

bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu

psychickú i fyzickú disponovanosť,

ho polroka a

druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí,

zručností a návykov vo vyučovacom predmete.

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči

žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom

hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s

požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj

usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie

žiaka podľa školského poriadku.

Podklady na hodnotenie výchovnovzdelávacích

výsledkov a správania žiaka získa učiteľ

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

sústavné diagnostické pozorovanie žiaka,

sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy,

analýza výsledkov rôznych činností žiaka,

konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými

zamestnancami zariadenia výchovnéhonporadenstva a prevencie.

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú:

ohových prác

Kritéria hodnotenia diktátov podľa stupnice:

0 -1 chyba 1

2 - 3 chyby 2

4 - 7 chýb - 3

8 - 10 chýb – 4

11 viac - 5

Hodnotenie školských slohových písomných prác: známka vyjadruje hodnotenie

dodržania slohového útvaru, slohového postupu, štylizácie, pravopisu, estetickej úpravy textu.

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu:

jazyk, sloh a literatúra. Hodnotenie bude rešpektovať žiakove vedomosti a schopnosti,

kreativitu, prácu s informáciami, samostatnosť, úspešnosť, spoluprácu.

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré

žiak dosiahol v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna

zložka, ktoré sú v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotí

sa schopnosť používať osvojené vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách.

Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra je obsahová kvalita

a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická

pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom (ústnom) prejave má žiak preukázať

komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť

a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov.

Klasifikované sú diktáty, žiaci vypracujú kontrolné slohové práce, písať budú vstupnú,

polročnú a výstupnú písomku a štvrťročné previerky. Krátka písomka sa bude písať po

skončení tematických celkov, päťminútovky počas preberania tematických celkov.

Prierezové témy (používané skratky):

ENV – environmentálna výchova

DV – dopravná výchova

MDV – mediálna výchova

MKV – multikultúrna výchova

OŽZ – ochrana života a zdravia

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj

TPP tvorba projektu a prezentačné zručnosti

RV – regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

FG – finančná gramotnosť

Metódy a formy práce pri vyučovaní predmetu:

Gramatika: motivačný rozhovor, metóda otázok a odpovedí, písomné cvičenia, diagnostikovanie

vedomostí, písomné opakovanie – test, vysvetľovanie, precvičovanie vedomostí a pravopisných

spôsobilostí, akustická demonštrácia, hodnotenie, hra, práca so slovníkom.

Sloh: rozhovor, nácvik praktických činností, vysvetľovanie, opis, pozorovanie, nácvik

praktických písomností, práca s časopisom, práca s novinami, pozorovanie textov, samostatná

práca žiakov.

Literatúra: rozhovor, samostatná práca s knihou, problémové vyučovanie, dramatizácia, ústne

a písomné opakovanie, hodnotenie, vysvetľovanie, rozprávanie, projekt, obrazová demonštrácia,

vysvetľovanie DÚ – ilustrovanie jednotlivých bodov osnovy, veršovaná rozprávka, akustická

demonštrácia, filmová projekcia – Sokoliar Tomáš, beseda, manipulácia s predmetmi (prúty),

demonštrácia ilustrácie, práca s kalendárom, hra.

Formy: základnou formou je vyučovacia hodina, doplňujúce môžu byť exkurzie, besedy

DOPLNKOVÉ UČEBNÉ ZDROJE: IKT, internet, schémy, DVD, slovníky pravidlá

slovenského pravopisu, krátky slovník slovenského jazyka, slovník cudzích slov, malý

synonymický slovník, malý frazeologický slovník, noviny, časopisy, ilustrácie, karikatúry,

encyklopédie, umelecké texty – básne, úryvky, knižnica – školská, mestská, literárne a

hudobné ukážky CD, vlastná tvorba, projekty, fotografie spisovateľov, encyklopédia

slovenských a svetových spisovateľov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica
  J. Mudrocha 1343/19
  905 01 Senica
 • +421 34 651 42 94
  +421 34 651 30 36 školská jedáleň, e-mail: sj@4zs.sk
  +421 34 651 42 95 ekonomické oddelenie

Fotogaléria