IV. Základná škola Senica
 
Hlavná stránka
5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník |

ISCED 2

5. ročník

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN ISCED 2

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

5.roč.

Jazyk a komunikácia

 

 

Slovenský jazyk

5

Prvý cudzí jazyk

3

Druhý cudzí jazyk

0

Človek a príroda

 

 

Fyzika

0

Chémia

0

Biológia

2

Matematika a práca s informáciami

Matematika

5

Informatika

1

Človek a spoločnosť

Dejepis

2

Geografia

2

Občianska náuka

1

Človek a hodnoty

Etická výchova/

Náboženská výchova

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

 

Hudobná výchova

1

 

Výchova umením

0

Človek a svet práce

Svet práce

0

 

Technika

0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

Športová príprava

0

Spolu

 

27

 

 RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN ISCED 2

 

ŠPORTOVÉ  TRIEDY

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

5.A

6.A

7.A

8.A

9.A

Jazyk a komunikácia

 

 

Slovenský jazyk

5

5

5

5

5

Prvý cudzí jazyk

3

3

3

3

3

Druhý cudzí jazyk

0

1

1

1

1

Človek a príroda

 

 

Fyzika

0

1

2

2

2

Chémia

0

1

1

1

2

Biológia

2

1

1

1

1

Matematika a práca s informáciami

Matematika

5

5

5

5

5

Informatika

1

1

1

1

1

Človek a spoločnosť

Dejepis

2

1

1

1

2

Geografia

2

2

1

1

1

Občianska náuka

1

1

1

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova/

Náboženská výchova

1

1

1

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

1

1

0

0

 

Hudobná výchova

1

1

1

0

0

 

Výchova umením

0

0

0

1

1

Človek a svet práce

Svet práce

0

0

0,5

1

0

 

Technika

0

0

0,5

1

0

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

Športová príprava

5

5

5

5

5

Spolu

 

30

32

33

33

33

 

 Poznámky:

5.A,B – NBV – 1 skupina

5.A – ETV – 1 skupina

5.B – ETV – 1 skupina

5.A,S – TSVch – 1 skupina, TSVd – 1 skupina

5.A – INF – 2 skupiny

5.B – INF – 2 skupiny

5.A,B – ANJ1 – 3 skupiny

 

S L O V E N S K Ý   J A Z Y K

Charakteristika predmetu

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme vzdelávania významné postavenie. Vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Slovenčina má dlhú históriu. Pre väčšinu obyvateľov Slovenskej republiky je národným jazykom. Kvalitné poznanie a praktické ovládanie zákonitostí slovenského jazyka podmieňuje pohotovú, funkčne primeranú a kultivovanú komunikáciu jeho nositeľov. Jazyk je nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa  vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného  preferovania rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým aj praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch. s ohľadom na ich špecifické potreby. Najväčší dôraz sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, čitateľskú gramotnosť, prácu s informáciami, schopnosť argumentovať a pod. Piaty ročník je  premostením od zvládnutia písomných návykov a zručností, základných pravopisných a výslovnostných noriem k získavaniu základných poznatkov o jazyku a jazykovede, k postupnému osvojovaniu si jazykovej kompetencie. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov.

Ciele

Cieľom vzdelávania SJL je rozvíjanie komunikačnej spôsobilosti žiakov – zážitkový model vyučovania. Žiaci by mali zvládnuť úroveň rečových zručností v príslušnom jazyku v oblasti hovorovej alebo odbornej primerane z hľadiska jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave.

 

Cieľové kompetencie – jazyková zložka:

Poznávacie a rečové kompetencie

Verejná prezentácia textu, verejný prejav

1)   Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a správne uplatňovať suprasegmentálne javy.

2)   Pri ústnom prejave primerane uplatňovať mimojazykové prostriedky.

3)   Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne).

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti

1)   Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.

2)   Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.

3)   Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov.

4)   Usporiadať známe javy do tried a systémov.

5)   Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty.

6)   Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.

 

Analytické a syntetické zručnosti

1)   Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém.

2)   Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text.

3)  Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a slohových útvarov/žánrov.

 

Tvorivé zručnosti

1) Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného slohového útvaru/žánru, 

     slohového postupu, jazykového štýlu.

2)   Ústne prezentovať vlastný text.

3)   Napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh).

4)   Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo.

5)   Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.

 

Informačné zručnosti

1)   Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty.

2)   Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu.

 

Komunikačné zručnosti

1)   Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu.

2)   Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu.

3)   Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.

 

Cieľové kompetencie – literárna zložka

Poznávacie a čitateľské kompetencie:

Technika čítania a verejná prezentácia textu

1)  Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť.

2)  Recitovať prozaické a básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu.

3) Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. Modulovať hlas podľa zmyslu textu.

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti

1)  Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.    

2)  Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.

3)  Usporiadať známe javy do tried a systémov.

4)  Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou (jednoduchý transfer).

Analytické a interpretačné zručnosti

1)  Prerozprávať obsah prečítaného diela.

2)  Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty.

3)  Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová.

4)  Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela.

5)  Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku  prečítaného diela, vrátane lyrickej básne.

6)  Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam diela.

7)  Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi.

Tvorivé zručnosti

1)  Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť).

2)  Ilustrovať umelecký text.

3)  Napísať kratší prozaický útvar (bájka, rozprávka), básnický text, scenár.

4)  Inscenovať kratší dramatický text.

Informačné zručnosti

1)  Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici.

2)  Pracovať s knižným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe.

3)  Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu.

4)  Budovať si vlastnú knižnicu.

 

Počet hodín: 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne (pre triedu so športovou prípravou so zameraním na atletiku a hokej)

Prehľad tematických celkov s časovou dotáciou

Gramatika /3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne/ + Sloh

1.                Opakovanie učiva zo 4. ročníka                  7 hodín          

2.                Zvuková stránka jazyka  a pravopis            16 hodín       

3.                Významová/lexikálna rovina                      10 hodín        

4.                Tvarová/morfologická rovina                     33 hodín        

5.                Syntaktická rovina jazyka                            5 hodín         

6.                Opakovanie učiva z 5. ročníka                    4 hodín          

 

                                                                  Spolu: 75 hodín 

Počet hodín: 6 hodín týždenne, 198 hodín ročne (pre triedu so všeobecným zameraním)

Prehľad tematických celkov s časovou dotáciou

Gramatika /4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne/ + Sloh

1.      Opakovanie učiva zo 4. ročníka                  12 hodín      

2.      Zvuková stránka jazyka  a pravopis            11 hodín      

3.      Významová/lexikálna rovina                      12 hodín        

4.      Tvarová/morfologická rovina                     49 hodín       

5.      Syntaktická rovina jazyka                             4 hodín       

6.      Opakovanie učiva z 5. ročníka                      5 hodín      

  

                                                                   Spolu:   93 hodín         

   

     1.  Opakovanie učiva zo 4. ročníka

Téma: Opakovanie – hláskoslovie, Opakovanie – ortografia, Opakovanie – morfológia, Kontrolný diktát – opakovanie zo IV. Ročníka

Prierezové témy: OSR

Cieľ: Zopakovať a precvičiť učivo zo 4. ročníka ZŠ.

Obsah: abeceda, písmená (malé, veľké, písané, tlačené), hlásky, slabiky, slová, delenie hlások: samohlásky (krátke – dlhé), spoluhlásky (tvrdé – mäkké), slabikotvorné l, ĺ, r, ŕ, slovné druhy, ohýbanie

Výstup: Žiak má zopakované a utvrdené učivo zo 4. ročníka.

 

     2.  Zvuková stránka jazyka a pravopis

Téma: Spodobovanie hlások, Pravopis, Splývavá výslovnosť, Spoluhláskové skupiny, Rozdeľovanie slov na slabiky, Pravopis po obojakých spoluhláskach, Rytmické krátenie, Interpunkčné znamienka, Suprasegmentálne javy (melódia vety, prestávka, sila hlasu, dôraz, prízvuk), Opakovanie

Prierezové témy: OSR, MDV

Cieľ: Prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych prejavov, ústnych i písaných. Cvičiť žiakov v pravopisnej norme a učiť ich správne vyslovovať a ústne realizovať text aj s uplatnením suprasegmentálnych javov.

Obsah: dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka, bodkočiarka, výslovnosť, splývavá výslovnosť, výslovnosť a výskyt ä, spodobovanie, znelé – neznelé – znelé nepárové (zvučné) spoluhlásky, obojaké spoluhlásky, vybrané slová – príbuzné slová, rozdeľovanie slov na slabiky, rozdeľovanie predponových slov, slabičné a neslabičné predpony, melódia, prestávka, sila hlasu, dôraz, prízvuk, pravidlo o rytmickom krátení.

Výstup: Žiak ovláda znelé a neznelé spoluhlásky, vie správne používať gramatické javy. Vie správne rozdeľovať slová na slabiky a slová na konci riadku, ovláda vybrané slová. Vie vytvoriť dialógy podľa obrázkov. Dokáže správne používať pauzu, prízvuk, melódiu, prestávku, silu hlasu, dôraz pri čítanom prejave a komunikácii.

 

    3.  Významová/ lexikálna rovina

Téma: Spisovný jazyk – nárečia, Význam slova (jednovýznamové a viacvýznamové slová), Homonymá, Synonymá, Antonymá, Tvorenie slov odvodzovaním - predponou, Tvorenie slov s opačným významom, Ustálené slovné spojenie – frazeologizmus, Práca so slovníkmi, Opakovanie

Prierezové témy: MDV, OSR, MKV, RV, TPP

Cieľ: Rozvíjať si slovnú zásobu, vedieť správne tvoriť nové slová a vedieť správne používať gramatické javy a jazykové funkcie. Rozlišovať spisovné slová od nárečových slov v texte. Správať sa empaticky a používať jazyk pozitívnym a sociálne zodpovedným spôsobom. Oboznámiť sa s ustálenými slovnými spojeniami, pochopiť význam frazeologickej jednotky. Vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie. Používať jazykové príručky a slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty.

Obsah: odvodené slová, slovotvorná predpona, spisovný jazyk – nárečia, jednovýznamové a viacvýznamové slová, synonymá, antonymá, homonymá, slovníky (pravopisný, synonymický, frazeologický, výkladový), ustálené slovné spojenie (frazeologizmus, príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie)

Výstup: Žiak vie rozlíšiť spisovné a nárečové slová, slovné spojenia, výrazy. Vie deliť a charakterizovať slová podľa významu a podľa počtu významu. Vie definovať homonymá, synonymá, antonymá a vie ich správne používať pri komunikácii. Vie správne utvoriť podstatné mená od slovies a naopak. Vie vyhľadať v slovníku frazeologickú jednotku a vysvetliť ju vlastnými slovami. Dokáže správne používať spisovné slová v písomnom i ústnom prejave. Vie pracovať so slovníkmi, dokáže si v nich vyhľadať potrebné informácie.

 

     4.  Tvarová/ morfologická rovina

Téma: Delenie slovných druhov, Podstatné mená – všeobecné a vlastné, Gramatické kategórie podstatných mien, Podstatné mená mužského rodu (životnosť/neživotnosť), Vzory podstatných mien mužského rodu (chlap, hrdina, dub, stroj), Vzory podstatných mien ženského rodu (žena, ulica, dlaň, kosť), Dvojtvary G pl. ženského rodu, Vzory podstatných mien stredného rodu (mesto, srdce, vysvedčenie, dievča), Výnimky z rytmického krátenia pri podstatných menách, Pravopis podstatných mien, Opakovanie, Kontrolný diktát – podstatné mená, Prídavné mená, Akostné prídavné mená, Stupňovanie akostných prídavných mien, Gramatické kategórie (rod, číslo, pád), Vzor pekný, Vzor cudzí, Pravopis prídavných mien, Opakovanie, Kontrolný diktát – prídavné mená, Zámená, Číslovky – základné, radové, Opakovanie, Slovesá (jednoduchý, zloženýn slovesný tvar), Časovanie slovies, Gramatické kategórie (osoba, číslo, čas), Minulý čas, Prítomný čas, Budúci čas, Tykanie, vykanie, Sloveso byť, Pravopis slovies, Opakovanie, Kontrolný diktát – slovesá, Predložky – väzba s pádom

Prierezové témy: OSR, ENV, FG

Cieľ: Ovládať delenie slovných druhov. Vedieť vyhľadať slovný druh vo vete a správne ho určiť. Vedieť skloňovať podstatné mená, určovať gramatické kategórie. Poznať výnimky z rytmického krátenia. Vedieť definovať prídavné mená. Ovládať stupňovanie prídavných mien a vedieť to používať správne vo svojom prejave. Vedieť správne uplatňovať gramatické javy pri písaní slovies. Správne vedieť používať slovesné formy pri tykaní a vykaní.

Obsah: skloňovanie, pád – pádové otázky, podstatné mená (všeobecné, vlastné), životnosť/ neživotnosť, rod (mužský, ženský, stredný), číslo (singulár, plurál), pád (nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál), vzor (muž. rod: chlap, hrdina, dub, stroj, žen. rod: žena, ulica, dlaň, kosť, stred. rod: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča), prídavné mená akostné,  gramatické kategórie prídavných mien: rod, číslo, pád, vzor: pekný, cudzí, zámená, delenie zámen (osobné, privlastňovacie), číslovky (základné, radové), slovesá: tykanie/vykanie, časovanie, osoba: 1., 2., 3., číslo, čas (minulý, prítomný, budúci), neurčitok, sloveso byť, predložky, väzba s pádom.

Výstup: Žiak rozdeľuje slovné druhy na plnovýznamové a neplnovýznamové. Vie definovať podstatné mená, rozlišovať všeobecné a vlastné podstatné mená. Vie správne písať veľké a malé písmená pri podstatných menách. Vie skloňovať a určovať gramatické kategórie pri podstatných menách. Vie správnhe skloňovať podstatné mená v ústnej a písomnej podobe. Pozná dvojtvary G sg. A G pl. Pozná výnimky z rytmického krátenia. Vie vysvetliť platnosť rytmického zákona. Žiak vie definovať prídavné mená, vysvetľuje ich plnovýznamovosť a vie uviesť príklady. Vie pomenovať vlastnosti osôb, zvierat, vecí. Vie stupňovať prídavné mená, vyhľadať v texte akostné prídavné mená, skloňovať prídavné mená podľa vzorov pekný a cudzí. Ovláda ich pravopis. V texte vyhľadáva zámená, číslovky. Vie uplatňovať písanie i/y pri zámene mi/my. Vie vysvetliť významovosť slovies. Má osvojený pravopis pri slovesách, vie časovať a určovať gramatické kategórie. Vie správne používať predložku s pádom z, zo/s, so. Má precvičený pravopis slovies a predložiek.

 

     5. Syntaktická rovina jazyka

Téma: Vety podľa obsahu (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia, zvolacia), Jednoduchá veta, slovosled vo vete, Opakovanie

Prierezové témy: DV, MDV

Cieľ: Vedieť správne tvoriť vety, uplatňovať slovosled a vytvárať jednoduché vety v jazykovom prejave.

Obsah: veta, jednoduchá veta, vety podľa obsahu (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia, zvolacia), slovosled.

Výstup: Žiak vie vytvoriť krátky príbeh s jednoduchými vetami a správnym slovosledom.

   

 6. Opakovanie učiva z 5. ročníka

Téma: Upevňujeme si pravopis

Cieľ: Zopakovať učivo z 5. ročníka.

Prierezové témy: OSR

Obsah: zvuková rovina a pravopis, významová/lexikálna rovina, tvarová/morfologická rovina, syntaktická/skladobná rovina.

Výstup: Žiak vie uplatniť poznatky nadobudnuté na hodinách slovenského jazyka.

 

Počet kontrolných diktátov: 4

Zameranie:

vstupný diktát – opakovanie zo IV. ročníka

podstatné mená

prídavné mená

slovesá

 

Sloh

Prehľad tematických celkov:

1. Ústna komunikácia                                4 hodiny       

2. Písomná komunikácia                            3 hodiny      

3. Informačný slohový postup                  10 hodín        

4. Ako sa učiť                                            6 hodín        

5. Opisný slohový postup                          9 hodín            

6. Rozprávací slohový postup                   7 hodín        

 

                                                 Spolu:     39 hodín (pre triedu so všeobecným zameraním) 

 

1. Ústna komunikácia                               2 hodiny

2. Písomná komunikácia                           3 hodiny

3. Informačný slohový postup                   5 hodín

4. Ako sa učiť                                         4 hodiny

5. Opisný slohový postup                         5 hodín

6. Rozprávací slohový postup                   5 hodín

 

                                            Spolu:       24 hodín (pre triedu so športovou prípravou) 

                                                

    

1. Ústna komunikácia

Téma: Interview, Diskusia

Prierezové témy: OSR, MDV, MKV

Cieľ: Vytvoriť písomnú verziu interview na zadanú alebo voľnú tému. Poznať typy interview. Overiť hypotézu v diskusii, vysloviť argumenty a protiargumenty.

Obsah: interview – cielený rozhovor, zatvorené a otvorené otázky, typy interview, diskusia, názor, argument, ospravedlnenie – ústne, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadriť súhlas/nesúhlas

Výstup: Žiak vie uskutočniť interview na zadanú alebo voľnú tému. Vie vytvoriť písomnú verziu interview. Vie aplikovať teoretické vedomosti o formálnej úprave. Vie zvoliť vhodný spoločenský tón. Vie začať a ukončiť komunikáciu so známymi ľuďmi. Pozná teoreticky typy interview. Žiak vie vecne argumentovať. Vie vytvoriť z textu na základe čiastkových informácií hypotézu o jeho závere a svoju hypotézu overiť v diskusii. Vie zhodnotiť obsahovú stránku prijatého prehovoru a vysloviť protiargumenty.

 

     2. Písomná komunikácia

Téma: Pozdrav, pohľadnica, adresa, Súkromný list

Prierezové témy: OSR, MKV

Cieľ: Naučiť sa tvoriť pozdrav, napísať súkromný list. Poznať štruktúru listu.

Obsah: pohľadnica, pozdrav – vianočné pozdravy a pohľadnice, súkromný list ako útvar

Výstup: Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy pohľadnica a súkromný list. Vie vytvoriť text pohľadnice v súlade s cieľom komunikácie. Vie napísať adresu odosielateľa na pohľadnicu. Pozná štruktúru listov, úvodné a záverečné formulky. Vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému súkromný list. Ovláda písanie zámen s veľkými písmenami v korešpondencii.

 

     3. Informačný slohový postup

Téma: SMS, E-mail, Správa, Oznámenie, Pozvánka, Vizitka, Plagát, Inzerát, Reklama

Prierezové témy: TPP, MDV, OSR, MKV

Cieľ: Napísať stručnú SMS, poslať e-mail s prílohou. Vedieť rozlíšiť správu od oznámenia. Vytvoriť pozvánku na zadanú tému, vlastnú vizitku, plagát. Vedieť napísať inzerát. Vytvoriť pútavú reklamu.

Obsah: SMS, MMS, internet, e-mail, útvary správa a oznámenie, novinová správa, definícia, štruktúra, charakter, účel, spracovanie – pozvánka, vizitka, plagát, inzerát, reklama, druhy reklám

Výstup: Žiak vie napísať stručnú SMS. Ovláda a vie zostaviť pravidlá posielania správneho e-mailu, ovláda bezpečnostné pravidlá používania internetu. Vie napísať a odoslať e-mail i s prílohou. Žiak vie rozlíšiť a vysvetliť pojem správa. Vie vytvoriť na zadanú tému alebo ľubovoľnú tému správu, oznámenie, dokáže rozlíšiť správu a oznámenie. Pozná novinovú správu. Žiak vie vytvoriť pozvánku na zadanú tému. Vie vytvoriť vlastnú vizitku. Vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojem plagát. Vie vytvoriť na zadanú alebo ľubovoľnú tému plagát. Žiak ovláda termín, vie žáner identifikovať, vie napísať inzerát. Pozná typológiu reklamy, s pomocou učiteľa zvládne vytvoriť reklamu.

                                                                                                                                  

    4. Ako sa učiť

Téma: Vieme počúvať?, Čítate radi?, Vieme čítať piktogramy, mapy, grafy?, Vieme rozlíšiť vecný a umelecký text?, Vieme, čo je v texte dôležité?, Vieme rozlíšiť tému a hlavnú myšlienku?

Prierezové témy: OSR, OŽZ, MKV, MDV

Cieľ: Ovládať pravidlá aktívneho počúvania, zásady učenia sa, pravidlá správneho čítania. Poznať pravidlá na zlepšovanie pamäti. Vysvetliť termín piktogram, poznať jeho funkciu. Získať informácie z grafu a mapy. Rozlíšiť vecné a umelecké texty. Vytvoriť poznámky a konspekt. Rozlíšiť tému od hlavnej myšlienky.

Obsah: psychohygiena učenia, piktogram, mapa, graf, čitateľská gramotnosť, vecný text, umelecký text, poznámky, konspekt, téma, hlavná myšlienka

Výstup: Žiak ovláda pravidlá aktívneho počúvania, zásady učenia sa, pravidlá správneho čítania a vie o pravidlách na zlepšovanie pamäti. Žiak vie vysvetliť termín piktogram, pozná jeho funkciu, pozná význam známych piktogramov. Vie získať informácie z grafu a mapy. Žiak dokáže rozlíšiť a identifikovať vecné a umelecké texty. Žiak vie v texte vyhľadať fakty a spojiť čiastkové informácie do komplexnej informácie. Systematicky si tvorí poznámky, zaznamenáva si kľúčové slová. Vie v rozličných informačných zdrojoch vyhľadať informácie. Žiak dokáže v literárnom diele rozlíšiť tému od hlavnej myšlienky, ktoré tvoria obsah diela.

 

     5. Opisný slohový postup

Téma: Opisný slohový postup, Opisujeme živočíchy, Opisujeme obrázok/ilustráciu, Opisujeme osobu, Opis pracovnej činnosti

Prierezové témy: RV, OSR

Cieľ: Poznať znaky a prostriedky opisného slohového postupu. Napísať jednoduchý statický opis a zostaviť dynamický opis.

Obsah: znaky a prostriedky opisného slohového postupu, statický opis, dynamický opis

Výstup: Žiak má osvojené znaky a prostriedky opisného slohového postupu. Dokáže rozlíšiť rozprávanie a opis. Vie napísať krátky jednoduchý statický opis. Ovláda štruktúru textu: úvod, jadro, záver. Chápe význam prídavných mien v opise ilustrácie/obrázku. Vie vytvoriť osnovu opisu, koncept, čistopis, dodržiava odseky. Dokáže stručne opísať živočícha podľa osnovy, aplikuje vedomosti o opisnom slohovom postupe, podstatných a prídavných menách. Žiak vie rozlíšiť dynamický opis, pozná prostriedky dynamického opisu, vie zostaviť opis pracovného postupu – recept, výroba predmetu.

 

    

5. Rozprávací slohový postup

Téma: Jednoduché rozprávanie – osnova, jednoduché rozprávanie – časová postupnosť, Príbeh a opis patria k sebe, Školská slohová práca

Prierezové témy: OSR, MKV, TPP

Cieľ: Poznať hlavné znaky rozprávacieho slohového postupu, precvičovať kompozíciu rozprávania, napísať príbeh. Poznávať časovú postupnosť príbehu, nacvičovať tvorenie osnovy.

Obsah: rozprávací slohový postup, osnova, časová postupnosť, členenie rozprávania, školská slohová práca – rozprávanie s prvkami opisu, analýza a oprava slohovej práce

Výstup: Žiak vie definovať rozprávací slohový postup, dokáže porovnať opisný a rozprávací slohový postup. Vie zaradiť ukážku k OSP a RSP. Vie zostaviť osnovu, dokáže písomne zostaviť rozprávanie s prvkami opisu a ústne prezentovať svoje rozprávanie.

 

Predmet: Literatúra

Počet hodín: /2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne/

 

Prehľad tematických celkov:

1. Pozvánka do knižnice                        4 hodiny

2. Ľudové piesne                                    8 hodín

3. Rozprávky                                        22 hodín

4. Poézia nonsensu                                 3 hodiny

5. Povesti                                              11 hodín

6. Legendy                                             6 hodín

7. Dramatické umenie                            3 hodiny  

8. Komiks                                               4 hodiny

9. Encyklopédia                                     2 hodiny

10. Opakovanie učiva z lit. výchovy     3 hodiny

 

                                                Spolu:  66 hodín

 

     1. Pozvánka do knižnice

Téma: Kniha – učiteľ, priateľ, zdroj informácií i hra, fantázia, Kniha – história vzniku, typy kníh, Knižnice

Prierezové témy: RV, OSR, DV, MDV, MKV

Cieľ: Porovnať knihu a internet ako zdroj informácií. Rozoznať rôzne druhy kníh. Vedieť sa orientovať v knižnici.

Obsah: termíny kniha, literatúra, autor, spisovateľ, umelecký text, správna technika čítania, čitateľ, od papyrusových zvitkových kníh po kníhtlač, najväčšie knižnice, Slovenská národná knižnica

Výstup: Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi autorom a spisovateľom, rozdiel medzi umeleckým textom a textom v dennej tlači. Dokáže porovnať knihu a internet ako zdroj informácií – uvedomuje si pozitíva i negatíva. Žiak rozozná rôzne druhy kníh, vie informovať o vynáleze kníhtlače. Žiak pozná systém školskej a mestskej knižnice. Vie v knižnici vybrať knihu podľa katalógu i tematického zatriedenia. Vie vymenovať knižničné služby, pozná typy knižníc.

   

    2. Ľudové piesne

Téma: Pracovné piesne, Ľúbostné piesne, Vojenské a zbojnícke piesne, Obradové piesne,  Zľudovená pieseň, Zberatelia ľudových piesní, Piesne regiónu, Opakovanie tematického celku

Prierezové témy: MKV, MDV, ENV, OSR, RV, TPP

Cieľ: Vedieť zaradiť ukážku (neznámu alebo z učebnice) k literárnemu žánru (ľudová, zľudovená pieseň).

Obsah: folklór a folklórne tradície nášho ľudu, pieseň – definícia, ľudová pieseň, typológia piesne, pracovné piesne, charakter ľúbostných piesní, pozadie vzniku vojenských a zbojníckych piesní, regrútske piesne, obrady v živote našich predkov, výstavbové a štylistické prostriedky piesne: verš, strofa, refrén, rým, rytmus, zdrobnenina, prirovnanie, personifikácia, varianty piesní, terím zľudovená pieseň, autori, regionálne piesne Záhoria, projekt Sme súčasní zberatelia

Výstup: Žiak vie rozlíšiť druhy ľudových piesní na základe ich obsahu. Vie vysvetliť vznik a význam ľudových piesní ako súčasť kultúrneho dedičstva národa. Vie vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, rytmus. Vie vyhľadať verš, strofu v básni. Vie rozlíšiť rytmus v básni. Vie určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú. Vie rozlíšiť personifikáciu v texte a aj ju vytvoriť. Žiak vie vymenovať dôležité obrady v živote našich predkov, pozná niekoľko obradových piesní. Dokáže vysvetliť termín zľudovená pieseň, pozná mená autorov piesní. Vie vymenovať mená zberateľov ľudových piesní. Pozná dielo Jána Kollára. Žiak si osvojí názvy niekoľkých piesní regiónu. Dokáže vypracovať projekt na tému ľudová pieseň.

 

     3. Rozprávky

Téma: Pavol Dobšinský,  Slovenské ľudové rozprávky (Veterný kráľ, Sitno, Zemský poklad, Ženský vtip, Kubove príhody), Ľudové rozprávky iných národov (Rozprávky Tisíc a jedna noc, Deväťdesiatdeväť bratov a stý Ruža, O červenej sliepočke, Vták Hrom), Autorské rozprávky (Slimák a ružový ker, Pamodaj šťastia, Nepodpísaná rozprávka, Rozprávka psia, Čarodejnice,  Štikútko, Alica v krajine zázrakov)

Prierezové témy: OSR, MKV, ENV, OŽZ, RV, MDV

Cieľ: Charakterizovať znaky rozprávky ako žánru umeleckej literatúry. Vedieť vyhľadať v texte personifikáciu. Vedieť vysvetliť ako vzniká personifikácia.

Obsah: život a dielo Dobšinského, rozprávka: znaky, typológia, termíny gradácia, magické číslo, fantastická, zvieracia a realistická rozprávka, ľudová rozprávka, reprodukcia, analýza textu, znaky rozprávky, technika správneho dialogizovaného čítania, kompozícia rozprávky: hlavná a vedľajšia postava, odsek, dialóg a monológ, téma rozprávky, arabská rozprávka a kultúra iných národov, humor, nonsens a poučenie v slovenskej ľudovej rozprávke, inonárodný charakter rozprávok, život a dielo Andersena, autorská rozprávka, veršovaná rozprávka, moderná rozprávka s prvkami nonsensu, Rozprávky uja Klobásu, profil autora, nonsensová výstavba v texte

Výstup: Žiak vie vysvetliť pôvod rozprávky. Vie charakterizovať ľudovú rozprávku ako súčasť ľudovej slovesnosti. Vie rozlíšiť ľudovú rozprávku od autorskej. Vie vymenovať zberateľov a autorov rozprávok. Vie vysvetliť význam činnosti zberateľov rozprávok vo vytváraní ľudských a národných hodnôt. Vie vyhľadať v texte hlavné znaky rozprávky. Vie vysvetliť  ich úlohu vo fantastickej rozprávke. Vie  zdôvodniť úlohu fantázie a fantastických javov, magických čísel a predmetov. Vie rozlíšiť fantastické a realistické rozprávky. Žiak dokáže vyhľadať v texte rozprávky malé útvary ľudovej slovesnosti, pozná rozdiel medzi žánrami. Vie vymenovať niekoľko príkladov. Žiak vie vymenovať názvy rozprávok iných národov. Žiak pozná terminológiu humor, poučenie, nonsens, vie ich vyhľadať v texte rozprávky. Vie vysvetliť funkciu nadpisu. Vie vyhľadať a posúdiť súvislosti medzi nadpisom a textom. Vie vysvetliť členenie textu na odseky. Vie vyhľadať kľúčové slová v odseku. Vie zdôvodniť, prečo sa literárne dielo člení na kapitoly. Žiak pozná charakter Andersenovej rozprávky, vie vymenovať najznámejšie Andersenove rozprávky, ovláda ich reprodukciu. Žiak vie vymenovať najvýznamnejšie diela Feldeka, pozná a vie na konkrétnom texte vysvetliť pojem moderná rozprávka. Pozná význam diela Čapka. Žiak dokáže posúdiť rozdiel medzi fantastickou a modernou rozprávkou, čarodejnica a škriatok v obidvoch typoch rozprávky.

 

     4. Poézia nonsensu

Téma: Nonsens, autori nonsensu, Ako sa Kubo stratil, Starodávna povedačka, Óda na kľúčovú dierku

Prierezové témy: MKV, OSR

Cieľ:Vyvsetliť, ako vzniká nonsens. Vymenovať spisovateľov nonsensu.

Obsah: termín nonsens, princípy nonsensu, hra, nonsens v slovenskej a svetovej literatúre: Válek, Hevier, Janovic, Moravčík, Žáry, Caroll, Rodari, autorský štýl jednotlivých spisovateľov

Výstup: Žiak vie vysvetliť pôvod nonsensu v ľudovej slovesnosti. Vie na konkrétnej ukážke vysvetliť, ako vzniká nonsens. Vie vymenovať mená spisovateľov nonsensu. Vie vysvetliť znaky nonsensu v texte (v poézii a v próze). Vie vysvetliť nonsens ako štylizáciu textu.

    

     5. Povesti

Téma:Povesť, Zakopaný meč pod Zoborom, Matej kráľ a bača, Jozef Horák: Detvan a Jánošíkov poklad, Alojz Medňanský: Čertova brázda, Mária Ďuríčková: Kôň so zelenou hrivou, Anton Habovštiak: Tri zlaté ruže, Regionálne povesti, Projekt povesť

Prierezové témy: ENV, OSR, RV, TPP

Cieľ: Vymenovať hlavné znaky epickej ľudovej slovesnosti, porovnať rozprávku s povesťou.

Obsah: znaky povesti, typ miestnej, historickej a heraldickej povesti, základné znaky jednotlivých typov povestí, kompozícia povesti, technika správneho čítania, veľkomoravská tradícia, osobnosť Svätopluka, život a dielo M. Ďuríčkovej

Výstup: Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi povesťou a rozprávkou. Vie priradiť povesti k jednotlivým druhom. Vie rozlíšiť ľudové a autorské povesti. Vie rozlíšiť, čo je realistické a čo fantastické. Vie sformulovať hlavnú myšlienku povesti. Vie podrobne repodukovať regionálnu povesť. Vie vymenovať autorov národných povestí. Žiak pozná základné údaje o tvorbe M. Ďuríčkovej.

    

     6. Legendy

Téma: Legendy, Konštatntín a Metod, Kliment: Život Konštantína, Jacopo de Voragine: Legenda o sv. Jurajovi, Mataj, Legendy – Biblia, Život Krista,  Selma Lagerlofová

Prierezové témy: MKV,OSR

Cieľ: Poznať znaky legendy, základné fakty o živote Konštantína a Metoda. Poznať literárne spracovanie biblických príbehov.

Obsah: patróni Európy, životopis, kultúrna a misijná činnosť, legenda – znaky a žánrové vymedzenie legendy, legendické prvky v texte Život Konštantína, legenda ako príbeh zoi života svätých, ľudová legenda, autorská legenda – umelecké spracovanie témy, Biblia – Starý a Nový zákon, život a zázraky Krista, Lagerlofová – prvá žena – nositeľka Nobelovej ceny

Výstup: Žiak pozná základné fakty o živote a misii Konštantína a Metoda, má informácie o hlaholike. Vie odlíšiť legendu od rozprávky a od povesti. Vie rozlíšiť legendy podľa pôvodu. Pozná základné fakty i mýty o živote a činnosti Krista. Ovláda členenie Biblie. Pozná základné životopisné údaje Selmy Lagerlofovej. Vie vysvetliť termín Nobelova cena.     

 

     7. Dramatické umenie

Téma: Bábková hra: Krása Nevídaná, Filmová rozprávka: Perinbaba, Animovaný film Zbojník Jurko

Prierezové témy: MDV, OSR, MKV

Cieľ: Vedieť charakterizovať dramatické dielo. Vysvetliť špecifické znaky filmovej rozprávky, bábkovej hry a animovaného filmu.

Obsah: bábková hra, inscenácia bábkovej hry,  bábky, najznámejšie bábkové divadlá na Slovensku, tvorcovia divadelnej hry,  scenár, scenárista, herci, dramaturg, režisér, výtvarníci, hudobný skladateľ, filmová a televízna rozprávka, zvukové efekty, filmová podoba literaárneho textu, filmová rozprávka ako žáner, literárny scenár, filmová rozprávka Perinbaba Juraja Jakubiska, Viktor Kubal a jeho tvorba 

Výstup: Žiak vie vysvetliť pojmy viažuce sa k bábkovej hre. Vie vysvetliť úlohu bábkoherca. Vie vysvetliť pojem animácia, rozdiel medzi bábkami. Pozná úlohu osôb, ktoré sa podieľajú na inscenácii. Vie vysvetliť rozdiel medzi prozaickým textom a jeho zdramatizovanou podobou. Pozná tvorbu Viktora Kubala, zakladateľa slovenského kresleného filmu.

 

     8. Komiks

Téma: Komiks, Jozef Schek: Jožinko, O tatranskom zlatom kamzíkovi, Walt Disney: Tom a Jerry, Vlastný komiks

Prierezové témy: OSR, MDV, MKV, TPP

Cieľ: Charakterizovať komiks ako osobitnú formu epického diela, vymenovať typické znaky komiksu.

Obsah: termín komiks, najznámejšie komiksy, prepojenie slovného a výtvarného umenia, pôvod komiksu, vtip a humor v komikse, slovenskí autori komiksu, Walt Disney ako najznámejší tvorca komiksu, súvislosť komiksu s animovanými filmami Disneyho

Výstup: Žiak vie vysvetliť komiks ako žáner s epickým dejom. Vie sformulovať hlavnú myšlienku komiksu. Vie vytvoriť komiks transformáciou príbehu do priamej reči v bublinách. Vie uviesť mená známych domácich aj svetových autorov komiksu.

 

     9. Encyklopédia

Téma: Encyklopédie, Internetové encyklopédie

Prierezové témy: MKV, OSR, ENV, OŽZ, MDV

Cieľ: Vedieť vysvetliť pojem encyklopédia a náučná literatúra. Vedieť vyhľadať potrebné informácie v encyklopédiách.

Obsah: definícia, typy, najznámejšie encyklopédie, systém vyhľadávania, odlišnosti od umeleckej literatúry, odlišnosti od náučných textov sprostredkovaných učebnicou, úloha hesla v encyklopédii – porovnanie s nadpisom v iných literárnych dielach, usporiadanie hesiel v encyklopédii, encyklopédia na internete, Wikipedia – charakter, princípy, klady i zápory

Výstup: Žiak ovláda termín encyklopédia, pozná najznámejšie encyklopédie, vie vyhľadávať informácie. Vie vysvetliť, ako sú zoradené informácie v encyklopédii. Vie vyčleniť hlavné informácie v texte. Vie vybrať vhodné informácie z najväčšej encyklopédie na svete – na internete Wikipedia – pri riešení konkrétnej úlohy.

 

     10. Opakovanie učiva z literárnej výchovy

Téma: Opakovanie učiva z 5. Ročníka

Prierezové témy: OSR

Cieľ: Zopakovať učivo z 5. ročníka.

Obsah: ľudové piesne, krátke útvary ľudovej slovesnosti, rozprávky, poézia nonsensu, povesti, legendy, dramatické umenie, komiks, encyklopédia

Výstup: Žiak dokáže uplatniť vedomosti nadobudnuté na hodinách literárnej výchovy.

 

Prierezové témy (používané skratky):

ENV – environmentálna výchova

DV – dopravná výchova

MDV – mediálna výchova

MKV – multikultúrna výchova

OŽZ – ochrana života a zdravia

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj

TPP – tvorba projektu a prezentačné zručnosti

RV – regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

FG – finančná gramotnosť

 

Metódy a formy práce pri vyučovaní predmetu:

Gramatika: motivačný rozhovor, metóda otázok a odpovedí, písomné cvičenia, diagnostikovanie vedomostí, písomné opakovanie – test, vysvetľovanie, precvičovanie vedomostí a pravopisných spôsobilostí, akustická demonštrácia, hodnotenie, hra, práca so slovníkom.

Sloh: rozhovor, nácvik praktických činností, vysvetľovanie, opis, pozorovanie, nácvik praktických písomností, práca s časopisom, práca s novinami, pozorovanie textov, samostatná práca žiakov.

Literatúra: rozhovor, samostatná práca s knihou, problémové vyučovanie, dramatizácia, ústne a písomné opakovanie, hodnotenie, vysvetľovanie, rozprávanie, projekt, obrazová demonštrácia, vysvetľovanie DÚ – ilustrovanie jednotlivých bodov osnovy, veršovaná rozprávka, akustická demonštrácia, filmová projekcia – Sokoliar Tomáš, beseda, manipulácia s predmetmi (prúty), demonštrácia ilustrácie, práca s kalendárom, hra.

Formy: základnou formou je vyučovacia hodina, doplňujúce môžu byť exkurzie, besedy

 

 

Učebné zdroje:

učebnice: Slovenský jazyk  pre 5. ročník, Zbierka úloh a cvičení, Literárna výchova pre 5. ročník, doplnkové čítanie (podľa výberu)

pomôcky: mapa, kalendár, DVD-prehrávač, slovníky, encyklopédie, CD, ilustrácie, časopis, noviny, spolupráca so školskou a mestskou knižnicou

Hodnotenie predmetu:

Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodického pokynu č. 7/2009 z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základných škôl. Žiaci budú na hodinách slovenského jazyka a literatúry hodnotení známkou (stupnica 1-5). Hodnotiť sa budú ústne odpovede a písomné prejavy žiakov ( 4 diktáty, 1 školská slohová práca, tematické kontrolné práce, priebežné kontrolné práce, vstupné, polročné a výstupné previerky, krátke päťminútovky, pravopisné cvičenia, projekty na zadanú tému, referáty, prezentácie). Dôležité bude aj sebahodnotenie žiakov a hodnotenie spolužiakmi.    

 

N E M E C K Ý  J A Z Y K - 1.cudzí jazyk

 

Časová dotácia predmetu:   3 hodiny týždenne, ročne 99 hodín

                                              

 

Charakteristika predmetu

 

Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Poskytuje živý jazykový základ  pre komunikáciu  v rámci Európskej únie. Osvojenie si nemeckého jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry,   zvyšuje mobilitu, pomáha  v ďalšom štúdiu a uplatnení sa na trhu práce.

Nemecký jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí v nemecky hovoriacich krajinách a ich odlišné kultúrne tradície.

Vzdelávanie v nemeckom jazyku v 5. ročníku sa zameriava na dosiahnutie úrovne A1 podľa spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak je  používateľom základného jazyka.. To mu umožňuje opisovať každodenné situácie predvídateľného rozsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho uvedomelý prístup k osvojeniu si nemeckého jazyka.

Kvalitné  poznanie a ovládanie jazyka   si vyžaduje systematickú a pravidelnú prípravu.

Žiaka treba viesť k poznaniu spôsobom, ktorý ho teší, je zábavný, poučný. Čím viac zmyslov zapojí, tým je jeho učenie efektívnejšie. Technické pomôcky sú v tomto smere veľmi vhodné: DVD, interaktívna tabuľa, CD-prehrávač, PC.

 

 

 

Základné témy:

 

- Vitajte, tu sa hovorí nemecky, pozdravy

- Ahoj, zoznamovanie sa, vek bydlisko

- Škola, učebné pomôcky, trieda, učiteľ, žiak

- Rodina, členovia rodiny, domáce zvieratá

- Narodeniny, mesiace, ročné obdobia, pohľadnice, blahoželania

- Hobby, šport, hudba, záujmy

- Televízia, televízne programy, obľúbení herci

- Komunikácia, telefonovanie, písomný styk

- Prázdniny, dovolenka snov, cestovanie

 

 

Rozširujúce témy:

 

- Vianaoce

- Veľká noc

Ciele :

 

Hlavným cieľom je, aby žiak vedel jednoducho, ale z  jazykovej stránky relatívne správne riešiť vybraný okruh situácií, ktoré vznikajú pri styku s cudzincom. Výber tém, textov a doplnkových materiálov orientujeme s ohľadom na vek, záujmy, postoje a potreby žiaka

            Žiak

-          dokáže podať jednoduchý opis a charakteristiku ľudí, životných a pracovných podmienok, každodenných zvyklostí

-          dokáže podať opis toho, čo má a čo nemá rád vo forme krátkeho sledu jednoduchých výrazov a viet

-          dokáže odpovedať na sled jednoznačne formulovaných otázok

-          rozumie slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na oblasti každodenného života                  

-          rozumie krátkym jednoduchým textom na známe konkrétne témy, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu každodenného života

 

            Žiak dokáže používať

      -     bežné slová a slovné spojenia jednoduchých komunikačných potrieb

-          základné vetné modely prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov

-          osvojenú slovnú zásobu

-          jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka

 

            Žiak vie

-          komunikovať v bežných spoločenských situáciách

-          jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka (výmena informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, ospravedlnenie a pod.)

-          udržiavaťa rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších bežných výrazov

 

            Žiak ovláda časovanie slovies - sein, haben v prít.čase

-          pozná osobné zámená pre 1.-3.osobu sing. a plur.

-          vie časovať pravidelné slovesá

-          pozná podst. mená s určitým a neurčitým členom

-          pozná privlastňovacie zámená

-          vie používať číslovky 1-1000

-          pozná rádové číslovky 1-31

-          tvorí oznamovacie a opytovacie vety

 

            Žiak má rozvinuté komunikačné zručnosti :

                                                                                  v počúvaní s porozumením

                                                                                  v čítaní s porozumením

                                                                                  v písomnom prejave

                                                                                  v ústnom prejave

Stratégie vyučovania:

        Prvou podmienkou komunikácie je komunikatívna situácia. Situácie ako súčasť učebného obsahu treba plánovať, lebo v rámci nich sa nacvičuje verbálna aj neverbálna komunikácia, uskutočňuje sa osvojovanie nových lexikálnych jednotiek a gramatických javov. Pri plánovaní situácií by mal učiteľ nemeckého jazyka predvídať  aj to,  aké vetné štruktúry a lexikálne jednotky bude žiak potrebovať na realizáciu komunikácie.  Je totiž nevyhnutné, aby žiak v rámci komunikovania vôbec pochopil o čo ide. Netreba vyžadovať zbytočne gramaticky náročné stavby viet, ani lexikálne príliš bohatú slovnú zásobu. Treba  mať na zreteli  vek a možnosti individuálneho žiaka. V 7.ročníku je ešte potrebná aj doslovná reprodukcia rozhovorov z učebnice, resp.počutého z audionahrávky, ale neskôr možno požadovať od žiakov aby rozhovory z učebnice pretvárali a doplňovali podľa vlastných skúseností. Veľmi dôležitou podmienkou rečovej komunikácie je vhodná motivácia. Najvhodnejší je taký typ motivácie, pri ktorej žiak chce a má čo povedať partnerovi, chce sa niečo dozvedieť, keď sa hovorí o takých udalostiach a zážitkoch, ktoré niečo znamenajú aj  v jeho živote. Je vhodné striedať činnosti, témy precvičovať prostredníctvom rôznych aktivít.

Treba naučiť žiakov myslieť „ nemecky“, pretože tu sú skutočne veľké rozdiely, ktoré, ak sa nezvládnu hneď na začiatku, budú žiakom spôsobovať problémy počas celého štúdia nemčiny.

   

 

Formy práce volíme podľa danej témy: načastejšie používanými formami sú : -individuálne, vo dvojiciach, skupinová práca

 

 

Obsah vzdelávania:

 

Témy orientujeme na jednoduché požiadavky každodenného života , pričom v popredí  je hlavne ústna komunikácia. Z tohto dôvodu sú to najmä situačne orientované témy, ktoré môžu byť prezentované formou každodennej situácie a v každodennom dialógu. Ústny prejav má prednostné postavenie, pretože v rámci neho môže žiak sprostredkovať všetky svoje ostatné vedomosti z jazyka. Zároveň treba využívať i krátke a jednoduché texty na počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. Takto získa učiteľ spätnú väzbu a má možnosť skontrolovať  nakoľko žiak ovláda dané učivo. Tiež treba využívať jednoduché písomné aktivity, v rámci  ktorých zostavuje žiak jednoduché texty k preberaným témam.  Cieľom tejto tematickej orientácie je, aby sa žiak dokázal zúčastňovať na jednoduchých rozhovoroch

s nemecky hovoriacim partnerom o témach, o ktorých sa hovorí viac-menej každodenne. Zároveň sa tak poskytne priestor, aby žiak mohol poznať sociálno-kultúrne pozadie nemecky hovoriacich krajín.

 

 

 

 

Prehľad tematických celkov: Učebnica Projekt Deutch Neu 1

 

Téma:             Úvod do vyučovania NJ 5.roč.                     

Cieľ:               Základy výslovnosti  

Obsah:            Pozdravy, otázka -Ako sa máš? Názvy krajín. Mapa

Výstup:          Žiak ovláda základy výslovnosti, špecifické nemecké hlásky a písmená    

Prierez.témy: Multikulturálna výchova

                       

1. Ahoj

Téma:             Ako sa voláš, kde bývaš, koľko máš rokov?

Cieľ:               Upevnenie abecedy, číslovky, vek, bydlisko

Obsah:           Predstavovanie sa menom, informácia o svojom bydlisku, informácia o svojom veku, základné číslovky

Výstup:          Žiak ovláda abecedu, číslovky 1-20, vie sa predstaviť

Prierez.témy: Tvorba projektu, prezentačná činnosť

 

2. Škola         

Téma:             Škola začína

Cieľ:               Slovná zásoba-učebné pomôcky, zariadenie triedy, učebné predmety

Obsah:           Informácie o cenách, ako si požičať pomôcky,  kde sa čo nachádza

Výstup:          Žiak tvorí otázky na predmety v triede, vie získať informácie o spolužiakoch

Prierez.témy: Enviromentálna výchova, finančná gramotnosť

 

3.. Rodina

Téma:             Členovia rodiny

Cieľ:               Rozprávať o členoch rodiny, o domácich zvieratách. Tvoriť otázky a odpovede.

Obsah:           Členovia rodiny-otec, mama, sestra, brat, sesternica, bratranec, starí rodičia

Výstup:          Žiak ovláda základnú slovnú zásobu, vie tvoriť otázky: Kto je to? Koľko má  rokov? Vytvorenie vlastného projektu o rodine.

Prierez.témy: Osobnostný a soc. rozvoj

 

4. Narodeniny

Téma:             Kedy máš narodeniny?

Cieľ:               Rozprávať o dátume narodenia, gratulácia, darčeky

Obsah:           Dátum narodenia, mesiace, ročné obdobia, oslava narodenín-nápoje a jedlá

Výstup:          Žiak ovláda základnú slovnú zásobu, tvorí otázky: Kedy máš narodeniny? Vie napísať pohľadnicu s gratuláciou, ovláda základné druhy   nápojov a jedál

Prierez.témy: Tvorba projektu a prezentačná činnosť

 

5. Hobby

Téma:             Aké je tvoje hobby, čo rád robíš?

Cieľ:               Poznať rôzne druhy športov a záujmov

Obsah:           Tvorba otázok čo robíš rád a čo rád nerobíš, slovná zásoba

Výstup:          Žiak ovláda  pravidelné slovesá, jednoduchý zápor, privlastňovacie zámená

Prierez.témy: Ochrana života a zdravia

 

6. Televízia

Téma:             Čo rád pozeráš v TV a ako často?                

Cieľ:               Upevnenie čísloviek, časové údaje, druhy TV porogramov

Obsah:           Otázky a odpovede - kedy a ako často, v akom čase sleduješ TV? Tvoja obľúbená TV osobnosť.

Výstup:          Žiak používa opytovacie slová, tvorí zložené slová, vie vyjadriť časový údaj

Prierez.témy: Mediálna výchova

 

7.Komunikácia

Téma:             Komunikácia - telefonovanie, písomný styk, PC

Cieľ:               Slovná zásoba- komunikačné prístroje a pomôcky

Obsah:           Informácie o cenách, ako sa dohovoriť a odovzdať si základné údaje

Výstup:          Žiak  vie získať základné údaje o priateľoch, vie napísať jednoduchý list

Prierez.témy: Regionálna výchova              

 

 

8.Prázdniny

Téma:             Kam cestuješ na prázdniny a akým spôsobom? Dovolenka snov.              

Cieľ:               Rozprávať o krajinách, dopravných prostriedkoch

Obsah:            Krajiny sveta, počasie. číslovky, dopravné prostriedky

Výstup:          Žiak ovláda základnú slovnú zásobu, tvorí  vety v prítomnom a blízkom budúcom čase    

Prierez.témy: Dopravná výchova

 

Hodnotenie žiakov:

Hodnotenie žiakov sa vykonáva podľa platného klasifikačného poriadku škôl SR.

Hodnotí sa známkou.  Hlavný cieľ hodnotenia výsledkov je kontrola stavu jazykovej úrovne  a jazykových schopností v spojení s napredovaním žiaka.

Hodnotí sa  počúvanie a čítanie s porozumením, písanie , slovná zásoba, základy gramatiky, dialóg.

 

 

 

A N G L I C K Ý   J A Z Y K

Časová dotácia predmetu:        3hodiny /týždeň – 99/šk.rok

 

Charakteristika predmetu

Prečo učiť anglický, resp. cudzí jazyk, už od základnej školy? Odpoveď je pomerne jednoduchá a jasná, ponúka nám ju súčasná doba sama. Dnes majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové schopnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je písanie a čítanie v anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Toľko spomínaná globalizácia so sebou - okrem iného - prináša i akési „zjednocovanie“ národov pri používaní spoločného jazyka.  Tým sa práve stáva angličtina. Preto je úlohou základnej školy, aby z nej žiaci dostali maximum, ktoré budú neskôr schopní využívať vo svojom živote.
        Vyučovanie anglického jazyka sa stáva pre väčšinu škôl,  od základných počnúc, úplne bežné a normálne. No nebolo to tak vždy, keď najmä ruština bola uprednostnená pred angličtinou. Preto mnohí dnešní rodičia tento jazyk zo svojich školských čias neovládajú. Avšak doba, resp. ich zamestnanie, núti i mnohých z nich,  aby angličtinu študovali dodatočne. Je to totiž fenomén, ktorý „hýbe svetom“.  Aj toto je jeden z dôvodov,  prečo začať učiť angličtinu už čo najskôr, ideálne hneď na 1.stupni ZŠ. Naša škola túto možnosť ponúka, za čo by jej žiaci, ale i ich rodičia mali byť vďační.

 Kvalitné poznanie a ovládanie jazyka- a to hocijakého- si však vyžaduje v prvom rade systematickú a poctivú prípravu. Je pravda, že nik učený z neba nespadol, ale je pravda aj to,  že bez práce nie sú koláče. Preto, ak sa naši žiaci chcú úspešne zaradiť do života, musia na sebe pracovať. A k tomu, aby ich táto práca tešila a darilo sa im v nej, sme tu my - učitelia. Učiteľ anglického jazyka by mal svojim žiakom poskytnúť dostatok zaujímavých informácií,  o predmete vhodnou formou, či metódou, aby títo mali chuť a dôvod angličtinu študovať a napredovať v nej. Našťastie máme i technické pomôcky, ktoré nám prácu môžu uľahčiť a žiaka obohatiť: DVD- videoprehrávače , televíziu, magnetofóny...Platí totiž- a v cudzom jazyku dvojnásobne-,  že čím viac zmyslov sa pri výučbe zapojí, tým je výsledok efektívnejší.
       Anglický jazyk je v súčasnosti jedným zo spôsobov ako sa ľudia spolu dorozumievajú. Preto treba mať na zreteli i jeho vplyv na žiaka ako osobnosť, pretože pri komunikácii prezentuje hlavne sám seba. A úlohou angličtiny a jej učiteľa je, aby táto prezentácia bola čo najlepšia.

 Ciele

Všeobecný cieľ:

- hlavným cieľom je, aby žiaci vedeli jednoducho, ale z jazykovej stránky relatívne správne   riešiť vybraný okruh komunikačných situácií, ktoré vznikajú pri styku s cudzincom

-stredobodom vyučovania je žiak, preto aj výber tém, textov a doplnkových materiálov orientujeme s ohľadom na vek, záujmy, postoje a potreby žiaka

-žiaci majú získať  základnú schopnosť počúvať s porozumením, najmä reč  spolužiaka, učiteľa, audionahrávky

-žiakov treba viesť k samostatnosti v štúdiu jazyka, tým, že majú dostatok priestoru  pre tvorivú prácu

-treba im poskytnúť pevné základy vo všetkých oblastiach jazyka, na ktorých budú budovať svoje rečové schopnosti v ďalších ročníkoch

 -učiteľ má rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, čiže schopnosť adekvátne reagovať

-prostredníctvom anglického jazyka je potrebné žiakov viesť k spoznávaniu reálií anglicky hovoriacich krajín ,čím sa rozšíria ich všeobecné vedomosti o svete

-žiaci majú získať základné návyky a zručnosti v oblasti písania a čítania, aby boli schopní   samostatne písomne tvoriť.

príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i Cieľom vzdelávania v oblasti anglického jazyka na druhom stupni základnej školy je dosiahnuť takú úroveň rečových zručností v danom jazyku,aby žiaci zvládli úroveň A2(podľa spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky),t.j.používateľ základného jazyka s hovorenom prejave.

Cieľom vyučovania anglického jazyka v 5.ročníku základnej školy na úrovni A1 je rozvíjať kľúčové kompetencie,t.j.všeobecné kompetencie,komunikačné jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti.

Učiaci sa ,ktorý dosiahne úroveň A1:

-rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam

-dokáže predstaviť seba aj iných,dokáže klásť otázky a odpovedať na otázky o základných    údajoch,napr.kde žije,o veciach,ktoré vlastní...

-dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu,že partner v komumnikácii rozpráva pomalyy a jasne a je pripravený mu pomôcť.

 

Učiaci sa na úrovni A1:

 

-používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu

-má základný repertoár slovnej zásoby

-prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr

-ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov

-dokáže odpísaťznáme slová a krátke slovné spojenia

-dokáže nadviazaťzákladnú spoločenskú konverzáciu:dokáže pozdraviť,predstaviť   sa,poďakovať,ospravedlniť sa ap.

-rozumie,ak sa hovorí veľmi pomaly a zrozumiteľne

-rozumie jednoduchým pokynom,ktoré sú pomaly a zreteľne adresované

 

      Anglický jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Anglický jazyk poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu.

Kompetencie.

V rámci predmetu anglický jazyk rozvíjame

 

- všeobecné kompetencie,

-komunikačné jazykové kompetencie a 

-komunikačné zručnosti-počúvanie s porozumením,písomný a ústny prejav.

 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane činností jazykových.

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú žiakovi konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov.

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie,ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov.

 

Stratégia vyučovania

Prvou podmienkou komunikácie je komunikatívna situácia. Situácie ako súčasť učebného obsahu treba plánovať, lebo v rámci nich sa nacvičuje verbálna aj neverbálna komunikácia uskutočňuje sa osvojovanie nových lexikálnych jednotiek a gramatických javov. Pri plánovaní situácií by mal učiteľ anglického jazyka predvídať a plánovať aj to, aké vetné štruktúry a lexikálne jednotky bude žiak potrebovať na realizáciu komunikácie . Je totiž nevyhnutné, aby žiak v rámci komunikovania vôbec pochopil o čo ide. Netreba vyžadovať zbytočne gramaticky náročné stavby viet, ani lexikálne príliš bohatú slovnú zásobu. Treba  mať na zreteli  vek a možnosti individuálneho žiaka. V 5.ročníku je ešte potrebná aj doslovná reprodukcia rozhovorov z učebnice, resp. počutého z audionahrávky, ale neskôr možno požadovať od žiakov, aby rozhovory z učebnice pretvárali a dopĺňali podľa vlastných skúseností. Veľmi dôležitou podmienkou rečovej komunikácie je vhodná motivácia. Najvhodnejší je taký typ motivácie, pri ktorej žiak chce a má čo povedať partnerovi, chce sa niečo dozvedieť, keď sa hovorí o takých udalostiach a zážitkoch, ktoré niečo znamenajú aj  v jeho živote. Je vhodné striedať činnosti, témy precvičovať prostredníctvom rôznych činností.
           V procese osvojovania anglického jazyka zohráva veľmi dôležitú úlohu vyučovanie kontrastívnym spôsobom. Tento spôsob vyučovania vyžaduje, aby sa hlavne precvičovali odlišné javy v slovenskom a v anglickom jazyku. Treba naučiť žiakov myslieť „po anglicky “,pretože tu sú skutočne veľké rozdiely, ktoré,ak sa nezvládnu hneď na začiatku, budú žiakom spôsobovať problémy počas celého štúdia angličtiny.

Formy práce volíme podľa danej témy, najčastejšie používanými sú :

-individuálne

-vo dvojiciach

-skupinová práca

Učiteľ si sám zvolí jednu z daných foriem tak, aby výuka bola čo najefektívnejšia.

Prierezové témy

  Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy,ktoré sa spravidla prelínajú cez obsahové vzdelávacie oblasti.prierezové témy je možné uplatňovať viacerými formami,napr.ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov.

    V rámci anglického jazyka budeme uplatňovať tieti prierezové témy:

      Osobnostný a sociálny rozvoj

      Multikultúrna výchova

      Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

1.Osobnostný a sociálny rozvoj

   Táto prierezová téma rozvíja ľudský potenciál žiakov,poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život.Znamená to nielen študijný rozvoj žiakov,ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí,ktoré spätne akademický rozvoj podporujú.Aby žiak získal kvalitné vzdelanie,k tomu je potrebné,aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu,spoznával sám seba,svoje dobré ale aj slabé stránky,rozvíjal si sebaúctu,sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie,osobný život a sebavzdelávanie.V tejto súvislosti je potrebné,aby sa naučil uplatňovať svoje práva,ale aj rešpektovať názory a práva iných ľudí.Dôležité je,aby prierezová téma učila žiakov ako predísť sociálno-patologickým javom(šikanovanie,agresivita,užívanie návykových látok).

Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami,pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov.

2.Multikultúrna výchova

    Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie,kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického,národného,náboženského a kultúrneho pôvodu.Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje viacerým trendom,ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia.

    Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie vystavovaní rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr.Preto je potrebné,aby boli na tieto výzvy pripravení,a aby boli schopní rozoznať,rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.Cieľom prierezovej témy je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr,akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie,rešpektu a prosociálneho správania sa.

     Multikultúrnu výchovu môžeme prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov,ako je i anglický jazyk.

 

3.Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

    Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie,ktoré chceme rozvíjať u žiakov-komunikovať,argumentovať,používať informácie a pracovať s nimi,riešiť problémy,poznať sám seba a svoje schopnosti,spolupracovať v skupine,prezentovať sám seba,ale aj prácu v skupine,vytvoriť nejaký produkt.

    Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

4.Environmentálna výchova

       Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom.Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak,že v oblasti vedomostí,zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať,analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov,ktorými sa riadi život na Zemi.

         Žiak v oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť vnímať život ako najvyššiu hodnotu,pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho rozvoja,posiľňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu,schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu.Taktiež pomáha rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine,deliť si úlohy,niesť za ne zodpovednosť.

Obsah vzdelávania

Témy orientujeme na jednoduché požiadavky každodenného života ,pričom v popredí  je hlavne ústna komunikácia. Z tohto dôvodu sú to najmä situačne orientované témy, ktoré môžu byť prezentované formou každodennej situácie a v každodennom dialógu. Ústny prejav má prednostné postavenie, pretože v rámci neho môže žiak sprostredkovať všetky svoje ostatné vedomosti z jazyka. Zároveň treba využívať i krátke a jednoduché texty na počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. Takto získa učiteľ spätnú väzbu a má možnosť skontrolovať  nakoľko žiak ovláda dané učivo. Tiež treba využívať jednoduché písomné aktivity, v rámci ktorých zostavuje žiak jednoduché texty k preberaným témam. Tu zase aplikuje písanú formu angličtiny, ktorá sa často veľmi líši od tej hovorenej. Cieľom tejto tematickej orientácie je ,aby sa žiak dokázal zúčastňovať na jednoduchých rozhovoroch s anglicky hovoriacim partnerom o témach, o ktorých sa hovorí viac-menej každodenne. Zároveň sa tak poskytne priestor  ,aby si žiak mohol porovnať sociálno-kultúrne pozadie vlastnej krajiny a anglicky hovoriacich krajín.

  Na rozvíjanie týchto  osobnostných kvalít sme zvolili základné témy

-  Mená a krajiny
-  Zoznamovanie sa, osobné údaje, vek, obľúbené veci
-  Rodina, jej členovia
-  Domáci miláčikovia, dni v týždni, škola
-  Určovanie času, denná rutina, voľný čas
-  Opis domu, miesta a budovy v meste
-  Vlastnosti človeka, domáce práce, oblečenie

Uvedené témy  ešte   aktuálne doplníme o témy: Vianoce,  Deň Vďakyvzdania,  Veľká Noc,  Americké a anglické sviatky.Takmer každý tematický okruh obsahuje témy, ktoré sú zamerané na bezprostredné prostredie žiaka. Súčasťou okruhov  sú rozhovory ,besedy, vytváranie projektov k danej téme. Pri našom vyučovaní budeme v najväčšej miere využívať najmä komunikatívny prístup. V 5.ročníku sa budeme snažiť čo najviac eliminovať nefunkčné teoretizovanie a nahradiť ho praktickou metódou, ktorá sa zameriava na rozumovú, vôľovú  a citovú stránku osobnosti žiaka.

Prehľad tematických celkov ( učebnica Project 3rd edition I):

1.Úvod - 10 hodín

2.Priatelia a rodina - 16 hodín

 3.Môj svet - 18 hodín

 4.Čas - 16 hodín

5.Miesta - 14 hodín

6.Ľudia - 16 hodín

7.Opakovanie - 9 hodín

1.Tematický celok: Úvod

Obsahový štandard:Ahoj.Ako sa voláš?Príkazy a zákazy.Farby.Číslovky.Abeceda.Oslovenie pán,pani,slečna.Matematické úkony.Projekt:Niečo o sebe.

Cieľ-gramatika: neurčitý člen a/an,singulár a plurál podstatných mien,väzba There is/are....

Výstup(výkonový štandard):  žiak si osvojil základné frázy v spoločenskom styku,vie položiť otázku Čo je to?,osvojil si abecedu,vie použiť číslovky 0-100,vie používať väzbu There is/are...

Metódy:motivačné rozprávanie,práca s knihou a textom,práca s pracovným zošitompráca vo dvojiciach,fixačná metóda-upevňovanie si vedomostí

Prostriedky:   učebnica,pracovný zošit,prekladový slovník,audiovizuálna technika,rôzne časopisy

Prierezové témy:  Osobnostný a sociálny rozvoj

2.Tematický celok:Priatelia a rodina

Obsahový štandard:Odkiaľ si?Som z....Moja rodina.Mickey,Millie a Mut.Dni v týždni.Správne písanie adries.Svet.Projekt:Rodokmeň

Cieľ-gramatika: : Naučiť žiaka správne časovať sloveso byť  v prítomnom čase, dôraz na 3.osob.  jedn. čísla, naučiť ho tvoriť  u tohto slovesa zápor a otázku, zopakovať osobné zámená a naučiť novú kategóriu  zámen - privlastňovacie.

Výstup(výkonový štandard): Žiak ovláda používanie slovesa v jednoduchých vetách, opíše seba i rodinu  s použitím toht slovesa, správne používa privlastňovacie zámená s použitím vhodného podst. mena, zároveň si precvičí tvorenie množného čísla podst. mien z predchádzajúcej lekcie,žiak vytvoril projekt na tému:Môj rodokmeň

Metódy:motivačné rozprávanie,práca s knihou a textom,práca s pracovným zošitompráca vo dvojiciach,fixačná metóda-upevňovanie si vedomostí

Prostriedky:   učebnica,pracovný zošit,prekladový slovník,audiovizuálna technika,rôzne časopisy

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj

                                  Multikultúrna výchova

                                  Tvorba projektu a prezentačné zručnosti    

3.Tematický celok:Môj svet

Cieľ-gramatika:Vysvetliť použitie ukazovacích zámen this, these,  tvorenie množného čísla podstatných      mien, dôraz na výnimky ,vysvetliť používanie  a časovanie slovesa to have got, jeho otázku a zápor, rozdiel medzi to have, v rámci konverzačných tém vedieť opísať svoju školu, jednotlivé triedy, poschodia, jedáleň...,opis školských predmetov a rozvrhu, vyjadrenie svojho vzťahu k nim. Vypracovanie projektu Môj svet s dôrazom na opis školy.

Obsahový štandard: Mám počítač.Máš domáceho miláčika?Muttov darček.Moja škola-školské predmety,rozvrh hodín.Školstvo vo Veľkej Británii a Walese.Školstvo na Slovensku.Časti tela(ľudí a zvierat)Projekt:Moja škola.

Výstup(výkonový štandard):  Žiak sa zdokonalil v ústnom prejave pri spracovaní témy Moja škola, vie používať a časovať sloveso to have got, vyjadrí čo kto má a nemá, používa ukazovacie zámená,pochopil jednoduché vety.Žiak vytvoril projekt na tému:Moja škola.  

Metódy: práca s knihou a textom,práca s audiovizuálnou technikou,motivačný rozhovor,inscenačná metóda,projektová metóda,práca vo dvojiciach a v skupinách,fixačná metóda-opakovanie a upevňovanie si vedomostí,práca s pracovným zošitom.

Prostriedky:   učebnica,pracovný zošit,prekladový slovník,audiovizuálna technika,rôzne časopisy

Prierezové témy: Multikultúrna výchova  

                               Tvorba projektu a prezentačné zručnosti      

                               Environmentálna výchova   

4.Tematický celok: Čas

Obsahový štandard: Koľko je hodín?Môj deň.Voľný čas.Ako tráviš svoj voľný čas?Mickey,Millie a Mut.Šport.Hudobné nástroje.Projekt:Voľný čas

Cieľ-gramatika: Zopakovať základné číslovky od 0-100,naučiť žiakov určovať čas, vedieť odpovedať na otázku Koľko je hodín?, číslovky využiť i pri jednoduchých matematických počtoch, využiť vedomosti z matematiky. Naučiť žiakov používať a tvoriť jednoduchý prítomný čas, jeho otázku i zápor, dôraz klásť na 3.osobu jednotného čísla - výnimka.

Prostriedky:   učebnica,pracovný zošit,prekladový slovník,audiovizuálna technika,rôzne časopisy

Metódy: práca s knihou a textom,práca s audiovizuálnou technikou,motivačný rozhovor,inscenačná metóda,projektová metóda,práca vo dvojiciach a v skupinách,fixačná metóda-opakovanie a upevňovanie si vedomostí.

Výstup(výkonový štandard): Žiak má zopakované a ovláda číslovky od 0-100,vie reagovať na otázku Koľko je hodín? I sám ju vie položiť. Ovláda použitie a tvorenie prítomného jednoduchého času, jeho otázku, zápor, vie tento čas aplikovať na jednoduchom rozprávaní o sebe a svojom živote, resp. dni a čo robí vo svojom voľnom čase.Žiak vytvoril projekt na tému:Voľný čas

Prierezové témy: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

                               Osobnostný a sociálny rozvoj

 

5.Tematický celok: Miesta

Obsahový štandard: Moja izba.Náš dom.Jej mesto.Mickeyho,Millien a Mutov deň vonku.Anglické domy(bývanie).Ako bývame na Slovensku?Projekt:Moje mesto.

Cieľ-gramatika: Oboznámiť žiaka o modálnych slovesách, vysvetliť ich odlišnosti od plnovýznamových  slovies, rozobrať slovesá can a must, vysvetliť tvorenie ich otázky, pri slovese can aj zápor.   Vysvetliť väzbu There is/are...,poukázať na odlišnosti od slovenčiny, doplniť predložky in, on, under.

Metódy: práca s knihou a textom,práca s pracovným zošitom,práca s audiovizuálnou technikou,motivačný rozhovor,inscenačná metóda,projektová metóda

Prostriedky:   učebnica,pracovný zošit,prekladový slovník,audiovizuálna technika,mapa

Výstup(výkonový štandard): Žiak ovláda základné priestorové predložky, vie ich použiť vo vetách, dôraz kladený na vety  s väzbou There is/are...,ovláda a vhodne používa slovesá can a must, vrátane ich otázok a pri slovese can aj zápor.Žiak vytvoril projekt na tému:Naše   mesto.

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj

                               Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

6.Tematický celok: Ľudia

Obsahový štandard: Moji priatelia-opis ľudí.Sobota ráno.Oblečenie-časti oblečenia.Ľudia.Projekt:Ľudia.

Cieľ-gramatika:   Žiakovi sa rozšíri slovná zásoba o nové prídavné mená, použije ich pri opisoch, najmä seba, členov rodiny, kamarátov...,vysvetlí sa mu tvorenie a použitie prítomného prebiehajúceho času, jeho otázka a zápor, porovnanie prítomného jednoduchého a prebiehajúceho času, dôraz na rozdiely oproti slovenskému jazyku, žiak vie reagovať na otázku Koľko to  stojí?,  sám ju vie vytvoriť.

Metódy: práca s knihou a textom,práca s pracovným zošitom, práca s audiovizuálnou technikou,motivačný rozhovor,inscenačná metóda,projektová metóda,práca s internetom,práca vo dvojiciach,fixačná metóda-upevňovanie si vedomostí

Prostriedky:   učebnica,pracovný zošit,prekladový slovník,audiovizuálna technika,internet

Výstup(výkonový štandard): Žiak ovláda prítomný prebiehajúci a jednoduchý čas, orientuje sa v cenách, má obohatenú slovnú zásobu o nové prídavné mená.žiak vytvoril projekt na tému:Ľudia

Prierezové témy: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Učebné zdroje

Na podporu, aktiváciu a motiváciu vyučovania a učenia sa žiakov sa využijú tieto učebné zdroje:

-učebnica-  Project I. New

-pracovný zošit k učebnici

-prekladový slovník anglicko - slovenský, slovensko-anglický

-počítače

-CD a audionahrávky  k daným témam

-obrázkový doplnkový materiál

-hodiny, obrázkové kartičky s činnosťami, zvieratami, predmetmi

-obrázky budov, miest

-mapa mesta - orientácia v meste

-informácie z internetu, časopisov

-vianočné, veľkonočné pohľadnice       

Hodnotenie predmetu

 

       Hodnotenie žiakmi vykonanej práce má veľký význam pre žiakov samotných ako i pre učiteľa,nakoľko môžu vidieť výsledky svojej práce.U nás bude prevládať hodnotenie

-ústne

-písomné,formou známky v stupnici od 1-5

Hodnotiť sa budú komunikačné zručnosti v jazyku,ústne odpovede,písomné práce a testy,projekty.   

 

 

 

B I O L Ó G I A

 

Charakteristika predmetu:

            Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. Umožňuje rozvíjať poznatky o živých organizmoch, prejavoch života, poukazuje na vzájomné vzťahy organizmov, ich vzťahy k prostrediu a vzťah človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Umožňuje žiakom poznať konkrétne prírodné celky a život organizmov v ich životnom prostredí, využívať informácie a poznatky v praktickom živote a rozvíjať pozitívny vzťah k prírode a jej ochrane, k človeku a ochrane jeho zdravia.

 

Ročná časová dotácia pre predmet: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

 

Prehľad tematických celkov s časovou dotáciou:

 

1.                  Príroda a život                                               4 hodiny

2.                  Život v lese                                                    20 hodín

3.                  Život vo vode a na brehu                            14 hodín

4.                  Život na poliach a lúkach                            11 hodín

5.                  Praktické aktivity                                         4 hodiny

6.                  Vysokohorské spoločenstvo                          2 hodiny

7.                  Regionálne významné chránené organizmy    4 hodiny

8.                  Tvorba projektov                                         7 hodín

 

Tematický celok, ciele, obsah (obsahový štandard), výstup (výstupový štandard):

 

1. Príroda a život

Ciele:    Chápať význam pojmov príroda, živé a neživé prírodniny. Poznať základné prejavy života organizmov. Osvojiť si základné postupy pozorovania prírodnín, prácu s lupou a mikroskopom.

Obsah:    Príroda, prírodniny, základné prejavy života. Metódy a prostriedky skúmania v biológii.

Výstup:    Žiak vie rozlíšiť živé a neživé prírodniny, vie ich pozorovať a pozná základné prejavy živých organizmov.

Prierezové témy:    ENV, OŽZ

 

2. Život v lese

Ciele:  Chápať lesný ekosystém ako životný priestor organizmov. Poznať typických predstaviteľov lesných húb, baktérií, rastlín a živočíchov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov. Poznať význam lesných organizmov pre život v lese.

Obsah:    Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas roka. Vzájomné vzťahy a potravové väzby lesných organizmov. Význam lesov a ich ochrana. Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. Kry. Mikroskopické a nekvitnúce rastliny v lese. Kvitnúce byliny, huby a lišajníky v lese. Poznávanie jedlých a jedovatých húb, spolužitie stromov a húb. Pomoc pri otrave hubami. Lesné bezstavovce. Lesné vtáky. Lesné cicavce.

Výstup:   Žiak chápe les ako prepojený a dynamický celok, chápe význam lesov a ich ochrany. Podľa základných znakov pozná organizmy, ktoré v ňom žijú a vie ich zaradiť.

Prierezové témy:    ENV, OŽZ, OSR

 

3. Život vo vode a na brehu

Ciele:   Chápať vodný ekosystém ako životný priestor organizmov. Poznať typických predstaviteľov vodných a brehových organizmov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov. Poznať význam vodných a brehových organizmov pre život vo vode a okolí.

Obsah:   Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a čistoty vody pre život vodných organizmov. Rastliny žijúce vo vode. Význam planktónu a vodných rias. Brehové rastlinstvo. Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na brehu. Ryby žijúce vo vode. Živočíchy žijúce na brehu. Vtáky žijúce pri vode.

Výstup:    Žiak pozná rastliny, živočíchy a mikroskopické organizmy žijúce vo vode a v jej okolí a chápe ich význam pre život vo vodnom ekosystéme. Vie, aké sú vlastnosti vody potrebné pre život organizmov. Pozná dôsledky znečistenia vody pre život organizmov.

Prierezové témy:    ENV, OŽZ, RV, DV

 

4. Život na poliach a lúkach

Ciele:     Chápať poľný a trávnatý ekosystém ako životný priestor organizmov. Poznať typických predstaviteľov poľných a lúčnych organizmov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov. Poznať význam poľných a lúčnych organizmov pre život na poliach a lúkach a pre výživu človeka.

Obsah:   Polia, lúky, pastviny. Životný priestor organizmov, druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. Rastliny a huby na lúkach. Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny. Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach. Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a poliach. Vtáky žijúce na lúkach a poliach. Cicavce žijúce na lúkach a poliach.

Výstup:   Žiak pozná poľný a trávnatý ekosystém, vie rozlíšiť pole a lúku, pozná organizmy žijúce na poliach a lúkach, ich funkcie v ekosystéme, vplyv ľudskej činnosti a význam organizmov pre človeka.

Prierezové témy:    ENV, OŽZ, OSR, FG

 

5. Praktické aktivity

Námety praktických aktivít:

Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom.

Pozorovanie listov vybraných rastlinných objektov.

Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb.

Pozorovanie stoniek bylín a drevín.

Poznávanie bylín (podľa herbárov a atlasov).

Poznávanie vonkajších znakov rýb.

Prierezové témy:    ENV, OŽZ

 

6. Vysokohorské spoločenstvo

Ciele:     Poznať typických predstaviteľov vysokohorských organizmov podľa vonkajších znakov a ich životných prejavov.

Obsah:   Rastliny žijúce vo vysokohorskom prostredí. Živočíchy žijúce vo vysokohorskom prostredí.

Výstup:  Žiak pozná najznámejšie rastliny a živočíchy žijúce vo vysokohorskom prostredí.

Prierezové témy:    ENV, OŽZ

7. Regionálne významné chránené organizmy

Ciele:     Poznať najvýznamnejšie chránené rastliny a živočíchy nášho regiónu a poznať ich význam v ekosystéme, v ktorom žijú.

Obsah:   Regionálne významné chránené rastliny. Regionálne významné chránené živočíchy.

Výstup:  Žiak pozná významné chránené rastliny a živočíchy žijúce v našom regióne a chápe význam ich ochrany.

Prierezové témy:    RV, ENV, OŽZ

 

8. Tvorba projektov

Námety na tvorbu projektov:

Les v okolí obce (mesta, školy, bydliska).

Dreviny v našej obci (meste, parku, okolí školy).

Obojživelníky v okolí môjho bydliska.

Liečivé rastliny v mojom okolí.

Prierezové témy:    TPP, OSR, MDV, ENV, RV

 

Prierezové témy – použité skratky:          ENV – Environmentálna výchova

                                                               OŽZ – Ochrana života a zdravia

                                                               RV – Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

                                                               TPP – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

                                                               OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj

                                                               MDV – Mediálna výchova

                                                               DV – Dopravná výchova

                                                               FG – Finančná gramotnosť

 

Prepojenie s inými predmetmi: geografia, chémia, občianska výchova, informatika ...

 

Metódy a formy práce pri vyučovaní:

Motivačné metódy:   rozprávanie, rozhovor, demonštrácia, problém

Expozičné metódy:   rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, pozorovanie, beseda, demonštrácia (obrazov, modelov, prírodnín)

Problémové metódy:   riešenie problémov a projektov

Práca s knihou, textom, informačnou a komunikačnou technikou:   čítanie s porozumením, spracovanie textu, vyhľadávanie

Aktivizujúce metódy:   diskusia, situačná metóda, didaktické hry

Fixačné metódy:   opakovanie, precvičovanie

 

Organizačné formy: Základná forma je vyučovacia hodina, praktické aktivity. Môžu byť aj terénne pozorovania, exkurzia, beseda.

 

Učebné zdroje: Učebnica, pracovný zošit, mikroskopické preparáty, encyklopédie, prírodopisné filmy, internet...

 

Hodnotenie predmetu: Kontrola žiakov sa uskutočňuje verbálnou a písomnou formou, formou praktických aktivít, samostatnej práce a prezentácie projektov. Ich práca je hodnotená známkami. Známka z praktických aktivít je jedna za každý polrok.

 

 

M A T E M E T I K A

Charakteristika predmetu:

Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:

„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky)."

„Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť."

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.

Učebné osnovy predmetu matematika pre 2.stupeň ZŠ sú rozdelené na dve časti. V prvej časti sú vypracované osnovy pre 5. ročník v zmysle štátneho vzdelávacieho programu, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2008/09. Druhá časť sa týka učebných osnov ročníkov 6.–9., ktoré sa v školskom roku 2008/09 budú vyučovať v zmysle učebných osnov schválených MŠ SR zo dňa 3. 4. 1997.

 

Ročná časová dotácia pre predmet: 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Prehľad tematických celkov s časovou dotáciou:

1.  Opakovanie učiva zo štvrtého ročníka:                                        5 hodín

2.  Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión :               25 hodín

3.  Počtové výkony s prirodzenými číslami:                                     55 hodín

4.  Geometria a meranie:                                                                   25 hodín

5.  Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie:                                                                                                            15 hodín

6.   Záverečné opakovanie:                                                               25 hodín

7. Ďalšie hodiny: 4 písomné štvrťročné práce, oprava, opakovanie jednotlivých
tematických celkov:                                                                   15 hodín

Časové rozvrhnutie učiva je orientačné a bude sa počas školského roka upravovať podľa POP MŠ SR pre školský rok 2008/2009

Rozvíjajúce ciele, obsah (obsahový štandard), výstup (výkonový štandard) tematických celkov, uplatnenie prierezových tém a prepojenie s inými predmetmi

 

1.   Opakovanie učiva zo štvrtého ročníka

Rozvíjajúce ciele - utvrdenie učiva

Obsah - prirodzené čísla a operácie s nimi

Výstupný štandard - prehĺbenie numerácie, pohotové riešenie príkladov

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj

 

2. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión

Rozvíjajúce ciele - ďalšie rozvíjanie nazerania žiakov na vzťah reality a matematiky prostredníctvom lepšej orientácie žiakov medzi veľkými číslami. Dotvorenie správnej interpretácie zaokrúhleného čísla.

Obsah - vytvorenie predstavy o veľkých číslach. Počítanie po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách. Čítanie a písanie prirodzených čísel. Rád číslice v zápise prirodzeného čísla, porovnanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na číselnej osi.

Výstupný štandard - čítanie, písanie, znázorňovanie, zaokrúhľovanie, porovnávanie prirodzených čísel, rozkladanie na jednotky rôzneho rádu a opačne, skladanie z jednotiek rôzneho rádu dané číslo, riešenie slovných úloh na porovnávanie dvoch čísel.

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova

 

 

3. Počtové výkony s prirodzenými číslami

Rozvíjajúce ciele - bližšie zoznámenie sa s princípom práce kalkulačiek a hlbšie nad poradím počtových výkonov v kontexte so skúmaním ich vlastností, komutatívnosť, asociatívnosť, distributívnosť) a pri ich využívaní pre racionálnejší postup počítania. Rozvíjanie schopnosti žiakov odhadnúť výsledok počtového výkonu, ako metódy skúšky približnej presnosti výpočtu

Obsah - násobenie a delenie spamäti mimo obor násobilky v obore do 100. Delenie so zvyškom v obore do 100. Násobenie a delenie písomne jednociferným číslom a v jednoduchých prípadoch aj spamäti. Násobenie a delenie pomocou kalkulačky aj dvojciferným číslom. Kontrola správnosti výpočtu. Riešenie jednoduchých slovných úloh na násobenie a delenie. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke (písomne hlavne kvôli pochopeniu princípu). Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie. Rovnice a nerovnice (zatiaľ bez premennej - len ako hľadanie „chýbajúcich" čísel v príkladoch). Kontextové úlohy, metóda pokus - omyl (aj pri rovniciach).

Výstupný štandard - používanie prirodzených čísel pri opise reálnej situácie, ovládať písomne aj spamäti základné počtové výkony, tvorenie a riešenie úlohy, kde aplikuje osvojené poznatky o prirodzených číslach, vedieť pohotovo počítať na kalkulačke

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova

 

 

 

 

4. Geometria a meranie

Rozvíjajúce ciele - získanie skúseností s rovinnými a priestorovými útvarmi,         pociťovanie celého útvaru a jeho častí. Rozvíjanie schopnosti stanovenia polohy. Dbať na presnosť pri meraniach, úhľadnosť pri rysovaniach a na rozvíjanie jemnej motoriky rúk.

Obsah - trojuholník, štvoruholník, kruh, kružnica. Vytváranie rovinných útvarov rysovaním kolmíc a rovnobežiek. Meranie dĺžky úsečky, obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika. Stavba telies zo stavebnicových kociek na základe stanovených podmienok. Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických tvarov vo štvorcovej sieti

Výstupný štandard - Vytváranie rovinných a priestorových útvarov zodpovedajúcim udaným podmienkam. Spoznanie geometrickej vlastnosti a na základe toho výber útvaru tejto vlastnosti, odmeranie dĺžky úsečky s presnosťou na milimeter, poznanie a vzdialenosti na metre, narysovanie úsečky danej dĺžky. Premena jednotiek dĺžky. Rysovanie trojuholníka, štvoruholníka, označenie vrcholov a strán, kružnice, určenie jej polomeru a priemeru. Rysovanie štvorca a obdĺžnika vo štvorcovej sieti, ich zväčšovanie a zmenšovanie. Vykonanie v praxi potrebné najdôležitejšie merania a výpočty rovinných útvarov.

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia( používanie rysovacích pomôcok), dopravná výchova

 

 

5. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

Rozvíjajúce ciele - rozvíjanie pozorovacej a analytickej schopnosti, štatistického a pravdepodobnostného nazerania žiakov.

Obsah - zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov. Voľba stratégie a zisťovanie počtu. Pravdepodobnostné hry, pokusy, pozorovania. Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch.

Výstupný štandard - rozoznanie istej a nemožnej udalosti na konkrétnych príkladoch. Analyzovanie, klasifikácia, znázorňovanie údajov.

Prierezové témy: mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Prepojenie s inými predmetmi:

Geografia, informatika, dejepis, technika ...

Metódy a formy práce pri vyučovaní predmetu:

Problémové vyučovanie, skupinová a individuálna práca, motivačný rozhovor, výzva, demonštrácia, manipulácia s predmetmi, inštruktáž, heuristický rozhovor, pozorovanie, práca s knihou, opakovanie, precvičovanie ústne a písomné, domáce úlohy.

 

 

Učebné zdroje:

Učebnice v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov odporúčané v ponuke na školský rok 2008/09, rysovacie potreby, milimetrový a štvorčekový papier, stavebnice, kalkulačka, obrazy rovinných útvarov, IKT.

 

 

 

Hodnotenie predmetu:

Žiak bude hodnotený a klasifikovaný v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v základných škôl  s platnosťou od 1.9. 1994. Budú využívané štvrťročné práce, priebežné a didaktické testy ako aj slovné hodnotenie žiakov.

Všetky formy hodnotenia budú akceptovať individualitu žiakov.

 

 

Poznámky:

V dôsledku preťaženosti žiakov na 1. stupni a po znížení počtu vyučovacích hodín matematiky na 1. stupni o 5 hodín za štyri roky, väčšina učiva zo 4. ročníka sa dostáva do 5. ročníka. Aj keď sú to žiaci o rok starší ako žiaci 4. ročníka, je potrebné naďalej pri vytváraní pojmu čísla, počtových výkonov, preberaní geometrického učiva ako aj ostatného učiva postupovať trpezlivo, s využitím induktívnej metódy, používať veľa názoru a dostatok cvičení pri utvrdzovaní a aplikácii učiva.

Na druhej strane si treba uvedomiť, že do 5. ročníka ešte ďalšie 3 roky budú prichádzať žiaci s takou istou prípravou, čo znamená, že prakticky celé učivo novokoncipovaného 5. ročníka budú mať preberané. Aby pre žiakov vyučovanie v tomto ročníku nebolo nudné a neprinášajúce okrem utvrdenia učiva z 1. stupňa nič nového, bude potrebné učivo rozšíriť a prehĺbiť, ale pozor, nie o také učivo, ktoré bude predmetom preberania vo vyšších ročníkoch. Preto bude potrebné pre tento ročník vydať dočasné doplnkové učebné texty, ktoré budú platiť 4 roky. Obsah týchto učebných textov by sa viazal k jednotlivým tematickým celkom nových učebných osnov 5. ročníka, ale by ich prehlboval a čiastočne aj rozširoval. Najvhodnejšia podoba týchto doplnkových učebných textov by mohla byť zbierka vhodných úloh. Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania matematiky je nevyhnutné používať aktivizujúce vyučovacie metódy a to predovšetkým samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem samostatnej práce zacielenej na získanie počtových návykov a ďalších zručností je nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou. Pre učiteľa znamená, že individuálnym prístupom objavuje a usmerňuje rozvoj schopností jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy.

Iniciatíva jednotlivých žiakov pri riešení úloh a spoluzodpovednosť za pracovné výsledky majú hlboký výchovný význam. Hodiny matematiky musia byť naplnené živým pracovným ruchom. Objaviteľský prístup pri získavaní nových poznatkov a radosť zo samostatne vyriešenej úlohy posilňujú pozitívny vzťah žiaka k predmetu. Použitie aktivizujúcich metód práce sa musí zabezpečovať využívaním vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky. Ide predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.

Pri vyučovaní treba dbať na priebežné opakovanie a precvičovanie učiva, riešenie primeraných úloh so stále rastúcou náročnosťou vo vzťahu k individuálnemu rozvoju žiakov. Účinnou formou na rýchle zopakovanie a upevnenie učiva sú krátke písomné práce, ktoré sa zaraďujú spravidla na začiatok vyučovacej hodiny. Dôležitá je rýchla kontrola výsledkov práce žiakov, napríklad spätným projektorom, a rozbor chýb žiakov tak, aby si každý žiak uvedomil, aké vedomosti si musí individuálne doplniť. Na tuto prácu so žiakmi učiteľ využíva zbierky úloh.

V učebniciach a zbierkach úloh sú k daným tematickým celkom zaradené aj zložitejšie úlohy výrazne označené, ktoré umožňujú učiteľovi diferencovane pristupovať k žiakom a individuálne pracovať so žiakmi s hlbším záujmom o matematiku. Títo žiaci môžu navštevovať aj nepovinný predmet cvičenia z matematiky, prípadne môžu byť zaradení do špeciálnych tried s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. K rozvoju žiakov s hlbším záujmom o matematiku prispievajú aj matematické súťaže, napríklad matematická olympiáda, Pytagoriáda a podobne.

Neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu vyučujúceho k žiakom je starostlivosť o zaostávajúcich žiakov. Zložitosť matematiky pre týchto žiakov spočíva v tom, že neosvojenie jedného pojmu nedáva predpoklad na zvládnutie ďalšieho učiva. Preto je u týchto žiakov nevyhnutné individuálnou starostlivosťou doplniť osvojenie si všetkých základných pojmov a vedomostí. Na zvládnutie numerických zručností u týchto žiakov výrazne pomáhajú kalkulačky.

 

 

 

 I N F O R M A T I K A

 

Charakteristika predmetu

 

            Informačná a znalostná spoločnosť vyžadujú schopnosť získavať a spracovávať informácie  modernými technológiami. Táto schopnosť súvisí s logickým, algoritmickým myslením, zručnosťou pri využívaní IKT a zároveň schopnosťou využívať  tieto vedomosti a zručnosti v reálnom živote. Poslaním vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky a vychovávať ich k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetovCiele

 

Naučiť sa využívať efektívne počítač a multimédiá pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života.

Učebné osnovy sú zostavené modulárne tak, že po absolvovaní všetkých modulov by mal žiak vedieť:

 • správne chápať a používať informatické pojmy
 • zbierať, uchovávať, spracovávať a prezentovať údaje – manipulovať s údajmi
 • osvojiť si schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie
 • nadobudnúť schopnosti potrebné zrealizovať jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov
 • rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť a vytrvalosť, neuspokojiť sa s projektom, pokiaľ nespĺňa všetky požiadavky
 • reagovať na požiadavky školy, prezentovať ju na verejnosti, dodávať príspevky na internetovú stránku školy
 • pracovať v tíme, rešpektovať názory spolužiakov, prezentovať výsledky svojej práce a objektívne hodnotiť prácu iných
 • rešpektovať autorstvo informatických produktov

Obsah predmetu

 

Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických okruhov:

 

      Informácie okolo nás - typy informácií: grafická, textová, zvuková ...

      Komunikácia prostredníctvom IKT – Internet, elektronická pošta ...

      Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie – zápis postupov riešení, programovanie ...

      Princípy fungovania IKT – vstupné a výstupné zariadenia, aplikácie softvéru, princíp fungovania internetu ...

      Informačná spoločnosť – aplikácie v praxi, bezpečnosť, legálny a nelegálny softvér ...

 

Prepojenie s inými predmetmi

 

Výhodou tohto predmetu je neohraničená spolupráca so všetkými vyučovacími predmetmi. Programové vybavenie počítačov umožňuje využitie v časti výkladovej – výukové programy i v časti preverovania vedomosti – testy s okamžitým vyhodnotením výsledkov. Po absolvovaní základných modulov: Word, Excel, Powetr Point dokážu žiaci vytvoriť prezentáciu na akúkoľvek tému a táto môže slúžiť ako pomôcka pre iných žiakov.Najširšie prepojenie a najviac prierezových tém nájdeme v predmetoch:: geografia, biológia, fyzika, chémia, občianska výchova, cudzie jazyky, slovenský jazyk, výtvarná a hudobná výchova...Vo všetkých predmetoch sa  odporúča  využiť IKT ako doplnkový nástroj v súlade s psycho-hygienickými zásadami, morálnymi a etickými hodnotami

 

 

Požiadavky na výstup

 

 • Oboznámiť sa s ukážkami využitia IKT v bežnom živote a v znalostnej spoločnosti
 • Oboznámiť sa s technickým a programovým vybavením počítača, prídavnými zariadeniami, ktoré sa najčastejšie využívajú v bežnom živote
 • Zvládnuť základnú obsluhu počítača, ovládanie klávesnice, práca s myšou, používanie výučbových programov na CD
 • Získať zručnosti kreslenia v grafickom prostredí, pracovať s viacerými grafickými editormi, so zložkami a súbormi
 • Dodržiavať zásady písania textu, formátovať, kombinovať text s obrázkom
 • Chápať, ako IKT slúži na sprostredkovanie informácií medzi ľuďmi, vedieľ využívať IKT na vlastné učenie, rešpektovať autorské práva
 • Vedieť o nebezpečenstvách hroziacich na Internete, vedieť ako sa šíria vírusy, spamy a hoaxy a ako sa odstraňujú
 • Rozvíjať algoritmické myslenie

 

 

Metódy a formy práce

 

Priebežná demonštrácia pracovných postupov pomocou dataprojektora

Výklad učiteľa

Rozhovor

Samostatná práca žiakov s učebnicou

Práca na projekte v skupine

Práca s internetovým portálom

 

 

Učebné zdroje

 

Tvorivá informatika – súbor zošitov pre informatiku na základnej škole:
Informatika okolo nás, I. Kalaš, M. Winczer
1. zošit o obrázkoch, Ľ. Salanci
1. zošit o práci s textom, A.Blaho, Ľ.Salanci
1. zošit s internetom, M.Varga, A.Hrušecká
1. zošit z programovania, A.Blaho, I.Kalaš

Dataprojektor

Prístup na internetový portál

 

 

Hodnotenie predmetu

 

Klasifikácia  podľa čl. 17 Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl

Predmet informatika bude hodnotený známkou

 

Učebné osnovy predmetu Informatika 5. – 9. ročník

 

Obsah predmetu Informatika je rozdelený do piatich tematických okruhov. Tieto sú súčasťou výuky v každom ročníku (5. – 9.).  V jednotlivých okruhoch postupujeme od najjednoduchších informácií v 5. ročníku, až po zložitejšie v 9. ročníku


Tematické okruhy

 1. Informácie okolo nás - typy informácií: grafická, textová, zvuková ...
 2. Komunikácia prostredníctvom IKT – Internet, elektronická pošta ...
 3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie – zápis postupov riešení, programovanie ...
 4. Princípy fungovania IKT – vstupné a výstupné zariadenia, aplikácie softvéru, princíp fungovania internetu ...
 5. Informačná spoločnosť – aplikácie v praxi, bezpečnosť, legálny a nelegálny softvér ...

 

Rozpracovanie tém:

1.                  Informácie okolo nás

 

Obsah:

pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických informácií

 

Ciele:

×          žiaci majú získať zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií

×          porozumieť nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií

×          pochopiť využitie IKT v iných predmetoch

×          pomocou IKT dokázať realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.

×           

Základné pojmy:

×          typy informácií, reprezentácia, bit, bajt

×          formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte

×          grafická informácia, fotografia, animácia

×          informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy

×          úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa

×          prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe

×          encyklopédia, odkazy

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:

×          vytvorenie plagátu, vizitky, pozvánky

×          úprava fotografií, koláž, texty v obrázkoch

×          hľadanie slova, pojmu v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii, hľadanie titulu v elektronickej knižnici

×          edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk

 

Požadované výstupy:

×          žiak dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku.

×          vie upraviť fotografiu, koláž, texty v obrázkoch.

×          dokáže hľadať slovo, pojem v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii.

 

2.                  Komunikácia prostredníctvom IKT

 

Obsah:

×          využitie nástrojov internetu na komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií

 

Ciele:

×          žiaci by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,

×          mali by pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,

×          mali by získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvomIKT (rozhovory, okamžité správy),

Základné pojmy:

×          elektronická pošta, adresár príjemcov, príloha správy

×          webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače

×          rozhovor (chat), okamžitá správa (ICQ)

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:

×          formátovanie emailovej správy

×          školský web, weby inštitúcií, edukačný portál, vyhľadávanie pomocou google

×          rozhovor (chat) so spolužiakmi v triede, okamžité správy so spolužiakmi a učiteľom

×          prechádzanie a hľadanie v internetovom obchode (knihy, filmy, hudba, elektronika,hračky).

 

Požadované výstupy:

×          žiak dokáže poslať emailovú správu s prílohou, pozná správnu formu správy

×          vie využívať niektorý z nástrojov na komunikáciu, pozná netiketu.

 

3.                  Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

 

Obsah:

×          žiaci sa zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, program, programovanie.

×           

Ciele:

×          žiaci by mali získať základy algoritmického myslenia

×          mali by nadobudnúť schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT

 

Základné pojmy:

×          IKT, algoritmus

×          programovanie, program

×          postup riešenia, etapy riešenia problémov

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:

×          v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých činností, zoskupovanie častí riešenia do procedúr

×          porovnanie času trvania rôznych riešení problému

 

Požadované výstupy:

×          demonštruje v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých činností, zapamätávanie výpočtov do premenných, zoskupovanie častí riešenia do procedúr

×          dokáže porovnať čas trvania rôznych riešení problému

 

4.                  Princípy fungovania IKT

 

Obsah:

×          popis a pochopenie mechanizmov informačných a komunikačných technológií

 

Ciele:

×          žiaci by sa mali zoznámiť s jednoduchým hardvérom

×          s rôznymi oblasťami určenia softvéru

×          s úlohami operačných systémov

×          s lokálnou sieťou a internetom

 

Základné pojmy:

×          vstupno/výstupné zariadenia, skener

×          oblasti aplikácií softvéru

×          operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh

×          priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč, archív

×          lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede

×          princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp

×          formáty súborov

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:

×          práca so skenerom, jednoduché princípy fungovania skenera

×          naštartovanie operačného systému, prihlásenie a odhlásenie používateľa

×          spúšťanie naraz viac aplikácií, sledovanie behu aplikácií v správcovi úloh

×          ukladanie informácií na rôzne média, porovnanie kapacít a rýchlosti ukladania

×          vytváranie archívov, výber z archívu, rozbaľovanie archívu

×          práca so súbormi v lokálnej sieti triedy

×          logické princípy fungovania internetu, zisťovanie IP čísla počítača

 

Požadované výstupy:

×          dokáže spúšťať naraz viac aplikácií

×          pozná ukladanie informácií na rôzne média, vie porovnať kapacitu

×          dokáže vytvoriť kompresiu, dekompresiu údajov.

×          dokáže vykonať zálohovanie údajov.

×          dokáže pracovať v lokálnej sieti.

×          pozná logické princípy fungovania internetu

 

5.                  Informačná spoločnosť

 

Obsah:

×          Informačné technológie v znalostnej spoločnosti. Riziká technológií, vírusy, antivírusové programy. Zásady bezpečnosti. Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah. Licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware. Legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu.

 

Ciele:

×          žiaci by sa mali oboznámiť s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti

×          pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám

×          viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú.

 

Základné pojmy:

×          informačné technológie vo vedomostnej spoločnosti

×          riziká technológií, vírusy, antivírusové programy, hackeri

×          zásady bezpečnosti

×          platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah

×          licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware

×          legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:

×          ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti, ukážky jednoduchých aplikácií

×          ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú

×          kto, prečo a ako pácha počítačovú kriminalitu, čo môže spôsobiť

×          rozdiel v používaní a šírení rôznych programov z pohľadu legálnosti

×          diskusia na tému používania obrázkov, textov a hudby stiahnutých z internetu, autorské práva

 

Požadované výstupy:

×          Žiak pozná využitie informačných a komunikačných technológií v znalostnej spoločnosti

×          chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú, pozná spôsoby bezpečnosti na internete a ochrany počítača.

×          pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady.

×          dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných informácií

 

Začlenenie prierezových tém

 

            Osobnostný a sociálny rozvoj:

Deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, rozvíjať schopnosť spolupráce a komunikácie, zapájať sa do rôznych súťaží – napr. iBobor, Modrá škola...

            Enviromentálna výchova:

Realizácia rôznych projektov s enviromentálnym zameraním , vyjadrovať vlastné názory na rôzne globálne problémy

Mediálna výchova:

Mediálna realita a jej účinky na osobnosť človeka, vplyv televízie ( filmy, reality show, spravodajstvo, reklama...), rozhlasu, novín, časopisov, internetu. Práca s informáciami, budovanie informatickej kultúry

Regionálna výchova a ľudová kultúra:

Pri tvorbe prezentácií sa zameriavať na vyhľadávanie a spracovanie tém z nášho regiónu. Tieto prezentácie by mali náš región priblížiť žiakom z družobných škôl.  Rozvoj komunikačných zručnosti, upevňovať a budovať medziľudské vzťahy

Ochrana života a zdravia:

Upozorňovať žiakov na nebezpečensto hroziace pri dlhodobom, nesprávnom používaní počítača -  správne sedenie( ochrana chrbtice), správne držanie rúk na klávesnici pri písaní ( choroba zapästia), správna vzdialenosť od monitora a správne osvetlenie ( ochrana zraku). Upozorňovať sústavne žiakov na hrozby číhajúce na nich pri nerozvážnom používaní sociálnych sieti. Rozumne zaobchádzať s osobnými údajmi seba a rodiny.

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti:

Využívať IKT pri získavaní a spracúvaní informácií a pri prezentácii vlastnej práce. Vedieť sa  prezentovať verbálne aj písomne.

Finančná gramotnosť:

Práca s financiami sa stáva dôležitou súčasťou života už u detí. Jej rozvoj podporíme napr.  zapojením sa do súťaže Moja familia, alebo iných strategických súťaží. Žiaci by mali vedieť pracovať s aktuálnymi kurzovými lístkami, vedieť si prepočítať cenu výrobku v krajinách s inou menou. Vedieť nakupovať v internetovom obchode . Vedieť si nájsť na internete porovnanie cien rovnakého výrobku v rôznych obchodoch, vyhľadať  najlacnejší výrobok, najkvalitnejší výrobok.

 

 

 

 

 

D E J E P I S

                 

Charakteristika predmetu

Dejepis je samostatným predmetom  a patrí do vzdelávacej oblasti spoločenskovedných predmetov. Je prostriedkom procesu humanizácie žiakov. Žiaci sa oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti z hľadiska aspektu konajúcich osôb či skupín ľudí a pohľadom na formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Dejepis kultivuje a uchováva kontinuitu historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej či svetovej perspektívy. Ide o postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov, procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do prítomnosti. Hlavný dôraz sa kladie na dejiny 19. a 20. storočia. Vyučovanie vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, rozvíjaniu vlastenectva. Zdôrazňuje úctu aj k iným národom a k etnikám, rešpektuje kultúrne a iné odlišnosti ľudí, skupín a spoločenstiev. Zdôrazňuje demokratické hodnoty európskej civilizácie.

 

Ciele predmetu

Základným cieľom výučby dejepisu je tvorba spôsobilosti, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách. Žiaci si vytvoria vlastný názor na historické udalosti. K tomu je dôležité používať školské historické pramene ako integrálnu súčasť didaktického systému výuky dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. Ide o prekonanie odovzdávania poznatkov v hotovej podobe vysvetľujúcimi metódami a frontálnou výukou. Naopak  aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na hľadanie, objavovanie, vytváranie poznatkov vlastnou činnosťou a skúsenosťou v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.

 

Témy, obsah, medzipredmetové vzťahy

 

Tematický celok: Od blízkeho k vzdialenému

Téma: Prečo sa učíme dejepis

-                      žiaci sa naučia pochopiť základné pojmy – minulosť – prítomnosť – budúcnosť, dejiny a dejepis, historické pátranie a využívanie školských historických prameňov, historické medzníky a periodizáciu dejín

Téma: Priestor a čas

-                      naučiť rozlišovať miestny, regionálny, národný a globálny historický priestor

-                      zaraďovať udalosti, javy, procesy, osobnosti priestorovo

-                      rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy, človeka, spoločnosti

-                      zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky a synchrónne

-                      rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja

-                      využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti

Téma: Pamiatky v priestore a čase

Žiaci sa budú zaoberať vlastnými fotografickými, obrazovými materiálmi. Naučia sa zaradiť svoje rodinné udalosti do historického kontextu cez letopočty, časové priamky. Naučia sa rozlišovať druhy historických prameňov a správne ich zaraďovať. Budú pracovať s vlastnými materiálmi s prostredia rodiny a príbuzných.

Pochopia význam archívov a múzeí. Špeciálne sa zoznámia s dejinami našej školy, poprípade aj so skúsenosťami rodičov a starých rodičov so školou. Budú objavovať staré učebnice a zošity.

Prierezové témy: RV, MKV, ENV, OSR, MDV, TPP

 

Tematický celok: Človek v premenách priestoru a času

Téma: Priestor na mape

Žiaci sa naučia aké druhy máp poznáme, aké je špecifikum historickej mapy a glóbusu.

Téma: Človek v pohybe; Ako si človek zmenšoval svet

Žiaci sa naučia prečo sa ľudia sťahovali a sťahujú z miesta na miesto. Aké sú príčiny a predpoklady. Čo je kolonizácia  a kolonializmus, vysťahovalectvo, úloha dopravy, druhy dopravných prostriedkov v minulosti a v prítomnosti. Vplyv na životné prostredie.

Téma: Spôsoby obživy človeka

-                      od najstarších (zberač, lovec, pastier) po novšie (roľník, remeselník, obchodník)

Príslovie : „ Remeslo má zlaté dno“

Téma: Človek vládca prírody?

Žiaci sa naučia vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a umelou energiou, ako sa využíva príroda v prospech človeka, prečo je treba hľadať nové  zdroje energie, aké vynálezy slúžia na využívanie energie, spolupráca s občianskou výchovou a geografiou, zneužívanie prírody človekom

Téma: Práca detí v minulosti a prítomnosti

Žiaci sa naučia ako pracovali deti v minulosti a dnes, aké sú najčastejšie  druhy detskej práce, v čom je problém; ako sa detská práca zneužíva dospelými

Prierezové témy: RV, MKV, DV, ENV, FG, OSR, TPP, MDV

 

Tematický celok: Človek a komunikácia

Téma: Pamäť ľudstva

Všetko čo súvisí so zaznamenávaním informácii od jazyka, písma, rukopisov, kníh, novín, rozhlasu, televízie, internetu, náboženstva, legiend, mýtov po regionálne povesti. Vojny ničia časť historickej pamäti, mier ju naopak rozvíja a upevňuje. Využívanie medzipredmetových  vzťahov z geografie, občianskej výchovy a slovenského jazyka.

Téma: Kolobeh sviatočných dní

Narodeniny a meniny v živote človeka, zvyky a tradície štátne a iné sviatky, významné dni; Vianoce a Veľká noc, ľudový folklór a zvyky

Téma: Prírodné a historické pamätihodnosti môjho rodiska

-                      dejiny, rieky, jazerá, parky, chránené územia, významné stavby

Prierezové témy: MDV, MKV, OSR, OŽZ, RV, DV, TPP

 

Prierezové témy – použité skratky:    ENV – Environmentálna výchova

                                                               OŽZ – Ochrana života a zdravia

                                                               TPP – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

                                                               OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj

                                                               MDV – Mediálna výchova

                                                               MKV – Multikultúrna výchova

                                                               RV – Regionálna výchova

                                                               DV – Dopravná výchova

                                                               FG – Finančná gramotnosť

 

Požiadavky na výstup

 

Žiaci získajú základné informácie:

-                      naučia sa ich vyhľadávať z rôznych zdrojov a textov verbálnych, obrazových, grafických  

            a kombinovaných

-                      z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníkov, atlasov, novín, časopisov, webov

-                      z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie

Žiaci využívajú tieto informácie a vyhodnotia ich:

-                      pri výbere

-                      v organizovaní

-                      zaraďovaní

-                      kritickom zhodnotení zdrojov

Žiaci ich budú štrukturovať a využívať:

-                      rozpoznajú podstatné od nepodstatného

-                      integrujú ich do chronologického a historického rámca

-                      vyhodnotia si svoj postup a jeho správnosť

-                      budú vytvárať vlastné práce

 

Tento komplex predmetových spôsobilostí sa spresňuje a konkretizuje v učebných požiadavkách jednotlivých tematických celkov učebného obsahu v podobe výkonového štandardu.

 

       Metódy a formy práce a stratégia vyučovania

Vyučovanie vychádza zo snahy umožniť žiakom získať schopnosti, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu minulosti. Tieto umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na historické javy a procesy a neprístupnosť k histórii ako k uzavretej minulosti. V procese rozvíjania predmetových cieľov žiakov je najvýznamnejším faktorom učiteľ. Jeho poslaním je prekonať odovzdávanie poznatkov vysvetľujúcimi metódami. Na hodine aplikuje postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny prístup žiakov v procese hľadania objavovania a vytvárania poznatkov z uplynulých období.

Žiakova vlastná činnosť môže byť individuálna, alebo kolektívna. Pod vedením učiteľa žiakom umožní získanie nových poznatkov, ale zároveň aj radosť z procesu poznávania. Má vytvárať možnosti pre prácu v malých skupinách a aj na diskusiu v rámci celej triedy.

Učiteľ zabezpečí historický materiál, umožní žiakom prístup k rôznym dôkazovým materiálom, alebo poradiť kde ho nájdu.

 

Učebné zdroje

Okrem učebníc významným prostriedkom na realizáciu vyučovania dejepisu sú primerané školské historické pramene, mapy, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, modely, články, karikatúry, grafy, encyklopédie, internet.

Učiteľ je radcom a usmerňovateľom. Vo vyučovaní dejepisu využívať poznatky, ktoré žiaci získavajú z predmetov vlastiveda, geografia, občianska výchova, slovenský jazyk a prierezové témy. Pri tvorbe a realizácii projektov využívať okrem individuálnej aj skupinovú prácu žiakov.

 

      Hodnotenie predmetu

Predmet dejepis sa hodnotí známkami 1 až 5. Na prvom mieste je to schopnosť práce s materiálmi, využívanie faktov, porovnávanie, zovšeobecňovanie, analýza a syntéza poznatkov. Teda to ako žiak dokáže tvorivo pracovať. Fakty si sám dokáže tvorivo spracovať. Fakty si sám dokáže zistiť a nato využiť pre svoju prácu. Vrcholom úspešnosti je tvorba vlastných prác – projektov požadovanej úrovne.

 

 

 

 G E O G R A F I A

Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne

 

Charakteristika predmetu geografia

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.
Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i.. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i..
Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine.
Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.

 

Ciele

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny.  Patria medzi ne:

·                     Rozvíjať si chuť učiť sa

·                     Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať

·                     Všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny

·                     Prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta

·                     Vedieť čítať mapu, orientovať sa podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas

·                     Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na 

            základe vedomostí

·                      Rozumieť grafom, diagramom

·                     Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať 

            /riešiť projekt, prezentovať ho/

·                     Diskutovať o návrhoch

·                     Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť

·                     Využívanie regionálnych prvkov

 

Prehľad obsahových tém s časovou dotáciou

1.                  Úvodná hodina                                                                               1 hodina

2.                  Objavovanie Zeme a vesmíru                                                          9 hodín

3.                  Povrch Zeme – objavné cesty                                                         7 hodín

4.                  Mapa a glóbus                                                                               13 hodín

5.                  Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi                          27 hodín

6.                  Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek                            8 hodín

7.                  Záver a zhodnotenie projektov                                                       1 hodina

 

 

Požiadavky na výstup

·                     orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc

·                     orientovať sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete

·                     vedieť čítať mapy všeobecnozemepisné tematické, rozumieť im

·                     interpretovať údaje, získané z grafu, diagramu

·                     vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období a uviesť dôsledky

            pohybov Zeme na prírodné procesy

·                     vysvetliť vznik časových pásiem

·                     počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou

·                     podľa konkrétnych príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie,

            skalné mesto, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady

·                     pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho

·                     diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných, kultúrnych

·                     získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru

·                     tvoriť mentálne mapy so symbolmi

 

 

Základné otázky geografie

     Kde to je ?
     Čím je to zaujímavé ?
     Ako to vzniklo ?
     Akí ľudia tam žijú ?

 

Učebné zdroje:

Učebnica  /zatiaľ učebnica zemepisu 1. časť pre 5.ročník/

Odborné časopisy: National geographic, GEO, Ľudia a Zem

DVD: mapa a zemský povrch, Zem ako vesmírne teleso

Dataprojektor

Prístup na internetový portál

 

Metódy a formy práce – stratégia vyučovania

Metódy: Výklad učiteľa

Rozhovor

Práca s učebnicou, pracovným zošitom, atlasom

Práca s internetovým portálom - vyhľadávanie a spracovávanie a prezentácia informácií

Rôzne hry s mapou

Práca s odbornou literatúrou

Formy:       základnou je vyučovacia hodina, doplňujúce môžu byť vychádzky, exkurzie, výlety, besedy

 

Prepojenie s inými predmetmi

Obsah vyučovania geografie je prepojený aj s predmetmi prírodopis, občianska výchova, matematika, fyzika, dejepis, informatika, v menšej miere aj s ostatnými predmetmi.

 

Prierezové témy

 

 

Prierezové témy

Učivo

Multikultúrna výchova

Objavné cesty – spoznávať iné kultúry, tolerancia

Rasy a náboženstvá – rasová a náboženská  znášanlivosť

Sídla na Zemi – veľkomestá, život ľudí v multikultúrnom prostredí

Mediálna výchova

Vesmír, Postavenie Zeme v Slnečnej sústave, Krajiny na Zemi, Najkrajšie

 miesta na Zemi – vyhľadávať údaje v médiách, vedieť ich spraco-

vať, vyselektovať najdôležitejšie, najdôverihodnejšie

 

Osobnostný a mediálny

rozvoj

Výlet – vedieť vypracovať návrh trasy poznávacieho výletu

Objavné cesty – prezentácia, spoločná práca a komunikácia pri tvorbe projektu, prezentácie

Enviromentálna výchova

Typy krajín na Zemidažďové pralesy- pľúca Zeme, ich likvidácia

Sídla na Zemi- Senica a okolie – chráň si svoje mesto, prispej k jeho čisto-

te

Objavovanie Zemeumelé družice a ich využitie, kyslé dažde, ozónová diera, škodlivé látky v ovzduší

Najkrajšie miesta na Zemi – ochrana prírody, národné parky

Dopravná výchova

Vychádzka – náš potok Teplica – správanie sa na verejných priestran-

stvách

Objavné cesty – spôsob cestovania v minulosti a dnes, poznať dopravné

značky, správanie sa na cestách a verejných komunikáciách

Ochrana života a zdravia

Lesy – význam pre život a zdravie

Sídla – život vo veľkomestách a problémy s tým spojené, ochrana

 

svojho životného prostredia - triedenie odpadu

Regionálna výchova

Mesto Senica - poznaj svoje mesto a jeho okolie, jeho historické a

kultúrne pamiatky

Exkurzia na hrad Branč

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie predmetu

§     klasifikácia podľa čl. 17 Metodických pokynov na  hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

            základných škôl.

§     Povinne sa budú hodnotiť ústne odpovede, písomné testy, celoročný projekt

§     Voliteľné hodnotenie: výsledky zo súťaží, práca s pracovným zošitom, práca

            v geografickom krúžku

 

Obsah a  vzdelávacie výstupy tém /obsahového štandardu/

1.                  Úvodná hodina

Téma: Úvod do geografie

Obsah: Obsah a ciele predmetu geografia

Výstup: Pochopiť význam štúdia geografie

 

2.            Objavovanie Zeme a vesmíru

Téma: Tvar Zeme. Glóbus

Obsah: Vývoj názorov na planétu Zem

Výstup:  Opísať tvar Zeme podľa glóbusu

 

Téma: Zem vo vesmíre

Obsah: Základné poznatky o vesmíre

Výstup: Určiť postavenie Zeme vo vesmíre

 

Téma: Cesty do vesmíru a na Mesiac

Obsah: Konkrétne cesty do vesmíru a na Mesiac

Výstup: Hovoriť o letoch do vesmíru a ich význame

 

Téma: Slnečná sústava

Obsah: Postavenie Zeme v Slnečnej sústave

Výstup: Vysvetliť dôsledky  vzdialenosti Slnko - Zem    pre prírodu na  planéte

              Zem.

Téma: Planéty Slnečnej sústavy

Obsah: Zem a ostatné planéty Slnečnej sústavy

Výstup: Uvedomiť si jedinečnosť postavenia Zeme v Slnečnej sústave

 

Téma: Mesiac

Obsah Príliv a odliv

Výstup: Vysvetliť dôsledky mesačnej gravitácie na Zem

 

Téma: Pohyby Zeme

Obsah: Otáčanie Zeme okolo zemskej osi, obiehanie Zeme okolo Slnka

Výstup: Predviesť s glóbusom rotáciu a obeh Zeme

Téma: Dôsledky pohybov Zeme

Obsah: Striedanie sa dňa a noci.

Výstup: Vysvetliť príčiny striedania sa dňa a noci, striedania  ročných období

 

Téma: Čas na Zemi

Obsah: Časové pásma na Zemi

Výstup: Poznať čas otočenia Zeme, uviesť dôsledky pohybov Zeme na prírodné procesy
 

3.                  Povrch Zeme – objavné cesty

Téma: Svetadiely

Obsah: Názvy svetadielov

výstup: Charakterizovať rozloženie svetadielov

Téma: Oceány a moria

Obsah: Názvy oceánov

Výstup: Pomenovať, ukázať a charakterizovať rozloženie

 

Téma: Členitosť pobrežia

Obsah: Ostrovy, polostrovy, súostrovia, prielivy, prieplavy, moria

Výstup: Vedieť opísať členitosť pobrežia

 

Téma: Pohoria, nížiny

Obsah: Celkový povrch Zeme

Výstup: Porovnať povrch Zeme v oblastiach

 

Téma: Cesty objaviteľov

Obsah: Objavné cesty -  K. Kolumbus, F. Magalhäes, J. Cook

Výstup: Pripraviť si o objavných cestách a ich význame príspevok

 

Téma: Cesty objaviteľov

Obsah: Objavné cesty – R. Amundsen, E.Hillary, B. Diaz

Výstup: Pripraviť si a prezentovať príspevok o objavných cestách a ich význame

 

Téma: Cesty objaviteľov

Obsah: Práca s mapou sveta

Výstup: Opísať a na mape ukázať trasy objavných ciest

 

4.            Objavovanie Zeme a vesmíru

Téma: Zem vo vesmíre

Obsah: Základné poznatky o vesmíre

Výstup: Určiť postavenie Zeme vo vesmíre

 

Téma: Cesty do vesmíru a na Mesiac

Obsah: Konkrétne cesty do vesmíru a na Mesiac

Výstup: Hovoriť o letoch do vesmíru a ich význame

 

Téma: Slnečná sústava

Obsah: Postavenie Zeme v Slnečnej sústave

Výstup: Vysvetliť dôsledky  vzdialenosti Slnko - Zem    pre prírodu na  planéte

              Zem.

 

Téma: Planéty Slnečnej sústavy

Obsah: Zem a ostatné planéty Slnečnej sústavy

Výstup: Uvedomiť si jedinečnosť postavenia Zeme v Slnečnej sústave

 

Téma: Mesiac

Obsah Príliv a odliv

Výstup: Vysvetliť dôsledky mesačnej gravitácie na Zem

 

Téma: Pohyby Zeme

Obsah: Otáčanie Zeme okolo zemskej osi, obiehanie Zeme okolo Slnka

Výstup: Predviesť s glóbusom rotáciu a obeh Zeme

 

Téma: Dôsledky pohybov Zeme

Obsah: Striedanie sa dňa a noci.

Výstup: Vysvetliť príčiny striedania sa dňa a noci, striedania  ročných období

 

Téma: Čas na Zemi

Obsah: Časové pásma na Zemi

Výstup: Poznať čas otočenia Zeme, uviesť dôsledky pohybov Zeme na prírodné procesy

 

 

 

5.                  Povrch Zeme – objavné cesty

Téma: Svetadiely

Obsah: Názvy svetadielov

Výstup: Charakterizovať rozloženie svetadielov

 

 

Téma: Oceány a moria

Obsah: Názvy oceánov

Výstup: Pomenovať, ukázať a charakterizovať rozloženie

 

Téma: Členitosť pobrežia

Obsah: Ostrovy, polostrovy, súostrovia, prielivy, prieplavy, moria

Výstup: Vedieť opísať členitosť pobrežia

 

Téma: Pohoria, nížiny

Obsah: Celkový povrch Zeme

Výstup: Porovnať povrch Zeme v oblastiach

 

Téma: Cesty objaviteľov

Obsah: Objavné cesty -  K. Kolumbus, F. Magalhäes, J. Cook

Výstup: Pripraviť si o objavných cestách a ich význame príspevok

 

Téma: Cesty objaviteľov

Obsah: Objavné cesty – R. Amundsen, E.Hillary, B. Diaz

Výstup: Pripraviť si a prezentovať príspevok o objavných cestách a ich význame

 

Téma: Cesty objaviteľov

Obsah: Práca s mapou sveta

Výstup: Opísať a na mape ukázať trasy objavných ciest

 

6.                  Mapa a glóbus

Téma: Glóbus

Obsah: Zemská os, póly, svetové strany

Výstup: Schematicky zakresliť zemeguľu, póly, zemskú os

 

Téma: Povrch Zeme na glóbuse

Obsah: Svetadiely, oceány

Výstup: Opísať povrch Zeme na glóbuse

 

Téma: Geografické súradnice na glóbuse

Obsah: Poludníky, rovnobežky, rovník, obratníky, polárne kružnice

Výstup: Opísať geografickú sieť na glóbuse

 

Téma: Geografické súradnice na glóbuse

Obsah: Zemské pologule

Výstup: Vedieť určiť polohu miesta na Zemi podľa pologúľ

 

Téma: Mapy

Obsah: Mapy turistické, tematické, plány, mapy na internete

Výstup: Poznať rôzne druhy máp

 

Téma: Legenda mapy

Obsah: Symboly, znaky, farby na mape

Výstup: Čítať z mapy, získať údaje z mapy a pracovať s legendou

 

Téma: Grafická mierka

Obsah: Meranie vzdialenosti

Výstup: Odmerať vzdialenosť na mape grafickou mierkou

 

Téma: Svetové strany

Obsah: Svetové strany na mape a v teréne

Výstup: Zorientovať mapu podľa svetových strán, určovať polohu podľa svetových strán

 

Téma: Geografické súradnice na mape         

Obsah: Poludníky, rovnobežky

Výstup: Zdôvodniť vytvorenie geografickej siete

 

Téma: Geografická poloha

Obsah: Geografická sieť

Výstup: Určiť polohu miesta na mape geografickými súradnicami

 

Téma: Plán

Obsah: Plán mesta Senica

Výstup: Orientovať sa na pláne mesta Senica, určiť svoju polohu

Téma: Cesta do školy

Obsah: Plán cesty do školy

Výstup: Vedieť nakresliť jednoduchý plán cesty do školy

 

Téma: Mapy na internete

Obsah: Práca s mapami na internete

Výstup: Vyhľadať a pracovať s mapami na intertnete

 

 

7.                  Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi

Téma: Stavba Zeme

Obsah: Vlastnosti Zeme, procesy

Výstup: Na modeli Zeme rozlíšiť časti Zeme

 

Téma: Pohyby zemských krýh

Obsah: Zemetrasenie a sopečná činnosť

Výstup: Vysvetliť, ako vzniká sopečná činnosť a zemetrasenie

 

Téma: Sopky

Obsah: Rozšírenie sopečnej činnosti na Zemi

Výstup: Určiť na mape najznámejšie sopečné oblasti na Zemi

 

Téma: Projekt – sopky sveta

Obsah: Práca na projekte

Výstup: Vyhľadať a prezentovať informácie o známych sopkách

 

Téma: Pohoria sveta

Obsah Himaláje, Alpy, Tatry

Výstup: Určiť na mape vybrané povrchové celky

 

Téma: Vznik pohorí

Obsah: Pôsobenie vnútorných činiteľov na vznik pohorí

Výstup: Vysvetliť vznik pohorí

 

 

Téma: Pohoria na Slovensku

Obsah: Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, Poľana

Výstup: Poznať a vedieť ukázať na mape najvyššie pohoria SR

 

Téma: Pohoria v okolí Senice

Obsah: Malé Karpaty, Biele Karpaty, Chvojnická pahorkatina

Výstup: Vedieť určiť polohu vybraných pohorí na mape, opísať ich

 

Téma: Projekt – najvyššie pohoria sveta

Obsah: Práca na projekte

Výstup: Vyhľadať, spracovať a prezentovať poznatky o veľhorách sveta

 

Téma: Vodstvo na Zemi - rieky

Obsah: Amazonka, Kongo, Níl, Volga, Dunaj

Výstup: Lokalizovať na mape známe veľrieky

 

Téma: Rieka

Obsah: prameň, ústie, delta, prítoky

Výstup: Opísať na mape toky významných riek

 

Téma: Činnosť riek

Obsah: Kaňony, vodopády

Výstup: Ukázať na mape Grand Canyon, Niagarské vodopády, Angelov  vodopád, Iguazu

 

Téma: Jazerá

Obsah: Viktorino jazero, Bajkal, Mŕtve more

Výstup: Vyhľadať na mape známe jazerá

 

Téma: Ľadovce

Obsah: Horské a pevninové ľadovce, ich činnosť

Výstup: Ukázať na mape miesta výskytu ľadovcov a opísať ich činnosť

 

Téma: Vodstvo v okolí Senice

Obsah: Potok Teplica, Kunovská priehrada

Výstup: Nájsť na mape prameň, tok a ústie Teplice, získať údaje o Teplici

 

Téma: Činnosť Teplice

Obsah: Vychádzka -meandre na Teplici

Výstup: Sledovať javy a procesy v prírode v okolí bydliska

 

Téma: Projekt – rieky a jazerá sveta

Obsah: Práca s internetom

Výstup: Získané informácie spracovať a prezentovať

 

Téma: Vietor

Obsah: Prúdenie vzduchu na Zemi, tajfún, cyklón, tornádo

Výstup: Vysvetliť, ako pôsobí vietor na zemský povrch

 

Téma: Činnosť vetra

Obsah: Púšte, skalné mestá

Výstup: Ukázať na mape najväčšie púšte v Afrike, Ázii, Austrálii, vysvetliť ich vznik

 

Téma: Projekt – púšte sveta, skalné mestá

Obsah: Sahara, Kalahari, Namib, Atacama, Gobi

Výstup: Vyhľadať a prezentovať poznatky o najväčších púšťach sveta

 

Téma: Dažďové lesy

Obsah: Dažďové lesy v povodí Amazonky, Konga, monzúnové  lesy v Ázii

Výstup: Ukázať na mape oblasti dažďových lesov

 

Téma: Rastlinstvo a živočíšstvo dažďových lesov

Obsah: Rastlinstvo a živočíšstvo v dažďových lesoch

Výstup: Vysvetliť príčiny vzniku pralesov, ich význam pre život na Zemi

 

Téma: Savana

Obsah: Africké savany

Výstup: Opísať život ľudí na savanách

 

Téma: Rastlinstvo a živočíšstvo na savanách

Obsah: Národné parky v Afrike – Serengeti, Tsavo, Kruger

Výstup: Zdôvodniť vznik národných parkov v Afrike

 

Téma: Lesy

Obsah: Lesy na severnej pologuli

Výstup: Vyhľadať na mape oblasti ihličnatých lesov, zdôvodniť ich význam

 

Téma: Projekt – krajiny na Zemi

Obsah: Dažďové lesy, savany, púšte, lesy, polárne oblasti

Výstup: Prezentovať získané poznatky o krajinách na Zemi

 

Téma: Sídla na Zemi

Obsah: Obyvatelia Zeme a ich spôsob života

Výstup: Poznať, ako žijú ľudia na Zemi

 

Téma: Veľkomestá

Obsah: Paríž, Londýn, New York, Mexico City

Výstup: Vedieť ukázať na mape najväčšie mestá sveta

 

Téma: Kultúrne a technické stavby sveta

Obsah: Tadž Mahal, Eifelova veža, Opera v Sydney, Koloseum, Čínsky múr

Výstup: Vedieť lokalizovať významné stavby sveta

 

Téma: Život ľudí na rôznych miestach sveta

Obsah: Celková charakteristika vybranej oblasti

Výstup: Pripraviť prezentáciu o danom regióne a živote ľudí v ňom

 

Téma: Región Senice

Obsah: Charakteristika regiónu Senica

Výstup: Vytvoriť podrobnú charakteristiku regiónu Senica a života ľudí v ňom

 

Téma: Kultúrne a historické pamiatky v Senici a okolí

Obsah: V Senici – kaštieľ, karner, Sokolovňa, socha L. Novomeského, v Sobotišti kaštieľ a Habánsky dvor, Hurbanov pomník v Hlbokom

Výstup: Navrhnúť trasu výletu po zaujímavých miestach regiónu Senica

 

Téma: Dokončenie projektu

Obsah: Najkrajšie miesta na Zemi

Výstup: Dokončiť a prezentovať celoročný projekt

 

8.                  Záver a hodnotenie projektov

Téma: Hodnotenie projektov

Obsah: Prezentácia projektov v kolektíve triedy

Výstup: Vedieť prezentovať získané poznatky, diskutovať o nich

 

 

 

O B Č I A N S K A    N Á U K A

 

Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne   

Charakteristika predmetu

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a  Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti.

 

Ciele učebného predmetu

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k:

 • podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
 • utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
 • realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
 • akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
 • aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
 • vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
 • rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,
 • získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
 • uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,
 • k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
 • vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
 • rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.

 

 

Obsah

Predmet vekuprimerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov.

Úvodná vyučovacia hodina     1 hodina

 

VZDELÁVACÍ BLOK: SOCIÁLNE VZŤAHY V MOJOM OKOLÍ  : 30 hodín     

1.TC Moja rodina                   13 hodín

2.TC Moja škola                     17 hodín  

2 Projekty :  1.TC Moja rodina: Životný štýl v mojej rodine  1 hodina

                           2.TC Moja škola : Galéria osobností našej školy „Boli tu pred nami “ 1 hodina  

Spolu :  33 hodín ročne                  

 

Hodnotenie

Pri hodnotení žiakov vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

Prospech žiakov je klasifikovaný známkami klasifikačnej stupnice : 1, 2, 3, 4, 5.

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese uskutočňujeme klasifikáciu priebežnú a celkovú (I. a II. polrok).  Na kontrolu vedomostí a zručností slúži písomné a ústne skúšanie. V každom klasifikačnom období žiaci vypracujú dve písomné práce v rozsahu 20 minút. Súčasťou hodnotenia je aj vypracovanie samostatného a skupinového projektu.

   Hodnotí sa hĺbka porozumenia spoločenských javov , procesov a problémov , schopnosť o nich diskutovať a pracovať s pojmovým aparátom, práca s textami a ďalšími informačnými zdrojmi. Okrem známkovania priebežné hodnotenie umožňuje využívať aj slovné hodnotenie výkonov žiaka.

 

Pri hodnotení žiakov dodržiavame tieto zásady : motivačný charakter hodnotenia, spätnú väzbu, individuálny prístup, jasné určenie pravidiel a kritérií klasifikácie, systém sebahodnotenia žiakov a hodnotenia žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a žiakov mimoriadne nadaných .

 

VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD

 

Obsahový štandard

 

Vzdelávací blok: Sociálne vzťahy v mojom okolí

 

1. TC:  Moja rodina  

Poslanie a funkcie rodiny                                                                                                                                                                                            Rodina. Funkcie rodiny                                                                                                                                                                                                                             Vzťahy v rodine, roly členov rodiny                                                                                                                                                                                                             Spoločenské roly. Princípy, na ktorých fungujú vzťahy v rodine

Normy a pravidlá, práva a povinnosti členov rodiny

Práva a povinnosti rodičov. Práva a povinnosti detí. Pravidlá platné v rodine

História mojej rodiny, zvyky a tradície

Rodostrom. Zvyky a tradície rodiny(Vianoce, Veľká noc...).Rodinná genéza dvoch generácií dozadu

Komunikácia v rodine

Verbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia. Jednosmerná komunikácia. Základné komunikačné techniky

Problémy rodinného života a ich riešenie

Typológia záťažových situácií. Problémy rodinného života. Spôsoby ich riešenia

Krízy v rodine

Dôvody, ktoré vedú ku krízam v rodine: rozvod rodičov, choroba v rodine. Neúplná rodina

Zdravý spôsob života                                                                                                                                                                                                                   Životné štýly. Zdravý životný štýl: zdravá životospráva, pravidlá duševnej hygieny. Stres. Relaxačné techniky.

Voľný čas v mojej rodine                                                                                                                                                                                                                            Voľný čas v rodine, spôsoby trávenia voľného času v rodinách

Naši príbuzní, priatelia, susedia                                                                                                                                                                                                       Širšia rodina. Medziľudské vzťahy, priateľstvo, pomoc a podpora

Generačné problémy v rodine

Viacgeneračné rodiny. Problémy spolunažívania vo viacgeneračných rodinách

Práca s dokumentmi a zákonmi. Dohovor o právach dieťaťa. Zákon o rodine

 

2. TC:  Moja škola 

  

Trieda ako sociálna skupina                                                                                                                                                                                                      Princípy fungovania triedneho kolektívu. Postavenie jednotlivcov v skupine a ich vzťahy. Sociálne roly. Socializácia

Individualizmus- osobnosti v našej triede

Osobnosť: pozitívna, negatívna. Vodca, vodcovský typ (charakteristické znaky). Súperenie, súťaženie

Kolektivizmus- spolupráca v našej triede

Pravidlá spolupráce, kompromis, riešenie konfliktov

Sebapoznávanie, sebahodnotenie a hodnotenie žiakov triedy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Sebapoznávanie. Sebahodnotenie. Hodnotenie iných. Rovnosť, rovnakosť, predsudok

Komunikácia v triede

Vzájomné pôsobenie členov kolektívu. Družní spolužiaci. Žiaci s problémami pri nadväzovaní sociálnych vzťahov

Práva a povinnosti žiakov v triede - triedna samospráva

Dokument : Práva a povinnosti žiakov v konkrétnej triede. Vytvorenie a činnosť triednej samosprávy

Práva a povinnosti žiakov v škole – školská samospráva

Dokument : Práva a povinnosti žiakov na ZŠ. Vytvorenie a činnosť Žiackeho parlamentu( školskej žiackej samosprávy)

Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť

Mimovyučovacie aktivity v škole. Záujmové aktivity v škole. Aktívne využívanie voľného času(mimoškolská činnosť)

Naša pani učiteľka, pán učiteľ

Osobnosť učiteľa. Pracovné štýly učiteľa

Naša škola

História a bývalí pedagógovia školy. Osobnosti a úspechy školy.  Súčasnosť školy. Symboly školy (logo, hymna)

Vzdelávanie ako hodnota

Systém hodnôt. Hodnoty detí školského veku. Vzdelanie v systéme hodnôt detí školského veku

Čím by som chcela, chcel byť                                                                                                                                                                                                           Povolanie. Zamestnanie. Rodinné tradície v povolaniach

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie

Školský systém v Slovenskej republike

Typy a stupne škôl. Školské zariadenia.

Školský systém v Európe

Typy a stupne škôl vo vybraných štátoch EÚ (kritériá výberu: projekt Comenius). Povinná školská dochádzka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Život žiaka základnej školy u nás – v zahraničí, na dedine a v meste

Režim dňa. Výchova, vyučovanie. Voľnočasové aktivity

Škola budúcnosti

Spôsoby učenia a vyučovania v budúcnosti. Postavenie žiaka a učiteľa v budúcnosti. Obsah vzdelávania v budúcnosti

 

 

Výkonový štandard

 

Vzdelávací blok: Sociálne vzťahy v mojom okolí

 

1. TC:  Moja rodina

 

Poslanie a funkcie rodiny

Žiak chápe význam rodiny pre človeka a spoločnosť.

Vzťahy v rodine, roly členov rodiny

Žiak vie rozlíšiť pozitíva a negatíva v rodinných vzťahoch. Chápe zmysel pozícií jednotlivých členov pre fungovanie rodiny.

Normy a pravidlá, práva a povinnosti členov rodiny

Žiak chápe význam pravidiel v rodine. Chápe spätosť práva a povinností. Vie ochraňovať svoje práva a plní si svoje povinnosti.

História mojej rodiny, zvyky a tradície

Žiak získa úctu a hrdosť na svoju rodinu, tradície a zvyky. Pochopí spätosť prítomnosti s minulosťou. Vie rozlíšiť, v čom sú si rodiny podobné a v čom sú originálne.

Komunikácia v rodine

Žiak chápe dôležitosť komunikácie medzi členmi rodiny pre ich harmonický život. Začne uplatňovať komunikačné techniky. Vie obhajovať, zdôvodňovať svoj názor a rešpektovať názor ostatných. Prejavuje úctu k názorom rodičov.

Krízy v rodine

Žiak identifikuje príčiny rodinných kríz. Chápe potrebu preberať rolu neprítomného člena rodiny. Mal by prejaviť cit spolupatričnosti .

Problémy rodinného života a ich riešenie

Žiak vie pomenovať záťažové situácie a vygenerovať základné problémy rodinného života. Vie: vyjednávať, zdôvodňovať svoje riešenia, aktívne počúvať, robiť kompromisy, prijímať rozhodnutie.

Zdravý spôsob života

Žiak porovnáva jednotlivé životné štýly. Vie identifikovať stres a naučí sa techniky na jeho odbúranie. Uplatní zásady zdravej výživy. Odolá módnym trendom v životospráve. Uplatňuje pravidlá duševnej hygieny vo svojom rodinnom živote.

Voľný čas v mojej rodine

Žiak vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby trávenia voľného času. Vysvetlí, prečo je pre rozvoj jeho osobnosti dôležité spoločné trávenie voľného času. Naučí sa prispôsobovať ostatým členom rodiny. Formuje si pocit spolupatričnosti.

Naši príbuzní, priatelia, susedia

Žiak vie vymenovať členov svojej širšej rodiny. Na príkladoch uvedie, ako fungujú vzťahy v širšej rodine, susedské vzťahy. Vie určiť, čím sa vzájomne dopĺňajú, obohacujú a ako si pomáhajú.

Generačné problémy v rodine

Žiak vie vysvetliť pojem viacgeneračnej rodiny. Zdôvodní potrebu vzájomnej starostlivosti rodičov, detí, starých rodičov. V každodennom živote chápe a pomáha starým rodičom.

Dokumenty a Zákon o rodine

Žiak vie pracovať s dokumentom a zákonom. Pozná svoje povinnosti a práva zo zákona. Osobne sa angažuje proti porušovaniu práv detí. Vie, že vzťahy v rodine upravuje Zákon o rodine.

 

2. TC: Moja škola

 

Trieda ako sociálna skupina

Žiak vysvetlí príčiny pozícií jednotlivých žiakov (aj seba) v triednom kolektíve. Vie vymenovať základné roly žiakov v triede a zaradiť žiakov do nich. Vie vysvetliť, čo je socializácia a prečo je pre jednotlivca dôležitá. Objasní podstatu problémov vo vzťahu.

Individualizmus- osobnosti v našej triede

Žiak vie rozlíšiť negatívne a pozitívne osobnosti  triedy. Objasní význam pozitívnych vzorov(pozitívnych vodcov osobnosti)pre život triedy. Odhalí manipuláciu zo strany spolužiaka a odolá jej. Uvedie príklady súťaživosti v pozitívnom aj negatívnom zmysle.

Kolektivizmus- spolupráca v našej rodine

Žiak pozná a riadi sa pravidlami spolupráce pri činnostiach triedneho kolektívu. Je ochotný robiť kompromisy. Pozná základné spôsoby riešenia konfliktov a uplatňuje ich v živote triedy.

Sebahodnotenie a hodnotenie žiakov triedy

Žiak rozlišuje pojmy rovnosť a rovnakosť . Chápe pojem predsudok , na príkladoch uvedie , čo môžu predsudky spôsobiť. Pozná svoje pozitíva a negatíva. Vie určiť pozitíva aj negatíva spolužiakov bez urážania.

Komunikácia v triede

Žiak rozozná odlišnosti jednotlivcov v procese vytvárania sociálnych vzťahov. Je ochotný pomôcť spolužiakom s problémami pri nadväzovaní kontaktov, pri socializácii.

Práva a povinnosti žiakov v triede- triedna samospráva

Žiak sa zúčastní na tvorbe práv a povinností žiakov triedy(aktívna spolupráca). Využije možnosť ovplyvniť život vo svojej triede. Rozvíja zodpovednosť za seba a iných.

Práva a povinnosti žiakov v škole- školská samospráva

Žiak pozná svoje práva a povinnosti v škole. Vie, kto ho zastupuje v školskom parlamente a ako obhajuje jeho práva.

Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť

Žiak sa zapája do mimoškolských aktivít. Vie, ktoré záujmové útvary pracujú na škole a začlení sa do niektorého z nich. Uvedie možnosti mimoškolského využívania voľného času.

Naša škola

Žiak vie uviesť úspechy osobností pedagógov a históriu svojej školy. Pozná jej symboliku. Rozvíja pocit hrdosti, spolupatričnosti, posilňuje snahu  reprezentovať školu.

Naša pani učiteľka

Žiak vie uviesť základné typy osobnosti  učiteľa. Pozná základné pracovné štýly učiteľa. Rozvíja svoje kritické myslenie, schopnosť vyjadriť svoj názor bez urážania.

Čím by som chcel byť

Žiak vysvetlí na príkladoch pojmy povolanie, zamestnanie. Uvedomí si svoj záujem o isté povolanie a vplyv rodiny na svoju budúcu pracovnú orientáciu.

Vzdelávanie ako hodnota

Žiak vysvetlí ,prečo má vzdelanie práve také miesto v jeho hodnotovom systéme. Toleruje hodnoty spolužiakov.

Celoživotné vzdelávanie

Žiak chápe pojem a prijíma myšlienku celoživotného vzdelávania ako predpokladu pre svoje budúce uplatnenie sa v práci.

Školský systém v Slovenskej republike

Žiak rozlišuje typy stredných  škôl. Vie vymenovať niektoré školské zariadenia. Pozná možnosti ďalšieho vzdelávania u nás.

Školský systém v Európe

Žiak porovná typy a stupne škôl u nás a v niektorých štátoch EÚ. Rozlišuje dĺžku povinnej školskej dochádzky u nás a v štátoch EÚ.

Život žiaka základnej školy u nás – v zahraničí, v meste- na dedine

Žiak porovnáva život žiaka SR so životom v zahraničí, v meste- na dedine, hľadá podobnosti a odlišnosti. Rozvíja kritické myslenie, vyjadruje svoj názor a zdôvodňuje ho.

Škola budúcnosti

Žiak rozvíja svoju tvorivosť a fantáziu. Prejaví aj zmysel pre realitu. Vie vyjadriť a obhájiť svoju predstavu.

 

Prierezové témy

Do hodín občianskej náuky budú vhodne včlenené prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravie, Tvorba projektu a prezentančné zručnosti,Mediálna výchova, Multikultúrna výchova.

 

Metódy a formy práce

Pri voľbe  vyučovacích metód a foriem sa prihliada n usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov.

Budú používané tieto metódy:

dialogická metóda, inscenančná metóda, simulačná, denníková,projektová, riadený rozhovor, metóda argumentu

Formy práce: individuálna práca, skupinová práca, brainstorming, práca s PC

 

Učebné  zdroje

V.Jakubovská a kol.: Občianska výchova pre 6. ročník ZŠ

E.Mistrík: Výchova občana

M. Čadová, B. Stašenková: Námety na vyučovacie hodiny ON

Dená tlač, internet, CD, www.zborovna.sk,časopisy, pracovné listy

 

 

  

E T I C K Á  V Ý CH O V A  

 

Charakteristika predmetu

 

              Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Zážitkové učenie pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine na pracovisku medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, torá sa odráža v morálnych postojoch žiaka. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností,(otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných..) ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.

 

Ciele predmetu

 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho

vzdelávania je:

• poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru,  autonómiu a iniciatívu

• umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch

• vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie

• umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne správanie

• umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie

• spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg

• umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom, zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou

• rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie

• vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami

• umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom

• vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia

• učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život

• rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.

 

Ciele vzdelávacie

Osvojiť si základné sociálnokomunikačné zručnosti

Osvojiť si zručnosti pozitívneho hodnotenia seba aj druhých

Osvojiť si tvorivé riešenia každodenných situácií v medziľudských vzťahoch

Osvojiť si základné pojmy, súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia

Osvojiť si prosociálne zručnosti, ako napr. vyjadrovanie citov, empatia, asertivita, prosociálne správanie.

 

Ciele výchovné

 

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:

· má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,

· má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,

· jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,

· má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,

· charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,

· koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,

· prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,

· je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.

 

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti,

ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:

K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy

E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city

M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity

S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy

A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť

K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.

 

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach a šiestich aplikačných témach:

1. otvorená komunikácia

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba

3. pozitívne hodnotenie iných

4. tvorivosť a iniciatíva

5. vyjadrovanie citov

6. empatia

7. asertivita

8. reálne a zobrazené vzory

9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo

10. komplexná prosociálnosť

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania

12. etika a ekonomické hodnoty

13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta

14. rodina, v ktorej žijem

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu

16. ochrana prírody a životného prostredia.

 

Kompetencie, ktoré predmet rozvíja

 

Komunikačné kompetencie

· počúvať s porozumením

· uplatňovať ústretovú komunikáciu na vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, s učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu

· primerane reagovať na prejavy verbálnej a neverbálnej komunikácie